Keek op de Week (16/17) met coalitieakkoord van CDA, VVD en SHK....

Datum:
 • maandag 30 april 2018
 • in
 • Categorie: , , , , ,
 • Hoogte- en dieptepunten in Hollands Kroon in week 15/16 van 2018 (15 tot 29 april).
  29-4-2018


  De coalitie CDA, VVD en SHK hebben een akkoord bereikt en de wethouders zijn aangewezen en de  taken verdeeld:


  Burgemeester 

  Openbare orde en veiligheid, personeel & organisatie, communicatie, algemene bestuurlijke zaken, juridische zaken, bezwaar en beroep, integrale handhaving en bestuurlijke samenwerking.

  SHK - Van Gent

  Zorg en welzijn, jeugd, werk & inkomen, onderwijs & onderwijshuisvesting, sport, kunst & cultuur, leerlingenvervoer en dierenwelzijn.

  VVD - Theo Meskers
  Economische zaken, De Kop Werkt! (inclusief Match2020), recreatie & toerisme, verkeer & vervoer, Energietransitie, greenport NHN, plattelandsbeleid (P10) en monumenten.

  CDA - T. Groot
  Ruimtelijke ordening, openbare ruimte, woningbouw, financiën & subsidies, vastgoed & grondzaken, accommodatiebeleid, infrastructuur, ICT en klimaatadaptatie & milieu.  Formateur Jip Pankras heeft laten weten: 

                           We gaan dan ook door op de ingeslagen weg. 

  Gezien wat er de afgelopen vier jaar allemaal is gebeurd, waardoor ook de gemeente steeds negatief in het nieuws kwam, kun je daar  bedenkingen bij hebben en grote zorgen. Maar de afgelopen vier jaar lijkt deze coalitie snel te willen vergeten en gaan dus door op de ingeslagen weg. 

  Het akkoord bevat slechts weinig echt concrete zaken:

  Gemeentelijke belastingen gaan niet omhoog (behoudens de inflatiecorrectie).
  In Breezand doen we een pilot integrale aanpak eenzaamheid & zorg.
  Zo komen er nog dit jaar zonnepanelen op scholen en openbare gebouwen.
  Daarom planten we voor ieder kind dat geboren wordt een boom.

  Minder concreet als het lijkt is het volgende:
  Daarnaast zijn wij van mening dat we, na de realisering van het windpark Wieringermeer, geen windmolens meer toevoegen.
  Onlangs heeft de provincie een nieuw plan gepresenteerd, waarin staat dat er een groot aantal  windmolens meer worden geplaatst in de Wieringermeer, langs grote wegen en langs het Noordhollands kanaal. De gemeente is meestal geen partij in de uitvoering van plannen. Een gemeente kan zich tegen plannen van  de provincie verzetten maar dat zien wij Hollands Kroon niet snel doen.

  En dan de mooie omschrijvingen van de volgende zaken, wat kun je daar mee?

  Optimaliseren van toerisme, 
  We maken combinaties met kunst, cultuur en monumenten. 
  Integriteit is uitgangspunt voor ons handelen.
  het verkleinen van de fysieke afstand tussen inwoner en de publieksbalie.
  De rode draad in dit verhaal? Dat is de inwoner.
  We verbeteren de contacten tussen gemeente en bedrijfsleven in de aankomende vier jaar.
  We intensiveren de handhaving op illegale bewoning van panden
  We trachten  evenwicht te vinden tussen geleverde zorg en de beschikbare financiën.  
  We verbeteren de contacten tussen gemeente en bedrijfsleven in de aankomende vier jaar. Uitgangspunt is een ruime voldoende
  Hollands Kroon is een dementie vriendelijke gemeente.
  Hollands Kroon gaat concreter inzetten op duurzaamheid, biodiversiteit en de energietransitie.
  Daarom komt Hollands Kroon met een fijnmazig geïntegreerd concept voor mobiliteit. 

  Enkele onderwerpen die duidelijkheid behoeven.
  Over de publieksbalie wordt het volgende gezegd:
  De fysieke afstand tussen de inwoner en de publieksbalie verkleinen we door te experimenteren met andere vormen van dienstverlening.

  Wat kunnen we nu verwachten? Blijft er een balie?

  Het spreekrecht lijkt drastisch ingeperkt te worden tot onderwerpen die in de beeldvormende vergadering aan de orde komen. Er staat:

  Het spreekrecht wordt daarmee verplaatst van de reguliere raadsvergadering naar deze beeldvormende vergadering.

  Dan mist Stichting JAS een van de belangrijkste zaken in dit coalitieakkoord: Handhaving! 
  SHK heeft zelf hier in haar verkiezingsprogramma op gewezen. Hierdoor zijn de vele procedurele zaken de laatste vier jaar ontstaan.

  Stichting JAS zal in een later stadium uitvoeriger terug komen op dit akkoord van CDA, VVD en SHK.

  Redactie JAS  2 reacties :

  Anoniem zei

  Een degelijk coalitieakkoord zoals gebruikelijk na een nieuwe samenstelling van het college en raadsleden.
  Jammer dat er van verkiezingsbeloften en een coalitieakkoord bijzonder weinig wordt nagekomen. De oppositie heeft nagenoeg de hele komende raadsperiode weer het nakijken en dat zal ook met deze coalitie partijen niet anders zijn. Geen wonder dat er steeds minder inwoners hun stem nog uitbrengen gaan.

  Anoniem zei

  "Het beleid van de afgelopen vier jaar bracht Hollands Kroon te vaak negatief in het nieuws, dus we gaan door met hetzelfde beleid." Je kunt deze drie partijen niet beschuldigen van het hebben van een visie over hoe het beter moet! Ze hebben geen idee.

  Een reactie posten