POLITIEKE VRAGEN GEMEENTERAAD Hollands Kroon CONFORM ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE

Datum:
 • maandag 16 november 2020
 • in
 • Categorie: , , ,

 •  Hollands Kroon - Vragen aan college Hollands Kroon door Onafhankelijk Hollands Kroon


  POLITIEKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE

  13-11-2020
  PV 2047
  Ontwikkelingen Westzijde A7 – Agriport

  Geachte leden van het college,

  Op 12 november zijn er vragen ingediend, onder volgnummer PV 2046, door enkele leden van de fractie van Senioren Hollands Kroon. In de ogen van Onafhankelijk Hollands Kroon goede verduidelijkende vragen over het gebied aan de westzijde van de A7. Tot onze grote verbazing zijn de vragen op vrijdag 13 november ingetrokken, naar het zich laat aanzien na overleg binnen de coalitie. 

  Aangezien wij nieuwsgierig zijn naar de beantwoording van de vragen door het college dient de fractie van Onafhankelijke Hollands Kroon de onderstaande vragen in.

  Op 28 april 2020 is in de vergadering van onze gemeenteraad gesproken over het voorstel tot beëindiging van de procedure voor het concept Gebiedsplan Wieringermeer. Het college stelde voor het Gebiedsplan in te trekken met de motivering om verdere behandeling te integreren in een traject voor een nieuwe Omgevingsvisie. Daarnaast stelt het college dat zij “recht wil doen aan geluiden uit de bevolking en werken aan gedragen plannen.” Ook de raad vroeg nadrukkelijk aandacht voor betere participatie met inwoners en belanghebbenden bij een vervolg.

  Tegelijkertijd is unaniem een motie aangenomen (M 2020 02) waarbij het college gevraagd wordt nadrukkelijk aandacht te besteden aan bescherming van landschappelijke waarden en inpassing van bestaande en toekomstige grootschalige ontwikkelingen in open polderlandschappen. De motie doelt op
  het tegengaan van ongewenste aantasting van oorspronkelijke (weidse) kwaliteiten in de Wieringermeer.

  Op 16 oktober 2020 heeft het college een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd: “Uitbreiding Agriport A7 Deelgebied B1”. Het voorziet in verdere uitbreiding aan de westzijde (deelgebied B) van de A7 met datacenters op agrarische (niet te bebouwen) gronden. Uit het nu nog geldende bestemmingsplan (Buitengebied 2009) uit 2011, alsook de daarbij behorende MER, valt op te maken dat de raad van
  Wieringermeer wenste dat “de westzijde (deelgebied B) van de A7 zoveel mogelijk open moet worden gehouden en dat daar geen glastuinbouw wordt Toegestaan". Dit impliceert dat bedrijfsbebouwing alleen aan de oostzijde (m.u.v. Venster West) van de A7 bedoeld was.

  In 2016 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Holland Kroon (structuurvisie) vastgesteld waarbij uitbreiding van Venster West wordt genoemd indien er “voldoende behoefte is aan nieuwe bedrijfsgrond of glastuinbouwgrond”.

  Het Gebiedsplan moest dienen als nadere uitwerking en bespreking van de omgevingsvisie van 2016 waarbij de toekomst van de Wieringermeer onderwerp van gesprek was. Inmiddels is door realisatie van enkele datacenters zichtbaar geworden wat de (ruimtelijke) realisatie van grote bedrijfsgebouwen (tot 40m) betekent. 

  De bespreking van het Gebiedsplan over AGRI++ en datacenters heeft de maatschappelijke onvrede over de plannen blootgelegd.

  De beëindiging van het Gebiedsplan, de daarbij ingediende motie, het nu ter inzage liggende ontwerpbestemmingsplan, de recente beantwoording van vragen van Groep Ruiter en Groen Links en het
  memo van het college over initiatieven voor datacenters roepen bij ons de volgende vragen op:

  1. De gemeenteraad heeft unaniem voornoemde motie aangenomen over aandacht voor landschappelijke waarden, ongewenste aantasting van oorspronkelijke kwaliteiten en goede inpassing
  met bomen en groen. Het college heeft tot op heden bewust of onbewust geen gesprek geïnitieerd met de raad over hoe daaraan inhoud kan worden gegeven. In het ontwerpbestemmingsplan voor omvorming van landbouwgronden (Deelgebied B1) voor datacenters aan de westzijde van de A7, zien we een beeldkwaliteitsplan van SWECO opgenomen. Is het college van mening dat dat beeldkwaliteitsplan bij het ontwerpbestemmingsplan dan als uitleg moet worden gezien van de motie?

  2. Als het college met het intrekken van het Gebiedsplan stelt dat zij: “recht wil doen aan geluiden uit de bevolking en werken (wil) aan gedragen plannen”, de raad daarbij constateert dat participatie over de toekomst van de Wieringermeer bij het Gebiedsplan (en AGRI++) onvoldoende was: op welke manier ziet het college draagvlak om het voorliggende ontwerpbestemmingsplan in routing te brengen?

  3. Hoe kan het dat het college in het voorliggende ontwerpbestemmingsplan wel accepteert dat elementen uit het ingetrokken Gebiedsplan over AGRI++ (o.a. ontwikkeling westzijde A7 tot Middenmeer) worden gebruikt als motivering, terwijl het traject en het maatschappelijk gesprek erover zijn gestaakt?

  4. Is het college met ons van mening dat de informatie op de gemeentelijke website over ontwikkeling van datacenters onvolledig / afwijkend is, vergeleken met de in het ter inzage liggende
  ontwerpbestemmingsplan gebruikte motivering op basis van het ingetrokken Gebiedsplan over AGRI++ (met daarin o.a. de gehele ontwikkeling van de westzijde van de A7 als deelgebied B1, B2 en B3 tot aan Middenmeer)?

  5. Is het college met ons van mening dat participatie en bespreking over (effecten van) ontwikkeling van de westzijde van de A7 mét belanghebbenden en inwoners, voorafgaand aan eventuele(bestemmings-)planvorming gevoerd dient te worden? Dit zodanig dat een breed geïnformeerd (maatschappelijk) debat
  kan worden gevoerd en overzicht over de volledige intenties van initiatiefnemers verkregen wordt?

  6. Is het college met ons van mening dat de huidige werkwijze om een gesprek te voeren over deelontwikkeling B1, maatschappelijk de indruk wekt, te handelen volgens een ‘salamitactiek’, waarbij het
  uiteindelijke effect van bebouwing aan de westzijde van de A7 tot aan Middenmeer niet aan de voorkant van besluitvorming breed en integraal bespreekbaar wordt gemaakt?

  7. Is het college met ons van mening dat aan verdere uitbreiding ten noorden van Venster West op grond van de richting uit de Omgevingsvisie Hollands Kroon nu geen verdere stappen moeten worden gezet in afwachting van de uitkomsten van een breder maatschappelijk debat?

  Met vriendelijke groet,

  namens de gehele fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon,
  Alexander Bügel
  Fractie O.H.K


  1 reacties :

  Anoniem zei

  De gemeentelijke beleidsambtenaren(voor zover je daar over kunt spreken)zullen overuren moeten maken om smoezen te verzinnen om het kwalijke beleid van het huidige College recht te praten.

  Een reactie posten