DEI over uitspraak Raad van State - De uitspraak van de Raad van State legt de ondeugdelijkheid van besluitvorming, ook van de RES bloot.

Datum:
 • woensdag 30 juni 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • De Raad van State verlaat zijn eigen doctrine en opent de weg voor een positieve uitwerking van het normenkader van de Strategische Milieu Beoordelings richtlijn van 2001 (SMB) en de daarmee samenhangende EU richtlijnen, zoals voor burgerzeggenschap (Aarhus). 

  30-6-2021

  De uitspraak van de Raad van State legt ook de  ondeugdelijkheid van de RES-besluiten  bloot.

   

  We roepen gemeenteraden en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op met deze uitspraak in de hand uit de RES te stappen of de RES-besluiten on hold te zetten. De raden zijn het grondwettelijk hoofd van de gemeente en zijn gehouden de EU wetgeving te respecteren. Zoals ook vastgelegd in het EU-Verdrag.

   

  De uitspraak van de Raad van State legt vast dat het normenkader van de EU richtlijnen als enige geldt. 

   

  De positieve normstelling  van de SMB richtlijn van de EU is het kompas van de gemeenteraden. 

  Daar is tot nu toe geen uitvoering aan gegeven. Het rijk hield de gemeenten voor dat het met het Activiteitenbesluit goed geregeld was. De VNG liet na de EU normen uit te werken en ervoor op te treden.

   

  Nu de Raad van State om is moet serieus gewerkt worden aan de invulling van de normen van de EU richtlijnen. Die houden in dat met wetenschappelijke zekerheid moet vaststaan dat een plan het bestaande beschermingsniveau van een gebied niet aan mag tasten, wel verbeteren..En dat er echte burgerparticipatie moet plaatsvinden.

  Gemeenteraden kunnen hun positie aanwenden om de EU normen nu daadwerkelijk in hun gemeente te doen uitvoeren en de burgers wezenlijke invloed bij de planvorming te geven. Het Verdrag van Aarhus dat verwerkt is in een EU richtljn kan niet langer genegeerd worden.

   

  De uitspraak  is een juridische overwinning op het formele vlak. Het geeft een goede  uitgangspositie om op inhoud volgende slagen te winnen. De regering wordt in de positie geplaatst om het normenkader van de SMB richtlijn uit te werken. De jarenlang  gehanteerde lijn van bestuursorganen om zich te verschuilen achter het Battenoord-arrest van de Raad van State en eigen verantwoordelijk voor de uitvoering van de EU richtlijnen te nemen is met deze uitspraak  niet meer uitvoerbaar. De Raad van State heeft zijn Battenoorddoctrine  naar de prullenak verwezen. 

   

  De beweging van artsen, natuurbeschermers en milieuactivisten dat overheid de voorzorgplicht serieus invult krijgt nu extra gewicht. Het rijk moet nu immers de SMB normstelling uit gaan werken. Die inhoudelijke slag is onze nieuwe uitdaging. 

  Bij het het rijk is deze actie niet per definitie in goede handen. 

   

  De uitspraak sterkt ons in het appel op de gemeenteraden om de RES te verlaten.

  De RES besluiten voldoen niet aan de EU richtlijnen, niet op inhoud en niet formeel.

  Ook de burgerparticipatie heeft volledig ontbroken.

   

  Er is in de RES niet gewerkt volgens het model van de SMB richtlijn van de EU.

  De gemeenteraad kan dat mede met deze uitspraak in de hand nu beter afdwingen. En daarbij ook eerdere besluiten terugnemen, en ook  intrekkingsverzoeken honoreren.

  We roepen burgers op intrekkingsverzoeken tegen een  eerdere besluiten in te dienen, en dat ook te doen voor de RES-besluiten.

  Met het zicht op de raadsverkiezingen in 2022 moeten gemeenteraden hun verantwoordelijkheid nemen.

   

  De VNG die zich opwerpt als belangenbehartiger van de gemeente zou uit het RES-model moeten stappen en haar werk moeten doen om de gemeenten te helpen de stappen van de EU richtlijnen uit te werken in 4 stappen.

   

  Stappenplan uitvoering EU richtlijnen SMB en Aarhus voor gemeenteraden:

   

  I     Stel het beschermingsniveau vast voor het gebied waarop een beoogd plan van toepassing is. Doe dat conform het Verdrag van Aarhus (ook in EU richtlijn opgenomen) met de inwoners (volwaardige participatie).

   

  II    Onderzoek de milieueffecten en gezondheidseffecten voor het beoogd plan en en deel de uitkomst met de inwoners.

   

  III  Beoordeel gezamenlijk of met wetenschappelijke garantie het bestaande beschermingsniveau voor het gebied gehandhaafd of verbeterd wordt als het beoogde plan gerealiseerd zou worden.

   

  IV Bij ontbreken wetenschappelijke garanties daarvoor gaat het plan niet door.

  Indien wel aanwezig worden gezamenlijk de randvoorwaarden vastgesteld, voor de raad tot besluitvorming over gaat.

   

  Het DEI roept alle gemeenteraden en burgers lop daar nu ook lokaal al invulling aan te geven. En intrekking te eisen van besluiten genomen in strijd met de EU normen.

   

  Met de met ons verbonden juristen zal het DEI  zich  de komende periode inzetten om op basis van deze uitspraak invulling te geven aan de EU normen voor gezondheid, milieu en  burgerzeggenschap.

  Ook zullen we met Platform Storm en andere organisaties op blijven treden voor stillegging van bestaande windparken. De samenwerking zoals gestalte kreeg met Peter de Lange en zijn collega’s heeft met deze uitspraak van de Raad van State zijn vruchten afgeworpen. Dat geldt ook voor de inspanningen van de hoogleraren Albert Koers en Herman Bröring. Het DEI dankt hen nadrukkelijk.

   

  Lokaal zullen wij initiatieven onverminderd steunen

  Het DEI zal na het zomerreces een juridische conferentie organiseren om aan de lokale processen  invulling te geven. 

   

  Nico Broekema, voorzitter Democratisch Energie Initiatief


   


  0 reacties :

  Een reactie posten