Oppositie Hollands Kroon: Geen trafostation op 4 en 5

Datum:
 • vrijdag 25 januari 2013
 • in
 • Categorie: , ,
 • Zienswijze Trafostation 't Veld / De Weel van SHK, LADA, PVL, GL, PW


  College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hollands Kroon 24-01-2013


  Geacht college zoals bij u bekend heeft de raad van Niedorp zich eerder bij motie uitgesproken tegen realisering van het transformatorstation op locatie 4. De raad heeft het college verzocht om andere locaties te onderzoeken. Inmiddels geldt voor ons hetzelfde voor locatie 5. Omwonenden hebben ons overtuigd. Wij zullen dit toelichten.

   Zienswijze Trafostation 't Veld / De Weel van SHK, LADA, PVL, GL, PW 

  Uitgangspunt 

  De gemeente HK is als rechtsopvolger van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer gehouden de besluiten van voornoemde gemeenten uit te voeren en de uitspraken van de raad, zoals vastgelegd in moties, te respecteren. Onze inwoners moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid (zie coalitie akkoord). Het negeren van besluiten en uitspraken van de raad kan worden gekwalificeerd als onbehoorlijk bestuur.

   De casus 

  In de vergadering van de raad van Hollands Kroon te houden op 24 januari 2013 staat op de agenda een verzoek om een zienswijze betreffende een nieuw te bouwen 150/20 KV transformatorstation op een locatie nabij 't Veld / De Weel. De raad van Hollands Kroon is uitgenodigd door het college een zienswijze te formuleren omdat de raad de bevoegdheid tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen op 27 september 2012 aan het college heeft gedelegeerd. Maar het college hecht grote waarden aan de mening van de raad in deze casus.

   Onze conclusie 

  Wij kunnen ons niet vinden in de conclusie van het college dat locatie 4 de meest geschikte locatie is voor het realiseren van het transformatorstation. Onze conclusie is daarbij vooral gestoeld op goed onderbouwde argumenten van omwonenden en andere belanghebbenden en het gegeven dat aanvrager mogelijkheden onderkent voor realisatie op een andere, minder belastende alternatieve locatie.

  Onderbouwing zienswijze 

  Het College heeft zelf al te kennen gegeven de locaties 1, 2, 3 en 6 niet acceptabel te achten. Uit het hierna volgende blijkt dat ook de locaties 4 en tevens 5 niet geschikt zijn voor het oprichten van een transformatorstation.

  Nut en Noodzaak. 


  • Nut en noodzaak van een nieuw transformatorstation worden door ons niet bestreden. 
  • De door TenneT/Liander gehanteerde argumenten klinken plausibel. 
  • Daarnaast ontbreekt het ten enen male aan kennis en inzicht om het tegendeel te kunnen aantonen. 
  • Wij moeten afgaan op de informatie die ons door TenneT/Liander is verstrekt. 
  • Er is geen onafhankelijk onderzoek gedaan naar nut en noodzaak. 
  • Daar is door het college ook niet op aangedrongen.
  • Ook niet wat betreft de locatie keuze, er is niet gevraagd aan TenneT/Liander om alternatieven voor het huidige voorstel aan te dragen.
  • Ook technisch gezien is het niet nodig juist voor deze locatie te kiezen. 
  • TenneT/Liander hebben aangegeven, en uitgesproken, dat zij ook op een andere locatie een transformatorstation kunnen ontwikkelen.
  • Duidelijk is ook dat er geen noodzaak is voor een snelle bouw van het station, realisatie op korte termijn is niet nodig.


  Voorafgaande ontwikkelingen

   De raad van Niedorp heeft op 1 december 2011 een motie aangenomen waarin het locatie 4 uitsloot. Het college werd verzocht naar een andere locatie om te zien, en dat de raad niet bereid zou zijn tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. Deze motie is aangenomen en dient gerespecteerd te worden. Dat is door wethouder L.Franken ook met zoveel woorden toegezegd. De opdracht verstrekt aan Reitsma Stedebouw waarin ook locatie 4 opnieuw in het onderzoek is meegenomen, is daarmee in strijd. De beoordeling van andere, nieuwe locaties heeft niet plaatsgevonden.

   Burgerparticipatie 

  Zowel aanvrager TenneT/Liander als de gemeente hebben zich in contacten met omwonenden en belanghebbenden beperkt tot informatieverstrekking. Uiteindelijk is er 20 december nog de mogelijkheid geboden aan de burgers, om een uur in te spreken ( 3 minuten per persoon) vooraf aan de raadsvergadering. De ingebrachte reacties en ingebrachte argumenten zijn niet weerlegd. Van actieve benadering, laat staan interactieve beleidsvorming is nimmer sprake geweest. Ontbreken van burgerparticipatie is in strijd met de doelstellingen van het coalitieakkoord.

   Locatiekeuze 

  Het college stelt dat we een keuze moeten maken tussen de locaties 4 of 5. Het is ook mogelijk om beide locaties af te wijzen, omdat wij zowel locatie 4 als locatie 5 niet geschikt vinden. Argumenten voor het afwijzen van de twee locaties zijn in voldoende mate en overtuigend aangedragen door de bewoners. De ingediende inspraakreacties en de zorgen geuit door belanghebbende omwonende burgers, over de volksgezondheid, aantasting van openruimte, woon- en leefgenot, waardevermindering onroerend goed, geluidsoverlast, maakt dat we deze locaties zeer controversieel kunnen noemen.

  Verzoek aan college 

  Wij verzoeken het college aanvrager TenneT/Liander mede te delen dat er voor locatie 4 en 5 geen draagvlak is en de aanvraag op deze locaties daarom niet zal worden gehonoreerd. Wij verzoeken het college in overleg te treden met aanvrager en onderzoek te doen, naar een alternatieve locatie.

   Naam en ondertekening indieners

   Senioren Hollands Kroon H.P.J. Bruijstens, P.J. Dijkstra, J.H. Leever, P.C. Meijer

   LADA (Democratie Anders) R. Ravensteijn, G. Pankras, A. Smit

   Partij Vrije Liberalen W.A. de Herder

   Groen Links J.de Vreede

   Progressief Wieringermeer D.Sijbenga-van den Outenaar  1 reacties :

  Anoniem zei

  Het is zo langzamerhand duidelijk dat een verstandig mens niet meer op de gevestigde orde, zoals CDA(achterbaks),PvdA(Draaitollen) en VVD(denkt alleen aan eigen belang)moet gaan stemmen.
  Landelijk is de politiek volkomen verrot, maar de politiek in Hollands Kroon slaat werkelijk alles.
  Zelden(eigenlijk nooit) zo'n stelletje minkukels bij elkaar gezien.

  Een reactie posten