NOS en klimaatalarmisme: het houdt maar niet op – niet vanzelf

Datum:
 • zondag 3 maart 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • Maar wij zijn van mening dat de NOS, als neutrale staatsomroep, haar boekje – vér – te buiten gaat door op te treden als apostel van het klimaatalarmisme.

  Van: Labohm
  Aan: Redactie NOS-journaal
  Geachte redactie,
  Zoals bekend mag worden verondersteld, ergeren we ons in kringen van klimaatsceptici groen en geel aan de voortdurende misleidende, want ongefundeerde, klimaatalarmistische propaganda van een groot deel van de MSM en vooral ook de NOS.
  De aanwakkering van de klimaathysterie heeft grote maatschappelijke gevolgen. Grote groepen geïndoctrineerde kinderen nemen tegenwoordig in kinderkruistochten als klimaatspijbelaars deel aan demonstraties. De reactie van sommige politici op zo veel onnozelheid is soms tenenkrommend, bijvoorbeeld de handkus van EU–Vz. Juncker aan het Zweedse asperger–patiëntje Greta Thunberg. De bevolking – en met name de laagste inkomensgroepen – ziet met angst en beven de steeds stijgende energierekening tegemoet. Mede als gevolg van de toenemende polarisering van het klimaatdebat dreigt bij de komende Statenverkiezingen een verdere verbrokkeling van de politiek, waardoor ons land minder bestuurbaar wordt. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de maatschappelijk ontwrichtende invloed van het voortdurend aanzwengelen van de klimaathype, waarin de NOS in ons land een hoofdrol speelt.
  Eerder hebben we onze bezwaren gedetailleerd kenbaar gemaakt wat betreft de NOS–verslaggeving over de reizen naar Spitsbergen en hebben we een klacht ingediend bij de NOS–Ombuds’man’.
  Zie hier.
  Het heeft niet ècht geholpen. Zie hier.
  De Ombudsman schreef:
  Echter, niet volgens de nieuwsorganisatie NOS maar volgens een bijzonder groot deel van de wetenschap zitten op dit moment de beste bewijzen, de hardste cijfers en sterkste argumenten bij de onderzoekers die stellen dat de aarde opwarmt en het klimaat verandert, en dat daar beter iets aan gedaan kan worden. Dat de klagers bewijzen en argumenten onderzoeken en daar( journalistieke) aandacht voor vragen is terecht. Maar vooralsnog lijkt dat onderzoek niet te leiden tot sterkere bewijslast en hardere cijfers. Het is dan verklaarbaar en te billijken waar de journalist – geen wetenschapper maar volgens de taakopvatting wel op zoek naar de sterkte argumenten aan alle kanten – uitkomt bij het bepalen welke informatie de meeste zendtijd krijgt.
  Nog afgezien van het feit dat die catastrofale opwarming van de atmosfeer maar steeds niet wil komen, berust deze opvatting op het ‘fake’–onderzoek van Cook et al.
  Wat is daar mis mee?
  We hebben het – opnieuw – gedetailleerd weerlegd. Zie hier.
  Zeer recentelijk heeft Climategate.nl de apocalyptische fantasiescenario’s m.b.t. de zeespiegelstijging, waarover de NOS berichtte, op basis van de meest recente literatuur en waarnemingen naar het land der fabelen verwezen. Zie hier.
  Tegen deze achtergrond overwegen wij opnieuw een klacht bij de NOS–Ombudsman tegen het NOS-journaal in te dienen, wegens tendentieuze berichtgeving. In het licht van de ervaringen met onze vorige klacht hebben wij geen enkele illusie dat dat enig effect zal hebben. Maar de vele reacties op de sociale media op onze eerdere stappen geven ons aanleiding te veronderstellen dat wij hiermee een gevoelige snaar hebben geraakt.
  Wij zijn van oordeel dat de NOS het Nederlandse publiek per saldo heel veel mooie programma’s heeft gebracht. Wij hopen vurig dat dat ook in de toekomst zo zal blijven. Maar wij zijn van mening dat de NOS, als neutrale staatsomroep, haar boekje – vér – te buiten gaat door op te treden als apostel van het klimaatalarmisme.
  Wat te doen? Weer een klacht? Met de bijkomende reputatieschade van de NOS?
  Of zou een gesprek wat kou uit de lucht kunnen nemen?
  Wat denkt u?
  Mvg,
  Hans H.J. Labohm
  Van: Gelauff
  Aan: Labohm
  Geachte heer Labohm,
  Dank voor uw beschouwing over de klimaatdiscussie en onze berichtgeving daarover.

  Ik ben daar al eerder op ingegaan. Zie hier.Het grootste deel van uw mail gaat over berichtgeving uit 2017. Het lijkt mij niet zinvol daar hier op in te gaan. Dat is een herhaling van zetten, die geen nieuwe inzichten oplevert. Het is een beetje cirkelredenering is mijn indruk. U ziet journalistieke onvolkomenheden in onze berichtgeving, wij zien dat niet (en de NPO Ombudsman evenmin) en vervolgens begint u de discussie opnieuw over dezelfde berichtgeving, maar toch met name over de zin en onzin in de wetenschappelijk discussie over de klimaatverandering.
  Het enige nieuwe voorbeeld dat u aandraagt is een artikel van een redacteur van de NOS van vorige maand. Zie hier.
  In mijn ogen betreft dit een adequaat een zakelijk artikel waarin wordt beschreven hoe een aantal experts aankijkt tegen de aanpak van de eventuele zeespiegelstijging.
  Op geen enkele manier beleef ik dit artikel overigens als alarmistisch. Uiteraard hoeft niet iedereen het eens te zijn met de conclusies of suggesties van deze experts, maar dat maakt het daarmee nog geen journalistiek onjuist artikel of een apocalyptische fantasiescenario’s m.b.t. de zeespiegelstijging. Te meer omdat in het artikel juist zeer nadrukkelijk wordt gepleit voor een maatschappelijk debat hierover.
  Ik moet wel zeggen dat ik uw mail op enkele onderdelen als onprettig ervaar. U stuurt hem naar de betrokken collega maar blijkbaar is er een reden om de mail als bcc ook naar de hoofdredacteur te sturen. Ik begrijp niet goed wat u daarmee wilt. Er is in elk geval geen enkele aanleiding voor. Het betreft een buitengewoon kundige collega die in grote openheid en betrokkenheid de journalistieke discussie over deze portefeuille voert daar waar hij gevoerd moet worden. Geheimen zijn er niet en hoeven niet te worden blootgelegd.
  Dat mij een onprettig gevoel bekruipt, ontstaat toch vooral door het einde van uw mail, waar u schrijft: Wat te doen? Weer een klacht? Met de bijkomende reputatieschade van de NOS? Of zou een gesprek wat kou uit de lucht kunnen nemen?
  Ik heb geen behoefte hier grote woorden aan te wijden, maar ik zie in elk geval geen aanleiding om in te gaan op uw verzoek om een gesprek.
  Met vriendelijke groet,
  Marcel Gelauff
  Hoofdredacteur NOS Nieuws
  Van: Labohm 
  Aan: Gelauff
  Beste Marcel Gelauff,
  Hartelijk dank voor de prompte reactie, die ik qua snelheid zeer op prijs stel.
  Dat neemt niet weg dat ik vaststel dat er grote inhoudelijk verschillen van opvatting tussen ons blijven bestaan.
  De klimaatsceptici maken zich grote zorgen over de stelselmatige paniekzaaierij van de NOS over de nakende klimaatcatastrofe (die overigens maar steeds niet wil komen). De dreiging van een economische en sociale ontwrichting van onze samenleving als gevolg van het klimaatbeleid is – mede door het gedram van de NOS – daarentegen wèl reëel. De extreme verhoging van de energieprijzen voor de particuliere huishoudens is daarvan een voorbode. Maar dat is nog maar het allereerste begin. Het zal duidelijk zijn dat de laagste inkomenscategorieën hierdoor het zwaarst worden getroffen.
  Het spijt me dat u onderdelen van mijn e-mail als ‘onprettig’ hebt ervaren. Maar soms moet een mens wel eens ‘onprettige’ stappen ondernemen om majeure maatschappelijke ‘onprettigheid’ te voorkomen. Dat is nu eenmaal onvermijdelijk als de burger zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt.
  Hebt u het gevoel dat de eenzijdige klimaatpropaganda van de NOS, waarbij de kijker met grote regelmaat weer een portie ingebeelde klimaatellende over zich heen krijgt, op een breed draagvlak in de samenleving kan rekenen? Ik niet!
  U wilt daar verder niet over praten. Maar waarom peilen we de reacties van het publiek niet?
  ‘Postings’ op Climategate.nl geven vaak aanleiding tot honderden reacties van respondenten, hetgeen als een soort mini–enquête kan worden beschouwd.
  Gaarne zou ik derhalve toestemming van u willen krijgen voor publicatie van onze e–mailwisseling op Climategate.nl.
  Met vriendelijke groet,
  Hans H.J. Labohm
  Van: Gelauff
  Aan: Labohm
  Tegen publicatie van mijn mail als antwoord op uw oorspronkelijke mail heb ik geen bezwaar.
  Vr groet,
  Marcel Gelauff


  0 reacties :

  Een reactie posten