CDA in Hoorn: ’Er komen te veel windmolens en zonneweides in West-Friesland’

Datum:
 • maandag 27 april 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Het aantal windturbines en zonneweides dat de komende tien jaar in West-Friesland en de rest van Noord-Holland Noord zou moeten komen is volgens het CDA in Hoorn te veel.


  Cees Beemster 27-4-2020


  CDA in Hoorn: ’Er komen te veel windmolens en zonneweides in West-Friesland’

  Kaart van West-Friesland met zoekgebieden voor windturbines en zonneweides.
  © Illustratie Energieregio NHN.
  De fractie noemt het voorlopige conceptplan dat de gemeenten, de provincie en het waterschap hiervoor hebben gemaakt ‘niet realistisch’ en ‘te ambitieus’.
  GroenLinks-gedeputeerde van Noord-Holland, Edward Stigter, toonde zich afgelopen week tevreden dat Noord-Holland Noord in 2030 4,2 Terawattuur (TWh) aan wind- en zonne-energie zal opwekken. In West-Friesland zijn na gesprekken met burgers, ondernemers en politici ook zoekgebieden vastgesteld waarin die molens en zonneparken zouden moeten komen.
  Het CDA in Hoorn zegt hier ‘met enige verbazing’ kennis van te hebben genomen. ,,In de concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord wordt een concept-bod van 4,2 TWh gedaan, wat ons betreft een veel te hoog bod’’, stellen CDA-raadsleden Rob Brandhoff en Patrick Hoefman. ,,Onze regio, Noord-Holland Noord, wekt momenteel al 2,2 TWh op met zon en wind op land, en dit is meegerekend in het bod. Dit betekent dat er nog 2 TWh extra aan duurzame energie binnen de regio moet worden gerealiseerd, haast een verdubbeling.’’

  Concrete betekenis

  Het CDA heeft becijferd wat dit concreet betekent. ,,Deze 2 TWh komt neer op 100 tot 130 windturbines van 5,6 Megawatt per turbine en een hoogte van 180 tot 241 meter. Of 220 tot 260 windturbines van 3 Megawatt per molen en 125 tot 200 meter hoog. Of 2.200 tot 3.000 hectare aan zonneparken/zonnepanelen. Dit zijn 4.400 tot 6.000 voetbalvelden. Of een combinatie van deze elementen.’’
  ,,Deze ingrepen hebben een grote impact op het landschap en de natuur, laat staan van de weerstand die het zal oproepen bij onze inwoners’’, voorspellen Brandhoff en Hoefman. Zij vermoeden dat Noord-Holland Noord meer windmolens en zonnepanelen moet plaatsen omdat dit in de dichtgebouwde Randstad met Schiphol onvoldoende lukt. ,,Er is gefocust op ambitie en het zoeken van gebieden voor plaatsing. Het CDA wil een reëler bod neerleggen wat draagvlak heeft onder de bevolking.’’

  Exacte locaties

  De exacte locaties waar in West-Friesland nieuwe windturbines en nieuwe zonne-weides komen, moeten nog worden bepaald. Maar uit het zogenoemde voorontwerp concept van de Regionale Energiestrategie blijkt inmiddels wel welke plekken hiervoor als zoekgebieden in beeld zijn. Stap voor stap wordt dus duidelijker waar die duurzame energie straks wordt opgewekt.
  De zoekgebieden komen voort uit gesprekken die bewoners, agrariërs en andere ondernemers en partijen afgelopen jaar hebben gevoerd met de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord, de provincie Noord-Holland en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Alleen al in West-Friesland hebben 700 mensen hierover meegepraat tijdens zestien bijeenkomsten. Het uiteindelijke doel is dat in West-Friesland in 2014 net zoveel duurzame energie wordt opgewekt als verbruikt.
  Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat het plaatsen van meer windturbines en zonneweides in de regio een gevoelig onderwerp is. Iedereen begrijpt de noodzaak om te streven naar een duurzame en schone regio en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Maar men maakt zich ook zorgen dat de kwaliteit van de natuur en het West-Friese open landschap onder druk komt te staan door de zon- en windprojecten. En dat de cultuur-historische waarde van steden en dorpen wordt aangetast. Bovendien moeten de vruchtbare agrarische gronden zoveel mogelijk ontzien worden. Verder zijn mensen ongerust over de negatieve effecten die windturbines kunnen hebben op hun woongenot.

  Kansrijk

  De overheden hebben de uitkomsten in het voorontwerp concept-RES vertaald naar potentiële zoekgebieden. Plekken waar zon- en windprojecten in West-Friesland gerealiseerd kunnen worden om de hoeveelheid duurzame energie meer dan te verdubbelen.
  De overheden concluderen dat zonnepanelen op grote daken, op parkeerplaatsen, langs snelwegen en op bedrijventerreinen (in combinatie met windmolens) kansrijk zijn. Voor zon op daken ziet de regio met name kansen op grote industriële en agrarische daken. Het is niet wenselijk zon op daken te plaatsen die vallen onder het beschermde stads- of dorpsgezicht. Zon en wind op of langs bedrijventerreinen zijn ‘waardevol om te verkennen’. Dit betreft veelal agrarische gronden, dus voor deze gronden ‘dienen zorgvuldige afwegingen te worden gemaakt’. Daarnaast is het grond waar de bedrijventerreinen kunnen uitbreiden.
  Verdeeldheid is er over het opwekken van wind- en zonne-energie op het IJsselmeer en het Markermeer. Er is een kans om hier zonne-eilanden aan te leggen, maar dit soort plannen moeten worden afgestemd met andere regio’s en moeten het beschermende stadsgezicht van Medemblik, Enkhuizen en Hoorn niet aantasten.

  Langs A7

  Langs het spoor tussen Obdam en Hoorn en langs de A7 kan zonne- en windenergie worden opgewekt. Maar deze zoekgebieden bevinden zich veelal op agrarische gronden, dus moeten ook hier ‘zorgvuldige afwegingen’ worden gemaakt. Bestaande windturbines kunnen worden aangepast om meer stroom op te wekken.
  De zoekgebieden worden beslist niet helemaal volgebouwd met turbines of panelen. De overheden bepalen in juni of zij de nu gepresenteerde zoekgebieden verder willen onderzoeken. Er volgt ook nog inspraak, zo wordt beloofd. Vele vragen moeten nog beantwoord worden. Wie is de grondeigenaar? Wie neemt het initiatief voor een windturbine of zonnepanelen? Kunnen de bewoners mede-eigenaar worden? Hoe kunnen betrokkenen het beste samenwerken? In dit stadium kunnen er nog zoekgebieden bijkomen of afvallen.
  In september bespreken de gemeenteraden het conceptplan. Met alle reacties wordt het concept vanaf oktober aangevuld en verbeterd. Verder gaan de gemeenten de zoekgebieden onderzoeken. Alle informatie wordt verwerkt in het definitieve plan dat op 1 juli 2021 ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap.

  Discussiepunten

  De uitkomsten van alle mensen die al hebben meegepraat, verrassen de Hoornse wethouder Samir Bashara niet. ,,De reacties zijn regelmatig tegenstrijdig. Er zitten bekende discussiepunten in. Dat mensen niet blij met alles zullen zijn, daarover hoef je geen seconde te twijfelen. De ene groep wil geen energie op water opwekken. De ander niet op land. Beiden gaan gebeuren, maar wel op verantwoorde wijze. Duidelijk is dat iedereen de transitie naar duurzame energie gaat merken.’’

  Noordhollands Dagblad

  2 reacties :

  Anoniem zei

  Er lopen buiten de verstandige mensen van FvD en de PVV toch ook nog verstandige mensen bij het CDA.

  Anoniem zei

  Vandaag werd bekend dat Japan 12 nieuwe kolencentrales gaat bouwen. Het IQ van Japanners is gemiddeld 15% hoger als dat van Europeanen hebben wetenschappelijke studies uitgewezen en dat is goed te merken. Nederland als 1e EU land naar de verdommenis door de groene waanzin en de rijken hun zakken maar vullen met subsidies en wij maar betalen.

  Een reactie posten