Geen draagvlak voor windpark Wieringermeer

Datum:
 • donderdag 23 januari 2014
 • in
 • Categorie: , ,
 • Haarlem - PVV stelt vragen over Windplan Wieringermeer aan College Provinciale Staten.


  Toelichting:
  Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen (I) inzake verevening voor gemeenten met betrekking tot windmolens door Minister Kamp van Economische Zaken op 16 januari 2014 heeft de PVV fractie Noord-Holland meerdere vragen gesteld over het betrekken van de inwoners/omwonenden in het windplan Wieringermeer. Zoals in onderstaand citaat van Minister Kamp zou moeten blijken dat omwonenden de gelegenheid hebben om mee te praten en beslissen over de uitvoering van windenergieprojecten die onder de RCR gelden. Het windplan Wieringermeer is een RCR project en derhalve zijn de antwoorden van Minister Kamp van toepassing.

  Antwoord Minister Kamp op Kamervragen 16 januari 2014: “Om de doelstelling van 6000 MW windenergie te behalen is het essentieel dat tijdig voldoende ruimtelijke inpassingsplannen worden vastgesteld. Om dat op een bestuurlijk verantwoorde en zorgvuldige manier te doen is van belang om bij windprojecten de omgeving te betrekken. Door middel van (plan)participatie wordt gelegenheid geboden tot overleg tussen verschillende betrokken partijen en wordt de omgeving betrokken bij het planproces.” In het beleidsstuk ‘Plan van aanpak Windpark Wieringermeer’, gepubliceerd door de gemeente Hollands Kroon, staat een opsomming van stuurgroepen en werkgroepen (II). Hieruit blijkt dat “geen enkele” bewoner en/of belangenvereniging is vertegenwoordigd.

  Daarnaast is ons via diverse media ten gehore gekomen dat het draagvlak voor windenergie in de Wieringermeer bij vele inwoners ontbreekt. In het beleidsstuk ‘Plan van aanpak Windpark Wieringermeer’ (III) is een duidelijke voorwaarde gesteld t.a.v. het draagvlak. Op blz. 18 staat: “de voorwaarde is dat het draagvlak onder omwonenden stabiel blijft. Hiervoor zijn regelmatige dialoog met de omgeving, en een goede inspraakregeling (van de RCR) een vereiste. Communicatie- /participatieplan voorziet hierin.”

  De PVV Noord-Holland is van mening dat het uitgeholde draagvlak niet genegeerd mag worden.
  Sterker, wij vragen ons af of het geformuleerde draagvlak, zoals het in meerdere beleidsstukken is omschreven, wel een realistisch beeld geeft van de werkelijkheid of dat er sprake is van “wishfull thinking”. 

  Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

   1. Is het College bekend met o.a. de website http:// wieringermeer.geenwindturbines.nl/ en de onlangs gehouden acties tegen de komst van het windpark Wieringermeer van omwonenden op zaterdag 11 januari jl. zoals o.a. beschreven in de krantenartikelen ‘Medemblik tegen windturbines’ (IV) en ‘Niet wonen tussen twee rijen windmolens’ (V) uit het Noordhollands Dagblad (van respectievelijk 14-01-2014 en 13-01-2014)?

   2. Aangezien het College altijd te kennen geeft naar de bezwaren van de omwonenden te luisteren, waarom worden dan de maar liefst 230 pagina’s (VI) aan bezwaren (zienswijzen ‘windpark Wieringermeer’) en de eerder gehouden acties niet gehonoreerd en gehoord en blijft het College stug doorgaan met de plannen voor het windpark Wieringermeer?

   3. Is het College met de PVV van mening dat de omwonenden veel te weinig worden gehoord en nauwelijks een rol spelen in de besluitvorming omtrent het windpark Wieringermeer en dat dit ook niet conform de beantwoording van minister Kamp wordt uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

   4. Kan het College aangeven op welke wijze omwonenden worden betrokken en op de hoogte worden gehouden m.b.t. de besluitvorming omtrent het windpark Wieringermeer?
  Graag een gemotiveerd antwoord. 

  5. In het ‘Plan van aanpak windpark Wieringermeer’ van het College van B&W namens de gemeente Hollands Kroon wordt de samenstelling van de stuurgroep weergegeven (op blz. 35). Kan het College aangegeven waarom er geen enkele belangengroep of organisatie voor de omwonenden zitting heeft in deze stuurgroep? Of heeft de provincie hier geen invloed op? Zo nee, waarom niet?

  6. Is het College met de PVV van mening dat “elke besluitvorming” omtrent het windpark Wieringermeer volledig openbaar dient te zijn? Zo ja, waarom worden sommige zaken dan nog steeds achter gesloten deuren besloten? Zo nee, waarom niet?

   D.J. van der Sluijs
  PVV Noord-Holland

  (I) Beantwoording vragen inzake verevening voor gemeenten met betrekking tot windmolens:
  http://wieringermeer.geenwindturbines.nl/wp-content/uploads/2013/11/beantwoording-kamervragen-verevening-voor-gemeenten-met-betrekking-tot-windmolens1.pdf
  (II) Stuurgroep Windplan Wieringermeer:
  http://wieringermeer.geenwindturbines.nl/wp-content/uploads/2013/11/Stuurgroep-Werkgroep-Windplan-Wieringermeer.pdf
  (III) Plan van aanpak Windpark Wieringermeer’:
  http://www.hollandskroon.nl/document.php?m=11&fileid=28313&f=48e87f35456ad947ac49cc8e0a9d304d&attachment=1&a=257
  (IV) Artikel - Actiegroep tegen nog meer 200m hoge windturbines grens Medemblik - Wieringermeer:
  http://www.medemblikactueel.nl/actiegroep-tegen-nog-meer-200m-hoge-windturbines-grens-medemblik-wieringermeer/
  (V) Artikel – Niet wonen tussen twee rijen windmolens:
  http://www.stichting-jas.nl/2014/01/niet-wonen-tussen-twee-rijen-molens.html
  (VI) Zienswijzen op conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer, Ministerie van Economische Zaken:
  https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/01/Inspraakbundel%20Wieringermeer%20def.pdf


  1 reacties :

  Anoniem zei

  Bestuurlijk Nederland is tot op het bot verrot.
  Bestuurlijk Nederland maakt gebruik van het principe 'Verdeel en heers".

  Door verschillende mensen een kluifje(paar Euro) voor de neus te houden in de hoop dat die mensen omgekocht kunnen worden om voor een windmolenplan te kiezen worden mensen tegen elkaar uitgespeeld met als gevolg hevige ruzies tussen buren, zijnde de voor en tegenstanders.

  Het is schaamteloos wat de politiek doet maar we moeten er mee leren leven dat democratie in Nederland zo langzamerhand een utopie is geworden.
  Slechts 1 partij die zich nog voor de bevolking van Nederland inzet en dat is de PVV.
  Steeds meer mensen beginnen dat langzamerhand in te zien, maar het zijn er nog te weinig.

  We zijn al overgeleverd aan de ongekozen machtswellustelingen van Brussel die ook nog even een CO2 reductie van 40% tot 2040 hebben ingevoerd vanwege, en lees het aub. goed: TER VOORKOMING VAN VERDERE KLIMAATVERANDERING.

  Het is opvallend hoe snel die boeven overschakelen van OPWARMING VAN DE AARDE naar KLIMAATVERANDERING.

  Als over enige tijd zal blijken dat onder invloed van de zon de aarde afkoelt(al bijna 17 jaar is de aarde NIET opgewarmd) zullen onze corrupte politici en klimaat criminelen gaan beweren dat door overmatige CO2 uitstoot de aarde zal gaan AFKOELEN.

  Niets gaat die schaamteloze smeerlappen ver genoeg om de Europese bevolking door middel van torenhoge milieu en energie belastingen uit te melken.

  Waarom? Vraag dat maar eens aan aartsleugenaar en MULTIMILJARDAIR Al Gore die met zijn klimaatleugens mil;jarden heeft verdiend..

  Een reactie posten