Antwoorden op PVV-Statenvragen over vervanging windmolens in Hollands Kroon

Datum:
 • zondag 2 november 2014
 • in
 • Categorie: , ,
 • Haarlem, 28 oktober 2014 - PVV ongerust over verleende vergunning.


  __________________________

  Hollands kroon in de fout!

  Het college van gemeente Hollands Kroon is verzocht om de omgevingsvergunning in te trekken en de aanvraag ter besluitvorming naar de provincie te zenden, gelet op het feit dat het gaat om een windpark met een opgesteld vermogen van 6,3 megawatt – de provincie het bevoegd vergunningverlenend gezag is. Daarnaast is geconstateerd dat uit de omgevingsvergunning blijkt dat de rotordiameter van de vervangende turbines met meer dan de maximaal toegestane 2% afwijkt van de huidige rotordiameter. Dit is in strijd met het bepaalde in artikel 32 lid 2 sub a onder 2 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening.

  Het betreft het vervangen van zeven windturbines langs het Noordhollands Kanaal tussen Breezand en ’t Zand.

  .__________________________________________________________


  Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid

  Inleiding: 

  Ongevallen met windturbines worden helaas slechts zelden gemeld. Commerciële partijen, zoals energiebedrijven, melden ongevallen liever niet vanwege versterking van het negatieve imago. Kritische partijen (I) houden fatale incidenten zo goed mogelijk bij en geven een beeld dat de PVV-Statenfractie van Noord-Holland ernstige zorgen baart. Terwijl Nederland behoort tot het land met de grootste windturbinedichtheid van Europa (II), blijken exploitanten op zoek naar de grenzen van toelaatbaarheid. Dit geldt zeker voor de vergunning die de gemeente Hollands Kroon heeft verleend voor het vervangen van zeven windturbines langs het Noord-Hollands kanaal nabij Julianadorp.

  De verleende vergunning betreft turbines met een ashoogte van 50 meter en zeer zware gondels (30 ton) en wieken die binnen de zogenaamde High Impact Zone van de hoofdtransportleiding van de Gasunie zijn gelegen. Op slechts 30 meter afstand van de vergunde windturbines loopt een hogedruk gasleiding met een doorsnede van 120 cm en een werkdruk van 60 bar (III). Dit zijn de grootste leidingen die N.V. Ned. Gasunie door het land heeft lopen. De leiding is gelegen aan de oostzijde van het windpark en ligt parallel aan het kanaal. Bij, vooral, een zware westerstorm is er sprake van een zeer gevaarlijke situatie, omdat delen van de molens bij afbreken op of nabij de leiding terecht kunnen komen.

  Hierbij wil ik u wijzen op het Besluit ondergrondse leidingen en kabels 2011 en Handboek Risicozonering Windturbines Eindversie 3e, geactualiseerde versie mei 2013, waarin grotere afstanden aangehouden worden voor windturbines ten opzichte van leidingen. De zogenaamde PR 10-6 contour (IV) van de vergunde windturbines bedraagt 77 meter waar binnen zich geen risicovolle objecten mogen bevinden. Binnen deze High Impact zone ligt naast de hogedruk gasleiding van de Gasunie (30 meter) ook een openbare weg (Jaagpad).

  De PVV-Statenfractie maakt zich ernstige zorgen om de veiligheid rondom het vergunde windturbinepark. In het bijzonder vanwege het grote aantal woningen (minimale afstand 230 meter) binnen de grens van 300 meter tot de vergunde windturbines (V).

  Vanwege de korte afstand tot woningen voldoen twee windturbines niet aan de geldende geluidsnorm van 47 Lden. Om alsnog te voldoen aan de geluidsnorm zullen de turbines moeten worden terug geregeld (“silent mode”). Gezien de ervaringen uit de praktijk zal het handhaven van de geluidsnorm leiden tot eindeloze juridische procedures. Kortom, een drama voor omwonenden, exploitanten en de gemeenschap. De vergunning is verleend in de periode van de zomervakantie. Het “lijkt” alsof het steeds vaker voorkomt (ook al bij De Ambtenaar te Medemblik) dat omstreden aanvragen voor een vergunning vlak voor de zomervakantie worden gepubliceerd in lokale kranten. Gelukkig zijn de omwonenden er toch nog op het allerlaatste moment (door een persbericht in de krant) achter gekomen. Helaas is er wel een vergunning verleend.

  Vragen en antwoorden:

  Vraag 1:
   Kan het College aangeven hoe het mogelijk is dat het wordt toegestaan dat een gasleiding op maar 30 meter afstand van een windturbine ligt i.p.v. op minstens 120 meter (III), teneinde aan de randvoorwaarden ten aanzien van externe veiligheid te voldoen (antwoord op vraag 5 van statenvragen 48-2013)? Graag een gemotiveerd antwoord.
  Antwoord 1: In bijgaande Analyse externe veiligheid windpark Westeinde no. 714034 wordt ingegaan op de ligging van de transportleidingen van de Gasunie binnen de PR10-6 contouren van de bestaande en nieuw op te richten windturbines. Aangezien de vergunningverlenende bevoegdheid voor windpark Westeinde bij ons ligt, zullen wij deze analyse en indien nodig aanvullende informatie betrekken bij onze beoordeling en beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning.

  Vraag 2: Is het College op de hoogte van het feit dat zich rondom genoemd park meerdere woningen  zijn gelegen binnen een straal van 300 meter (V)?
  Antwoord 2: Ja.

  Vraag 3: Is het College er zich van bewust dat eventuele ongevallen als gevolg van een afgebroken wiek kan leiden tot ontploffingen van een hogedruk gasleiding met een ontoelaatbaar risico van dodelijke slachtoffers?
  Antwoord 3: Wij zijn ons bewust van de mogelijke risico’s ten aanzien van de externe veiligheid van windturbines en zullen deze vanuit onze vergunningverlenende bevoegdheid betrekken bij    besluitvorming over de omgevingsvergunning.

  Vraag 4: In Statenvragen 48-2013 heeft het College aangegeven dat zij de zorgen van de PVV delen omtrent de externe veiligheid van windturbines. Kan het College aangeven wat de grens van het toelaatbare is bij plaatsing van windturbines nabij een hoge druk gasleiding?
  Antwoord 4: Een beoordeling van de risico’s ten aanzien van externe veiligheid – met inbegrip van de risico’s ten aanzien van transportleidingen – is onderdeel van de procedure voor een omgevingsvergunning; deze beoordeling is casus specifiek.

  Vraag 5: Heeft het College bezwaar gemaakt tegen de vervanging van dit specifieke windpark? Zo ja, op welke gronden? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord 5: Ja, wij hebben op 6 augustus 2014 Pro forma bezwaar ingediend tegen de op 2 juli door de gemeente Hollands Kroon verleende vergunning. In onze zienswijze hebben wij aangegeven dat – gelet op het feit dat het gaat om een windpark met een opgesteld vermogen van 6,3 megawatt – wij het bevoegd vergunningverlenend gezag zijn. Daarnaast hebben wij geconstateerd dat uit de omgevingsvergunning blijkt dat de rotordiameter van de vervangende turbines met meer dan de maximaal toegestane 2% afwijkt van de huidige rotordiameter. Dit is in strijd met het bepaalde in artikel 32 lid 2 sub a onder 2 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Wij hebben het college van gemeente Hollands Kroon verzocht om de omgevingsvergunning in te trekken en de aanvraag ter besluitvorming naar ons te zenden.

  Vraag 6: Kan het College aangegeven of er in dit geval een risicoanalyse is opgemaakt? Zo ja, kan u deze de Staten doen toekomen? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord 6: Ja, deze is bijgevoegd, zie ook de beantwoording van vraag 1.

  Vraag 7: Kan het College aangeven waarom er een vergunning wordt afgegeven terwijl de windmolen niet aan de geluidsnorm voldoet van 47 Lden en daarom permanent op “silent mode” moet worden gezet?
  Antwoord 7: Ja. Het bevoegd gezag kan binnen de wettelijke kaders besluiten mitigerende maatregelen op te leggen, die erop gericht zijn om te voldoen aan de geluidsnorm van 47 dB Lden. Wij zullen vanuit onze vergunningverlenende bevoegdheid beoordelen of in dit specifieke geval kan worden voldaan aan het Activiteitenbesluit. I. http://www.caithnesswindfarms.co.uk/AccidentStatistics.htm II. Planbureau Leefomgeving: III. IV. In het actualiteitenbesluit (artikel 3.15a) zijn de regels voor risico's van windturbines opgenomen: 1. Het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen kwetsbaar object, veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van windturbines, is niet hoger dan 10-6 per jaar. 2. Het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen beperkt kwetsbaar object, veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van windturbines, is niet hoger dan 10-5  0 reacties :

  Een reactie posten