Corona – Wet tijdelijke maatregelen gebouwd op los zand

Datum:
 • zaterdag 9 januari 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 • De Wet tijdelijke maatregelen (Corona-wet) is een politiek en juridisch monstrum. De veiligheid van Nederland is niet in het geding door een virus met een risico vergelijkbaar als de seizoensgriep.


  DOOR  · 9 JANUARI 2021


  Toen de PCR ‘test’ werd ontwikkeld ten behoeve van het diagnosticeren van SARS-CoV-2 was geen geïsoleerd virus beschikbaar voor het Centers for Disease Control and Prevention (CDC):

  “Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV were available for CDC use at the time the test was developed and this study conducted, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA (N gene; GenBank accession: MN908947.2) of known titer (RNA copies/μL) spiked into a diluent consisting of a suspension of human A549 cells and viral transport medium (VTM) to mimic clinical specimen.”

  In datzelfde rapport stelt het CDC over positieve resultaten dat de gedetecteerde agentia niet de oorzaak hoeven te zijn van ziekte:

  “Positive results are indicative of active infection with SARS-CoV-2 but do not rule out bacterial infection or co-infection with other viruses. The agent detected may not be the definite cause of disease. Laboratories within the United States and its territories are required to report all results to the appropriate public health authorities.”

  Oftewel u kunt ziek zijn, maar niet per se door SARS-CoV-2, ookal is er sprake van een positief resultaat na afname van een PCR ‘test’. Desondanks wordt er verder geen klinisch onderzoek geadviseerd na positieve test, in tegenstelling tot het handelen na een negatief resultaat:

  “Negative results do not preclude SARS-CoV-2 infection and should not be used as the sole basis for treatment or other patient management decisions. Negative results must be combined with clinical observations, patient history, and epidemiological information.”

  Bij een positief resultaat moet dus maar uitgegaan worden van SARS-CoV-2 ookal bent u mogelijk ziek omwille van een andere reden, maar bij een negatief resultaat mag u SARS-CoV-2 niet per definitie uitsluiten en dient een arts verder klinisch onderzoek te doen.

  Voor een arts is het echter gebruikelijk dat hij ten allen tijde zijn diagnose nooit alleen stoelt op een testresultaat. Het is opmerkelijk dat het CDC dit zo adviseert.

  De World Health Organization (WHO) heeft ondertussen ook erkend dat de PCR vals positieve testuitslagen kan opleveren. Evenzeer is de PCR dus tot stand gekomen zonder dat een geïsoleerd virus werd gebruikt. Op basis daarvan kan geconcludeerd worden dat positieve PCR resultaten iets anders kunnen aantonen dan SARS-CoV-2. Wat als bijvoorbeeld de test bij een groot deel van de wereldbevolking aanslaat op iets waarvan velen standaard drager zijn?

  PCR Corona-beleid
  Wereldwijd is het gevoerde Coronabeleid gestoeld op de PCR, ook in Nederland. In hoeverre is de ‘Tijdelijke wet maatregelen covid-19’ rechtsgeldig als de PCR niet tot stand gekomen is op basis van een geïsoleerd SARS-CoV-2 virus? Daarbij maakt de titel van de wet ook nog eens duidelijk dat deze enkel van toepassing is als daadwerkelijk sprake is van Covid-19. In hoeverre kan de PCR überhaupt Covid-19 aantonen, gezien deze niet is tot stand gekomen op basis van het daadwerkelijke virus zelf? In hoeverre is duidelijk welke positieve testresultaten correct zijn en is er dan nog sprake van significantie? In hoeverre waart Covid-19 eigenlijk nog wel rond in Nederland, gezien vele mutaties plaatsvinden? Kan je op basis van wetenschappelijke gronden nog wel over Covid-19 spreken en als er nog amper sprake van is, dan vervalt deze wet toch per direct omdat elke grond dan ontbreekt?

  Gezien de PCR tot stand is gekomen zonder het op dat moment beschikbaar zijn van een virus, is het voor overheden niet aantoonbaar dat ooit sprake was van een SARS-CoV-2 pandemie en of hier nog steeds sprake van is, waarmee tevens elke juridische grond gebaseerd is op drijfzand om de vergaande vrijheidsbeperkende en schadelijke Corona-maatregelen in stand te houden. Wat hier gebeurt lijkt allesbehalve rechtsgeldig. Zolang overheden niet wetenschappelijk aannemelijk kunnen maken dat de maatregelen zijn gegrond op een in groten getale daadwerkelijk SARS-CoV-2 virusverspreiding op wereldschaal, maken zij zich willens en wetens schuldig aan het opzettelijk beschadigen van gehele populaties mensen met mogelijke vroegtijdige dood van zelfs kerngezonde mensen tot gevolg.

  Nederlandse overheid
  Waarop baseert de overheid zich om MKB Nederland op grote schaal failliet te laten gaan? Weliswaar nog niet helemaal zichtbaar, maar de overheid speelt in dit soort gevallen nooit lang van Sinterklaas. Waarop stoelt zij zich om de gezondheid van meer dan 17,5 miljoen mensen dagelijks al 10 maanden lang te ondermijnen? Waarom gooit de overheid ouders ten prooi aan een burn-out door hen te verplichten werk, school en opvoeding van de kinderen te combineren, terwijl er genoeg beiden (fulltime) werken? Waarom laat zij ouderen, die een veel kortere levensverwachting hebben, omdat ze veelal de gemiddelde levensverwachting zijn gepasseerd, in eenzaamheid sterven? Waarom komt de overheid haar onderwijstaak niet na, terwijl ze niet terugdeinst om repressie te gebruiken als een ouder in het belang van het welzijn van zijn kind (tijdelijk) de schoolplicht verzuimd, omdat de overheid nalatig is in het garanderen van dat welzijn?

  Een overheid die, in het licht van Corona, er niet voor terugdeinst om via een motie kinderen die volgend jaar naar het voortgezet onderwijs gaan te veroordelen tot brede brugklassen, terwijl zij al jaar en dag verzuimd haar onderwijstaak richting hoogbegaafde en -intelligente kinderen deugdelijk op te pakken, maar deze kinderen nu nog meer dwingt te confirmeren tot het gemiddelde, omdat ze in dergelijke omstandigheden onbewust gaan onderpresteren. Een overheid die op geen enkele manier schroomt om ouders te passeren en kinderen te verplichten tot neus- en keelswabs om de school te mogen betreden. De jonge mens gereduceerd tot electoraal gewin zodat politici het beoogde pluche bemachtigen. Een stukje politiek besef bijbrengen aan de jeugd tijdens dat thuisonderwijs door ouders, zou op termijn wel eens heel vruchtbaar kunnen worden voor de Nederland.

  De Tweede Kamer doet daarbij net zo hard mee aan deze irrationele dictatoriale angstpsychose van de regering door deze twee moties aan te nemen. Niet de regering zelf maar Henk Krol en SP-er Maarten Hijink opperden in maart vorig jaar al leeftijdsdiscriminatie op de IC. Hun motie werd destijds unaniem gesteund door de Tweede Kamer. Uiteindelijk werd het henzelf dan toch om de een of andere reden (maatschappelijke druk?) te gortig om op de stoel van een arts te gaan zitten en hem te gaan vertellen hoe hij zijn vak, waarvoor hij is opgeleid, moet gaan uitoefenen en werd het leeftijdsdiscriminatieplan verworpen.

  Uitzonderingstoestand
  Met behulp van artikel 103 van de Nederlandse grondwet kan in bepaalde gevallen afgeweken worden van bepaalde grondrechten:

  1. De wet bepaalt in welke gevallen ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid bij koninklijk besluit een door de wet als zodanig aan te wijzen uitzonderingstoestand kan worden afgekondigd; zij regelt de gevolgen. 
  2. Daarbij kan worden afgeweken van de grondwetsbepalingen inzake de bevoegdheden van de besturen van provincies, gemeenten, openbare lichamen als bedoeld in artikel 132a en waterschappen, van de grondrechten geregeld in de artikelen 6, voor zover dit de uitoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen van het in dit artikel omschreven recht betreft, 7, 8, 9, 12, tweede en derde lid, en 13, alsmede van artikel 113, eerste en derde lid. 
  3. Terstond na de afkondiging van een uitzonderingstoestand en voorts, zolang deze niet bij koninklijk besluit is opgeheven, telkens wanneer zij zulks nodig oordelen beslissen de Staten-Generaal omtrent het voortduren daarvan; zij beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.

  In een uitzonderingstoestand mag de vrijheid van godsdienst worden verminderd op plaatsen waar iedereen mag komen, de vrijheid van meningsuiting worden ingeperkt, het recht om samen te komen beperkt, het recht om te vergaderen en betogen ingeperkt, de regering een woning betreden zonder uitleg, brieven van burgers openen en de telefoon afluisteren, mensen berechten en opsluiten zonder rechtszaak. Oftewel in het geval van een uitzonderingstoestand eigent de regering zich het recht toe zich dictatoriaal te gedragen en heeft zij de bevoegdheid om onschuldige burgers in alle facetten van hun leven te onderdrukken.

  Echter moet de regering zich bij een uitzonderingstoestand nog wel houden aan de volgende twee regels. De uitzonderingstoestand moet in de wet staan en deze moet nodig zijn voor de veiligheid van het land. Het is zeer twijfelachtig of de regering wel voldoet aan de laatste regel van ‘veiligheid’.

  Veiligheid Nederland
  De ‘Infection Fatality Rate’ (IFR) is volgens de WHO namelijk 0,14 procent, vergelijkbaar met een seizoensgriep. Van een wereldpopulatie van 7,8 miljard mensen zouden dan 780 miljoen mensen besmet moeten zijn. Dat zou voor Nederland betekenen dat 1 op de 10 mensen besmet moet zijn. Op 16 maart 2020 werd de Nederlandse bevolking de eerste lockdown opgelegd. Na 10 maanden en sinds 14 december in een tweede lockdown, zijn er nog steeds mensen die niemand in hun omgeving kennen die besmet is geraakt met Corona, laat staan er ziek van werd of eraan is overleden. Het is dus zeer aannemelijk dat de IFR van het WHO nog ruim geschat is. Zowel het aantal positieve testen in Nederland als wereldwijd blijven ruim achter op het door de WHO geschatte aantal besmette mensen, ook als je de cijfers zou corrigeren omdat er in het begin veel minder getest werd. De meerderheid van de positief getesten wordt niet eens ziek of heeft slechts milde klachten. De meeste Corona-doden vallen te betreuren in landen met een hoge vergrijzingsgraad en/of (meervoudige) chronische ziekten. De groep die op basis van voortschrijdende kennis ook geïdentificeerd is als de meest kwetsbare groep met betrekking tot Corona, is volledig in lijn met de mensen die ook het meeste risico lopen om aan griep te overlijden. De drie jongens onder de 18 jaar die overleden aan Corona hadden allen onderliggend lijden. Ook bij griep lopen mensen jaarlijks blijvende schade op.

  Mannen zouden meer risico lopen om te overlijden aan Corona dan vrouwen. De Corona sterftecijfers van het RIVM tonen echter aan dat vanaf de leeftijd van 80 jaar geslacht steeds minder een rol speelt. Vanaf 90 jaar is de kans dat meer vrouwen dan weer aan Corona komen te overlijden simpelweg te verklaren omdat er dan nog vooral vrouwen in leven zijn. Op basis hiervan lijkt vanaf 80 jaar dus vooral ouderdom de voornaamste oorzaak van overlijden te zijn in plaats Corona zelf. Reëel is te stellen dat deze ouderen anders aan griep waren overleden. Dat zou ook kunnen verklaren waarom het griepseizoen 2019/2020 veel milder is verlopen dan normaal. Dat meer mannen onder de 80 jaar komen te overlijden, valt meer te verklaren door de aanwezigheid van onderliggend lijden dan dat Corona levensbedreigend zou zijn voor de gehele bevolking en daarmee veiligheid van Nederland.

  Tijdens de eerste Corona golf in 2020 stierven er bijna 20 procent meer mensen aan Corona op basis van de cijfers van het RIVM ten opzichte van de tweede Corona-golf in hetzelfde jaar. Waar de eerste lockdown liep van 16 maart t/m 11 mei en 8 weken duurde, gaat het nu al rond dat deze lockdown op 19 januari niet opgeheven zal worden. De lockdown waar we nu in zitten ging in op 14 december. Als dit duurt tot half februari of nog langer, zitten we in een lockdown van minstens 9 weken, terwijl er tijdens de 2e golf minder doden vielen. Waarop denkt de Nederlandse overheid zoveel onrechtmatigheid te kunnen rechtvaardigen? Het opsluiten van de gehele bevolking en vernietigen van de gehele samenleving vanwege wanbestuur door de overheid, ook op het gebied van zorg! Welke regering heeft destijds onder leiding van de huidige zittende premier al die ontslagen en sanering van ziekenhuisbedden opgedragen?! Als iets de veiligheid van Nederland bedreigt dan is het de overheid die afgelopen jaren 15 procent van de ziekenhuisbedden heeft wegbezuinigd. Het enige juiste dat haar te doen staat is dan ook voltallig af te treden en nooit meer enige vorm van maatschappelijke functie te bekleden. Het is stuitend hoe je een land op slot zet vanwege geklungel dat je zelf hebt veroorzaakt. De Nederlandse overheid is een gevaar voor Nederland en haar bevolking.

  De reden dat er bijna 10 procent meer 65-plussers zijn komen te overlijden in 2020 als geheel, valt voornamelijk te verklaren door een langdurig achterblijvend sterftecijfer op de toenemende vergrijzing sinds begin deze eeuw, bij een gemiddelde levensverwachting in Nederland voor de babyboomgeneratie van circa 72 jaar.

  Lockdowns 
  Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat lockdowns werken, maar wel dat ze niet werken, stelt het American Institute for Economic Research:

  The question is whether lockdowns worked to control the virus in a way that is scientifically verifiable. Based on the following studies, the answer is no and for a variety of reasons: bad data, no correlations, no causal demonstration, anomalous exceptions, and so on. There is no relationship between lockdowns (or whatever else people want to call them to mask their true nature) and virus control.”

  Het lockdownbeleid is slechts gebaseerd op empirisch ongeteste modellen in tegenstelling tot de anti-lockdown onderzoeken die wel robuust en feitelijk onderbouwd zijn:

  “The pro-lockdown evidence is shockingly thin, and based largely on comparing real-world outcomes against dire computer-generated forecasts derived from empirically untested models, and then merely positing that stringencies and “nonpharmaceutical interventions” account for the difference between the fictionalized vs. the real outcome. The anti-lockdown studies, on the other hand, are evidence-based, robust, and thorough, grappling with the data we have (with all its flaws) and looking at the results in light of controls on the population.”

  Waarom Zweden dan plots strenger Corona-beleid voert, valt volgens de Zweedse arts Dr. Rushworth te verklaren doordat niet de medische wetenschap, maar de politiek nu daar tevens bepaalt aan welk Corona-beleid de Zweedse bevolking worden blootgesteld.

  De Eerste en Tweede Kamer kan ten allen tijde beslissen wanneer de uitzonderingstoestand en daarmee lockdowns, Corona-maatregelen en alle andere onrechtmatige inperkingen moet stoppen en de regering moet dat dan ook doen. Hoewel in de tijdelijke Corona-wet een geldigheidsduur van 3 maanden is opgenomen, wordt artikel 103 van de grondwet niet ingeperkt bij een uitzonderingstoestand en dus kan de Eerste en Tweede Kamer per direct een einde maken aan deze ongrondwettelijke uitzonderingstoestand.

  Immers is ondertussen bekend dat Covid-19 geheel geen bedreiging is voor de veiligheid van Nederland, maar ook niet voor de wereldpopulatie.

  Mutaties
  Ook de mutatie die eerst leek te zijn opgedoken in het Verenigd Koninkrijk (VK) is geen bedreiging voor de volksgezondheid. Net zoals andere virussen muteert SARS-CoV-2 volop. Deze nieuwe mutatie werd in september daar al geïdentificeerd. Het is opmerkelijk dat pas op 8 december 2020, drie maanden na identificatie, door de Nederlandse media en overheid alarm wordt geslagen voor een zogenaamde gevaarlijke mutatie en er dan pas een vliegverbod wordt ingesteld voor reizigers vanuit het VK.

  Zeer laat als je weet dat Covid-19 al bijna een jaar geen nieuw fenomeen meer is, er veel voortschrijdende kennis is en in het begin van de Corona-pandemie Nederland al na 2,5 maand in lockdown was nadat eind december 2019 voor het eerst SARS-CoV-2 in Wuhan werd vastgesteld.

  Registratie & risico’s vaccin
  Ondertussen is op 8 december 2020 tevens het VK als eerste in Europa gestart met het vaccineren van haar bevolking.

  Jaarlijks is er net zoals in Nederland een tekort aan zorgcapaciteit in het VK. Voorheen verschenen daarover ieder jaar persartikelen in 2012201320142015201620172018 en 2019. Er zouden op dit moment 50 procent meer Corona-patiënten behandeld worden als tijdens het hoogtepunt tijdens de eerste Corona-golf in 2020, sinds Eerste kerstdag 10.000 Corona-patiënten meer.

  Echter hoe worden patiënten die gehospitaliseerd worden of zelfs komen te overlijden door een anafylactische shock ten gevolge van een allergische reactie op een Corona-vaccin geadministreerd? Dit zijn namelijk geen Corona-patiënten. Anafylaxis komt naar schatting 10 tot 20 keer op 100.000 inwoners per jaar voor, waarvan in enkele gevallen ook mensen komen te overlijden. In bepaalde gevallen treedt het direct na de eerste blootstelling aan een allergeen op, in andere gevallen pas na een tweede blootstelling, bijvoorbeeld bij een tweede zelfde vaccin. Anafylaxis als gevolg van vaccinatie is weliswaar zeldzaam, maar gezien een nieuw type vaccin, in hoeverre is onderzocht of het anafylactische risico in deze niet groter is dan bij andere vaccins?

  Op 10 januari 2020 werd de genetische code door Chinese wetenschappers van het Covid-19 virus online gezet. Ongeveer een week later had BionTech reeds kandidaat-vaccins op het oog. In april werden de eerste testen op mensen uitgevoerd. Andere vaccinproducenten doorliepen een soortgelijk razendsnel traject. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat het SARS-CoV-2 vaccin voornamelijk is ontwikkeld op basis van SARS-CoV-1 uit 2002 en misschien ook wel MERS uit 2012. Wetenschappelijk onderzoek in 2012 op muizen toonde aan dat hoewel het vaccin bescherming opwekt, het evenzeer resulteert in een overgevoeligheidsreactie waarvan de (dodelijke) gevolgen mogelijk niet te overzien zijn. Er werd vanuit het onderzoek dan ook aangedrongen op de nodige zorgvuldigheid bij de verdere toepassing van het vaccin op mensen. Wetenschappelijk onderzoek uit 2020 concludeert dat het vaccin erger kan zijn dan de kwaal en kan lijden tot ernstige gezondheidsrisico’s bij gevaccineerden:

  “COVID-19 vaccines designed to elicit neutralising antibodies may sensitise vaccine recipients to more severe disease than if they were not vaccinated.”

  Op basis van dergelijke onderzoeksresultaten zijn grote vraagtekens te plaatsen op basis waarvan de gehele wereldbevolking wordt blootgesteld aan een nieuw type vaccin waarbij dodelijke effecten op significante schaal niet uit te sluiten zijn.

  Macht corrumpeert
  De overheid kan zich dan wel op basis van de grondwet vergaande wettelijke bevoegdheden toe-eigenen, zij staat niet boven de wet. En dat is wat er nu met de tijdelijke Corona-wet wel gebeurt. Elke wetenschappelijke basis ontbreekt, waarmee de overheid kan aantonen dat de veiligheid van Nederland door Corona in het geding is. Op dit moment leest Rutte andere wereldleiders de les, terwijl hijzelf evenals andere ministers zich dictatoriaal gedragen en duidelijk lak hebben aan het ‘ongekend onrecht’ dat een deel van de Nederlandse bevolking door de gehele trias politica is aangedaan. In vroegere tijden was een andere regering allang afgetreden, maar in het jaar 2021 is al het ondenkbare mogelijk geworden en zet deze Nederlandse regering de veiligheid van dit land en ál haar ingezetenen roekeloos op het spel. Ondertussen klotsen de winsten van onder andere multinationals als Amazon, Google en Facebook evenals banken steeds hoger tegen de muren omhoog, omdat mensen wereldwijd veroordeeld tot internet om in hun dagelijkse behoeften te voorzien. Deze centralisatie van geld. data en daarmee macht wordt volop gefaciliteerd door het wereldwijde lockdownbeleid en de Nederlandse regering doet er net zo hard aan mee. De Nederlandse overheid stort het land met haar inwoners in nog diepere financiële tekorten dan er al waren. Het Westen was namelijk al failliet voordat Corona om de hoek kwam kijken. Best creatief om via overheden alle elitaire onkunde weg te poetsen. Je stort landen nog dieper in de afgrond, wijst dan naar Corona als dé schuldige en voert een nieuw wereldwijd systeem in waarbij je mensen alleen maar plichten oplegt en ze alle rechten ontneemt. Als ze wat willen, moeten ze braaf gehoorzamen en anders knijpen we ze af.

  Zo maken overheden deze multinationals machtiger dan ooit en daarmee de daadwerkelijke macht die zich verschuilt achter deze bedrijven. Deze bedrijven mogen wel producten blijven verkopen, want Corona waart niet rond in hun grote magazijnen?! En als deze overheden denken dat hen de hand wel boven het hoofd zal gehouden worden door deze multinationals… zodra je overbodig bent geworden voor hen, wordt je gedumpt en overgeleverd aan de toorn van het volk. De enige manier om je al die ellende te besparen, is door af te treden en mensen hun land weer te laten opbouwen.

  De geschiedenis heeft het al meermaals aangetoond: macht corrumpeert. En dit maal met gigantische gevolgen als de Nederlandse overheid en alle andere overheden ter wereld hun Corona-beleid niet per direct opheffen. Want wat heb je nog te zeggen als land, als de partij die tegenover je staat meer geld, data en daarmee meer macht heeft dan jij als overheid? Maar in hoeverre zijn mensen wereldwijd feitelijk nog gehouden aan enige Corona-maatregel? Tenslotte geldt voor Nederland dat de overheid niet aantoonbaar noch aannemelijk kan maken dat door het vrij laten leven van haar bevolking de veiligheid in het geding is en dat is van toepassing op veel meer landen.

  Soevereine mens
  Zodra de bevolking wordt vrijgelaten of haar soeverein recht claimt is de kans groot dat een nieuwe virusgolf wordt gecreëerd met meer doden. Het zou ook kunnen zijn dat deze golf hoe dan ook ontstaat door bijwerkingen die pas later na vaccinatie of pas bij de tweede inenting optreden.

  Ondertussen vindt de De Nederlandsche Bank het belangrijker om na de ontmanteling van het MKB, nu ook de huiseigenaren met exorbitante belastingen te slopen. Omdat ze volgens de bank zogenaamd meer overhouden dan huurders. Echter draaien huurders niet op voor het kostbare onderhoud aan de woning in tegenstelling tot eigenaren. Nancy Pelosi is druk met het afschaffen van de woorden ‘vader’ en ‘moeder’, alsof er in de Verenigde Staten niks beters te doen is en worden vrouwelijke borsten gereduceerd tot overbodige vleeshompen in plaats van essentiële lichaamsdelen om op gezonde wijze baby’s te kunnen voeden. Al deze krankzinnigheid wordt verkocht onder het mom van inclusiviteit en gelijkheid, oftewel de ‘Sustainable Development Goals’ nummer 5 en 10 van de Verenigde Naties in de praktijk.

  Zelfs Zihni Özdil en andere bekende Nederlanders lijken de waanzin nabij. Weliswaar universitair geschoold, maar volledig de weg kwijt. Ze lijken aan een gigantisch kennishiaat te lijden, gezien ze niet lijken te weten dat de mens van nature een immuunsysteem heeft meegekregen, waardoor het onnodig is bij elk wissewasje te laten vaccineren. Als historicus zou je van Özdil dan toch verwachten dat hij enigszins weet dat samenlevingen worden bedreigd bij het ontstaan van een machtsvacuüm en dat in dit geval een bedreiging is voor álle grondrechten van álle mensen in de wereld, voor het leven van het individu, de levens van een bevolking, elk ras evenals de mensheid als geheel.

  Vinden ouders de mentale gezondheid van hun kinderen irrelevant? En hoe zit het met alle juristen, advocaten, rechters, ambtenaren en alle anderen die het heft in handen kunnen nemen om dit te stoppen? Hoe staat het met jullie integriteit? Is Nederland gereduceerd tot een land van mensen die het niet langer deert dat mensen- en kinderrechten massaal worden geschonden? Het blijft stoïcijns stil. Zijn we niet allen medeplichtig aan deze strafbare feiten als we dit grootschalige onrecht blijven faciliteren? U gaat naar de gevangenis zonder te betalen! Hoeveel naasten moeten we verliezen voordat recht zal geschieden. Want dat dat zal gebeuren, dat staat historisch vast.

  Zolang mensen hun soevereiniteit niet erkennen als mens, zal dood en verderf over ons blijvend worden uitgestort. Tedros blijft adviseren te testen, isoleren, quarantaine toe te passen, uw grondrechten in te perken, met of zonder vaccin. En landen experimenteren ondertussen lustig op je los door de tweede inenting uit te stellen of verschillende soorten vaccins in te enten bij individuen. Wat maakt het ook uit op bijna 8 miljard mensen, het kan tenslotte maar het leven van jezelf of je kind zijn. Alles voor een ‘killervirus’ zo dodelijk als de seizoensgriep, toch?! Anders ben je dom, een wappie en/of aso.

  De teerling is geworpen. Wat doe jij?
  Dit essay verscheen eerder op de Groningerkrant.nl 

  0 reacties :

  Een reactie posten