PVV krijgt antwoorden op vragen Wagendorp Windplan

Datum:
 • vrijdag 10 mei 2013
 • in
 • Categorie: , , ,
 • HAARLEM - Antwoorden op vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) door GS, inzake windplan Wagendorp . 


  Inleiding 

  In de gemeente Hollands Kroon is men druk met de voorbereidingen voor het aanleggen van het Windpark Wagendorp, welke uit 4 windturbines van 119 meter masthoogte en een capaciteit van 3,3 MW zal bestaan. Totaal 13,2 MW.

  Windpark Wagendorp maakt geen onderdeel uit van het project Windplan Wieringermeer. Het Windplan Wagendorp past ook niet in het bestemmingsplan Buitengebied Wieringermeer en zal in de praktijk voor veel overlast gaan zorgen.

  De fractie PVV Noord-Holland heeft al vaker laten weten een voorstander te zijn van maatwerk.
  Het Windplan Wieringermeer geeft uitvoering aan drie opdrachten, nl. het verdwijnen van losstaande windmolens in het landschap ten gunste van lijnopstellingen, meer opgewekte energie uit de lijnopstellingen van Nuon en uitbreiding van het windturbine testpark van ECN.

  De Provinciale Staten hebben middels de structuurvisie 2014 vastgesteld dat in Noord-Holland alleen Windplan Wieringermeer nog zal worden uitgevoerd.

  In aanvulling hierop zal de Windbank ingericht worden tbv uitfasering solitaire windturbines uit het landschap.

  Vragen: 

  Vraag 1: A. Is de provincie op de hoogte van de aanvraag voor een vergunning voor Windplan Wagendorp als zijnde niet integraal uitgevoerd met Windplan Wieringermeer?
  B. Indien dit plan mogelijk is, is het dan noodzakelijk dat provincie Noord- Holland een verklaring van geen bezwaar afgeeft?

  Antwoord 1: A. Ja, met de kanttekening dat de aanvraag voor windpark Wagendorp past binnen de ruimtelijke kaders van de structuurvisie windplan Wieringermeer, vastgesteld op 3 november 2011 door de voormalige gemeente Wieringermeer en derhalve onderdeel is van het integraal ruimtelijk plan voor de ontwikkeling van windenergie in de polder Wieringermeer. De aanvrager heeft ervoor gekozen om niet te wachten op de procedure voor de Rijkscoördinatieregeling (RCR), maar om vooruitlopend hierop een aanvraag in te dienen.
  B. Nee. Wij veronderstellen dat u een verklaring van geen bedenkingen bedoelt. Het is niet nodig dat wij deze afgeven omdat de aanvraag niet in strijd is met de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS).

   Vraag 2: Alleen Windplan Wieringermeer zou nog worden uitgevoerd. Hoe is het dan mogelijk dat deze plannen nu opeens oppoppen. Zijn deze plannen niet strijdig met de nieuwe structuurvisie? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 2: Nee. In Structuurvisie NH 2040, Uitvoeringsprogramma paragraaf 7.4.8 wordt de Structuurvisie Windplan Wieringermeer expliciet genoemd als kader voor de herstructurering, vervanging en opschaling en de verantwoorde opschaling van bestaande lijnopstellingen. De voorziene aanvraag voor windpark Wagendorp voldoet aan deze kaders.

  Vraag 3: Is het College het met de PVV eens dat er snel een oplossing moet komen voor deze overlast gevende solitaire windturbines. Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 3: Ja. Wij onderzoeken de mogelijkheden om te komen tot herstructurering van solitaire windturbines en geven daarbij prioriteit aan windturbines die (ernstige) overlast veroorzaken. Wij verwachten dit najaar een voorstel te kunnen voorleggen aan uw Staten.

  Vraag 4: Is het College het met de PVV eens dat het Windplan Wagendorp een ideaal object is om in de windbank in te brengen en op te gaan in het Windplan Wieringermeer, evenals andere overlastgevende windturbines? Zo nee, waarom niet? Zo ja, binnen welk tijdsbestek zou dit kunnen gebeuren?

  Antwoord 4: Nee. Windpark Wagendorp valt als gezegd binnen de kaders van de Structuurvisie Windplan Wieringermeer. In deze structuurvisie is vastgelegd aan welke voorwaarden windparken moeten voldoen ten aanzien van de herstructurering van solitaire windturbines. Op windpark Wagendorp is artikel 32, derde lid PRVS van toepassing, hierin worden ten aanzien van herstructurering geen nadere voorwaarden gesteld.

  B. Wat is de motivatie van een gemeente/provincie om hieraan mee te werken?
  Vraag 5: 
  A. Is deze constructie legaal?
  C. Dit plan is één rij opstelling. Behoort dit plan dan ook niet als één aanvraag behandeld te worden? Graag hierop een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 5: 
  A. Ja
  B. De gemeente toetst de aanvraag aan de ruimtelijke kaders en op economische uitvoerbaarheid. De provincie overlegt met de gemeente over een juiste toepassing van de ruimtelijke kaders en toetst de aanvraag aan de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet. Indien de aanvraag niet in strijd is met wettelijke kaders (zie ook antwoord 5A) dan kunnen wij medewerking verlenen.
  C. Ja. Er is inderdaad sprake van één lijnopstelling, bestaande uit drie óf vier aansluitend op te richten windturbines. Ruimtelijk wordt de lijnopstelling als één samenhangend windpark beoordeelt. De realisatie van een solitair aangevraagde windturbine is niet mogelijk door de aan de vergunning verbonden voorwaarden.

  Vraag 6: Moverende reden is een uitermate onduidelijke verklaring. Acht u het niet noodzakelijk om de exacte reden van gesplitst (her-)aanvragen inzichtelijk en transparant te maken? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 6: Nee, zie beantwoording vraag 5.

  Vraag 7: Bent u het met mij eens dat er nu een onderzoek moet worden gedaan naar de mogelijkheid om overlast gevende windturbines in het Windplan Wagendorp op te nemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, binnen welk tijdsbestek zou dit kunnen gebeuren?

  Antwoord 7: Nee, zie beantwoording vraag 4.

  Vraag 8: GS hebben besloten dat er wordt afgezien van coördinatie besluitvorming Windturbinepark Wagendorp en de behandeling hiervan neer te leggen bij de gemeente Hollands Kroon. Wat betekent dit concreet voor de aanvraag Windpark Wagendorp? Graag een nadere verklaring van dit begrip/besluit middels een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 8: De aanvraag voor windpark Wagendorp ligt qua omvang tussen de 5 en 100MW. Op grond van artikel 9f, eerste lid Elektriciteitswet 1998 kunnen wij besluiten om de provinciale coördinatieregeling toe te passen en op de aanvraag beslissen. Echter, omdat wij geen aanmerkelijke versnelling verwachten door het inzetten van de coördinatieregeling, hebben wij besloten om deze regeling niet toe te passen, met als gevolg dat het college van B&W bevoegd blijft om op de aanvraag te beslissen.

  Vraag 9: Bent u het met de PVV eens dat het noodzakelijk is, dat er een uitvoerig en concreet participatieplan wordt aangeleverd met de vergunningaanvraag? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 9: Nee. De initiatiefnemers van de opschaling van Windpark Wagendorp hebben inderdaad de intentie uitgesproken om met het park aan te sluiten bij de participatiemogelijkheden die in het kader van het Windplan Wieringermeer worden geboden. De kaders van het participatiebeleid zijn vastgelegd in de Beleidsnota participatie Windplan Wieringermeer die eind 2011 door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Wieringermeer is vastgesteld. Het beleid moet nog worden uitgewerkt in concrete voorstellen en regelingen. De intenties van de initiatiefnemers zullen in nadere afspraken met de gemeente worden vastgelegd.

  Vraag 10: Vindt u het niet noodzakelijk vanuit oogpunt van eenduidigheid en landschappelijke inpassing dat er in de polder Wieringermeer slechts één type windturbine met een zelfde verschijningsvorm en afmetingen dient te worden geplaatst? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 10: Nee. Omdat de afstand tussen de lijnopstellingen in de Wieringermeer voldoende groot is, vinden wij het niet nodig dat op de verschillende lijnopstellingen een zelfde type turbines wordt geplaatst. Wel vinden wij het van belang dat – conform de Structuurvisie windplan Wieringermeer – binnen één lijn windturbines met een zelfde verschijningsvorm en afmetingen worden geplaatst. De aanvraag voor windpark Wagendorp voldoet hieraan.

  Vraag 11: Acht u het ook niet van groot belang dat initiatiefnemers de juiste gegevens aanleveren bij een vergunningsaanvraag? En acht u het dan ook niet van belang dat alleen gecertificeerde windturbines worden vergund? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hier aan doen? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 11: Wij achten het van groot belang dat bij een vergunningaanvraag de juiste gegevens worden overlegd. Aangezien de gemeente Hollands Kroon bevoegd is op deze aanvraag te beslissen, ligt ook de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om de aanvraag te toetsen op volledigheid en juistheid van gegevens bij de gemeente. Dit geldt ook ten aanzien van de vraag of de windturbines gecertificeerd zijn. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten de te plaatsen windturbines gecertificeerd zijn. Bovendien is aan de omgevingsvergunning het voorschrift verbonden dat het veiligheidscertificaat uiterlijk drie weken voor plaatsing van de windturbine moet zijn overlegd.

  Vraag 12: Is het College het met de PVV eens dat er om onnodig overlast en toekomstige planschade aanvullende eisen gesteld dienen te worden ten einde omwonenden op zijn minst een minimaal verantwoordelijk beschermingsniveau te bieden?

  Antwoord 12: Wij kunnen uw vraag niet in algemene zin met ja of nee beantwoorden. Ten aanzien van de geluidsbelasting door windturbines heeft de wetgever in het Activiteitenbesluit algemene normen gesteld. Daarbij is bepaald dat het bevoegd gezag in geval van bijzondere lokale omstandigheden maatwerkvoorschriften kan opleggen. In de uitspraak van de Rechtbank Alkmaar gaat het om een situatie in de voormalige gemeente Zijpe. De rechter heeft bepaald dat – gelet op het windbeleid Zijpe, waarin is opgenomen dat in de polders sprake is van een laag achtergrondgeluidsniveau – zich een bijzondere lokale omstandigheid voordoet. Op grond hiervan kan het bevoegd gezag een maatwerkvoorschrift opleggen. De gemeente Hollands Kroon heeft aangegeven dat zij in het kader van deze ruimtelijke procedure geen reden ziet om een maatwerkvoorschrift op te leggen met als motivering dat geen sprake is van een bijzondere lokale omstandigheid als bedoeld in het Activiteitenbesluit.

  Vraag 13: Heeft het College van de Provincie Noord-Holland hier een zienswijze over ingediend of gaat zij dat alsnog doen? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 13: Nee, de aanvraag voldoet aan het provinciaal beleid.


  Provincie N-H


  0 reacties :

  Een reactie posten