VVD Den Helder zegt samenwerking coalitie op

Datum:
 • dinsdag 3 oktober 2017
 • in
 • De VVD Den Helder heeft besloten om de samenwerking binnen de coalitie op te zeggen. Dat heeft de fractie dinsdagavond laten weten in een brief.
  Volgens fractievoorzitter Kees Visser neemt wethouder Bob Haitsma nu even de tijd om over deze nieuwe situatie na te denken en ruggespraak te houden met zijn collega’s. ,,Het is aan Bob om zijn eigen conclusies eraan te verbinden. We hebben er vanmiddag samen met iemand van het bestuur over gesproken en hij moet het even tot zich laten komen.’’
  Hieronder de brief:
  ’De VVD vindt onvoldoende aanknopingspunten voor een verdere vruchtbare samenwerking binnen de huidige coalitie.
  De VVD zal zich blijvend inzetten om Den Helder nóg mooier te maken. Ook zonder de VVD heeft de coalitie een meerderheid.
  Directe aanleiding is de discussie omtrent de renovatie van het stadhuis. Een meerderheid van het college heeft uitgesproken ernstige bedenkingen te hebben bij het renovatievoorstel en desondanks is het voorstel doorgeleid naar de raad. Een vreemde en voor de VVD niet uit te leggen gang van zaken.
  Daarnaast kan de VVD zich niet vinden in de totstandkoming en inhoud van de begroting die voorligt.
  Zowel de financiële consequenties als de gevolgen voor de ambtelijke organisatie zijn uitermate onzeker. Toch heeft het college gemeend een voorstel om tot renovatie over te gaan ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
  De afgelopen jaren heeft de VVD, samen met vele anderen geprobeerd de raad op andere gedachten te brengen daar waar het ging om de huisvesting van onze ambtelijke organisatie.
  Dat nieuwbouw op de stationslocatie geen optie meer was na de verkiezingen van 2014 hebben wij als een politiek feit aanvaard. Maar niets stond ons in de weg om samen te zoeken naar een andere oplossing, een alternatief waar iedereen mee kon leven. Goed voor Den Helder, goed voor de inwoners, goed voor haar ambtenaren en zonder gezichtsverlies voor partijen.
  De Stadspartij is onder druk van de oppositie tot het standpunt gekomen dat renovatie van het huidige stadhuis de enige optie was. De VVD heeft zich over deze starre houding van de Stadspartij richting de overige coalitiepartners verbaasd. Alternatieven waren niet bespreekbaar. De Stadspartij heeft in die zin bewust afstand genomen van samenwerking binnen de coalitie op een uitermate gevoelig politiek onderwerp.
  De totstandkoming van de voorliggende begroting voor 2018 laat inhoudelijk veel te wensen over.
  De VVD staat voor een sober financieel beleid. Een sluitende begroting en een sluitend meerjaren perspectief.
  In het voorjaar is er door het college en de raad extra geld gevraagd voor een aantal zaken. Zo wilde men extra geld voor de openbare ruimte, extra geld voor armoedebeleid, extra geld voor vrij parkeren, extra geld voor experimenten op het gebied van arbeidsparticipatie, extra geld voor de overname van de strandslagen en extra geld voor de ambitie op het gebied van duurzaamheid.
  Ook wilde men vanuit het college “gebiedsgericht werken” opnemen in de begroting.
  Voor al deze voorstellen was tijdens de behandeling in de raad geen geld beschikbaar vanuit de begroting en werden er ook geen dekkingsvoorstellen gedaan vanuit het college. De benodigde financiële middelen zouden wel gevonden worden in de discussie over de kadernota.
  De discussie over de kadernota bleef uit.
  Nu we aan de vooravond staan voor de vaststelling van de begroting van 2018 en we inzicht krijgen in het meerjarig perspectief worden we geconfronteerd met miljoenen aan extra uitgaven uit onze reserves hetgeen het onmogelijk maakt om überhaupt de komende tijd nog geld beschikbaar te kunnen stellen voor nieuw beleid. Dat is potverteren in plaats van de tering naar de nering zetten. Nergens worden voorstellen gedaan om op andere gebieden de broekriem aan te trekken om nieuw beleid mogelijk te maken. Op deze manier krijg je natuurlijk elke begroting sluitend. Maar van sober financieel beleid is geen sprake. Liever ziet de VVD het geld dat over blijft terugvloeien naar al onze inwoners en ondernemers .
  Een voorstel van de VVD om de lasten voor al onze burgers te verlagen bij financiële meevallers bleek onbespreekbaar. Dit terwijl lastenverlichting onderdeel was van het coalitieakkoord.
  De VVD blijft positief en zal zich constructief op blijven stellen. Helaas gaat dit niet meer binnen de huidige samenwerking. De VVD blijft openstaan voor elke vorm van samenwerking die leidt tot een mooier, beter en veiliger Den Helder.
  Wij hebben in samenspraak met ons bestuur besloten om met onmiddellijke ingang onze samenwerking op te zeggen. Wij danken de wethouder voor zijn inzet en tonen begrip voor zijn positie binnen het college. We hebben er samen het beste van proberen te maken binnen een moeizame samenwerking.’
  Noordhollands Dagblad 3-10-2017


  0 reacties :

  Een reactie posten