Veel gestelde vragen over transformatorstation HK

Datum:
 • dinsdag 13 november 2012
 • in
 • Categorie: , , ,

 • HOLLANDS KROON- Op dit moment loopt in Hollands Kroon een proces voor een omgevingsvergunning voor een nieuw transformatorstation. Omdat het dossier complex is, kan gemeente Hollands Kroon zich voorstellen dat er vragen leven.
  Zeker nu de gemeenteraad op 20 december gelegenheid tot inspreken biedt en in januari door het college om een zienswijze wordt gevraagd over de locatie voor het transformatorstation. Daarom leest u hieronder de antwoorden op de meest voorkomende vragen die er leven. U leest hier geen antwoorden op technische vragen.
  Daarvoor kunt u terecht bij de aanvragers van het transformatorstation; TenneT en Liander.

  Waarom moet het transformatorstation er komen? 
  De bouw van het 150/20kV transformatorstation is een cruciale schakel in de vervanging en opwaardering van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland. De vraag naar elektriciteit groeit. Daarnaast wekken steeds meer mensen zelf energie op die moet kunnen worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. De huidige transformatorstations in Oterleek en Anna Paulowna kunnen die ontwikkeling voor de komende jaren niet meer alleen opvangen.

  Wie bouwt het transformatorstation? 

  TenneT en Liander zijn van plan om samen een transformatorstation te bouwen in de gemeente Hollands Kroon. Halverwege 2011 dienden zij hiervoor een verzoek in bij de voormalige gemeente Niedorp.

  Wat is de rol van de gemeente Hollands Kroon?De gemeente behandelt de aanvraag voor een omgevingsvergunning. De gemeente besluit ook op welke locatie het station komt. Daarbij heeft de gemeente slechts beperkte keuze, omdat slechts enkele locaties wegens technische of landschappelijke aspecten geschikt zijn.

  Hoe ziet de gemeentelijke procedure eruit? Wie doet wat wanneer?Bekijk hiervoor onze infographic. Die vindt u op http://www.hollandskroon.nl. Klik op Ontwikkelen > Nieuw transformatorstation.

  Wie bepaalt waar het transformatorstation komt?

  Het college van burgemeester en wethouders besluit over de locatie van het nieuwe transformatorstation.
  De gemeenteraad van Hollands Kroon nam onlangs een besluit, waardoor het mandaat voor de locatiekeuze voor een nieuw transformatorstation in de gemeente nu bij het college van burgemeester en wethouders ligt.
  Het college vraagt de raad hierin wel om een zienswijze.
  Die zienswijze is belangrijke input voor het definitieve besluit van het college.

  Kan het college vrij een locatie kiezen? 

  Nee. Het college heeft beperkte keuze, omdat slechts enkele locaties wegens technische of landschappelijke aspecten geschikt zijn. Ook de provincie moet instemmen met de locatie.

  Uit welke locaties kan het college kiezen?Op basis van net- technische aspecten en mogelijkheden wezen TenneT en Liander in 2011 zes mogelijke locaties aan voor het transformatorstation.

  Vier locaties vielen af, omdat bouw op die locaties de openheid van het landschap teveel aantast, ze in een toekomstig natuurgebied liggen of op technisch of financiële bezwaren stuitten.
  Er bleven nog twee locaties over: locatie 4, ten oosten van de Provincialeweg N241 (tussen het agrarisch bedrijf op de Rijderslaan 1 en de woningen op Provincialeweg 2 t/m 6); en locatie 5, ten oosten van de Provincialeweg N241 (tussen Provincialeweg 2 t/m 6 en de Oude Verlaatweg).

  Op basis van welke informatie besluit het college over de locatie voor het transformatorstation?Het college van burgemeester en wethouders heeft veel informatie verzameld. In oktober 2011 was de voormalige gemeente Niedorp een inspraakprocedure gestart.
  In maart 2012 rondde het college de inspraakprocedure af met een reactienota, waarin de inspraakreacties van diverse partijen over het transformatorstation waren gebundeld en beantwoord.

  Daarnaast heeft het college gesproken met gedeputeerden van de provincie en een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de landschappelijke verschillen tussen locaties 4 en 5.
  Daarnaast is gekeken naar verkeer, draagvlak, kosten, technische haalbaarheid en planning. Verder vormt de zienswijze die de gemeenteraad in januari afgeeft belangrijke input voor het uiteindelijke besluit van het college.

  Heeft het college al een besluit genomen over de locatie voor een nieuw transformatorstation? 
  Nee. Het college heeft een standpunt ingenomen, maar besluit pas definitief nadat de gemeenteraad een zienswijze heeft afgegeven. Naar verwachting besluit het college in februari 2013 definitief over de locatie.

  Heeft het college al een voorkeur voor een locatie?Ja. Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon vindt een locatie vlakbij buurtschap De Weel (locatie 4) de beste voor de bouw van een nieuw transformatorstation. Dat standpunt nam het college in, op basis alle beschikbare informatie, waaronder een recent advies van een onafhankelijk landschapsarchitect.
  Het college besluit pas definitief nadat de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend. Naar verwachting besluit het college in februari 2013.

  Het college heeft dus een standpunt over de meeste geschikte locatie voor het transformatorstation. Wie heeft het college geconsulteerd om tot die mening te komen?De gemeente Niedorp organiseerde in oktober 2011 een informatieavond en een inspraakprocedure voor inwoners.
  Die goedbezochte informatieavond leverde iets minder dan tien zienswijzen op (waarvan éen namens 129 bewoners), die later gebundeld in een reactienota door het college van Hollands Kroon is vastgesteld. Hollands Kroon gaf eind mei een onafhankelijk stedebouwkundig bureau opdracht locaties 4 en 5 landschappelijk te analyserenen te vergelijken.
  Dit onderzoek vulde eerder onderzoek naar ruimtelijke, technische en milieuaspecten van 6 verschillende locaties aan.
  De analyse werd op 11 juli behandeld door de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening, die hier een onafhankelijk advies over uitbrengt aan de provincie.
  De adviescommissie adviseerde te kiezen voor locatie 4, nabij buurtschap De Weel.
  Daarna heeft het college met gedeputeerden van de provincie gesproken, die ook hun voorkeur voor locatie 4 uitspraken.

  Is het onafhankelijke stedebouwkundige bureau dat het college consulteerde echt onafhankelijk? 
  Ja. Het bureau is een gerenommeerd bureau, dat niet eerder bij het project betrokken is geweest en geen banden heeft met gemeente of aanvragers.
  De deskundigheid van het bureau en de kwaliteit van de analyse werd bevestigd door de onafhankelijke en deskundige Adviescommissie Ruimtelijke Ordening van de provincie (ARO), die haar complimenten ervoor uitsprak.

  In de raad van Niedorp is een motie aangenomen, waarin het toenmalige college werd opgeroepen zich te bedenken en niet voor locatie 4 te kiezen. Wat heeft Hollands Kroon met die motie gedaan? 

  Een raadsmotie is niet hetzelfde als een raadsbesluit.
  Een raadsmotie is een oproep aan het college. Toenmalig wethouder Bijlstra ontraadde de motie in de raadsvergadering van 1 december 2011, omdat hij geen enkele locatie wilde uitsluiten.

  Wel was hij bereid opnieuw onderzoek te doen naar de mogelijke locaties. Aan die bereidheid gaf Hollands Kroon uitvoering met een landschappelijke analyse door een onafhankelijk bureau. De analyse bood inzicht in de landschappelijke effecten en verschillen tussen locatie 4 en 5.
  Daarnaast zijn ook de verschillen tussen locatie 4 en 5 op andere aspecten bekeken, zoals verkeer, draagvlak, kosten, technische haalbaarheid en planning. Het college van Hollands Kroon heeft dus recht gedaan aan de motie vanuit Niedorp door helder en onafhankelijk alle verschillen tussen locatie 4 en 5 in kaart te brengen.

  Waar kan ik mijn mening over dit onderwerp kwijt?
  De gemeenteraad reserveert in haar vergadering van 20 december een uur speciaal voor insprekers over het nieuwe transformatorstation.

  De raad biedt insprekers in principe de gebruikelijke maximale vijf minuten voor het houden van hun monoloog. Daarnaast neemt de raad, anders dan gebruikelijk, de tijd verhelderende vragen te stellen aan de insprekers. Aanmelding als inspreker kan tot 24 uur voorafgaand aan de vergadering. U doet dat via griffie@hollandskroon.nl of via telefoonnummer  (088) 32 15 000.

  Nadat het college heeft besloten op welke locatie het transformatorstation moet komen, wil het college de omgeving betrekken bij het meedenken over het landschappelijke ontwerp. Daarna legt het college haar ontwerpbesluit zes weken ter visie. In die zes weken kunt u een zienswijze op het collegebesluit indienen.

  Wat doet de gemeente met mijn mening? 
  Spreekt u op de raadsvergadering van 20 december in? Dan neemt de gemeenteraad uw informatie en mening mee in zijn afwegingen. In januari 2013 bespreekt de gemeenteraad het onderwerp en geeft de raad ook de zienswijze aan het college. Het college behandelt de zienswijze van de raad met het grootst mogelijke respect.

  Het college vindt de locatie bij buurtschap De Weel de beste. Omwonenden denken daar anders over. Wat vindt het college daarvan?Het college begrijpt de weerstand voor de bouw van een transformatorstation op de locatie nabij De Weel (locatie 4). Net zo goed als het college weerstand begrijpt bij de omwonenden van de andere locatie (locatie 5), die gezien alle belangen, feiten en omstandigheden voor het college van Hollands Kroon minder geschikt wordt geacht.

  Iedereen is overtuigd van de noodzaak voor dit transformatorstation, maar niemand wil het station in zijn achtertuin. Dat begrijpt het college.

  Dat het college met haar keuze bepaalde mensen teleur stelt kan ze zich ook voorstellen. Maar een keuze moet er komen, en welke keuze het college ook maakt: ze stelt altijd een partij teleur.

  Daarom heeft het college de plannen zo objectief mogelijk bekeken en op basis van inhoudelijke argumenten en de afweging van alle belangen een standpunt ingenomen.
  Dat zijn uiteraard de belangen van de inwoners, maar ook het algemeen belang voor Hollands Kroon als geheel.

  Is er al een koopovereenkomst voor de grond voor locaties gesloten?
   

  Met de grondeigenaar van locatie 4 is een koopovereenkomst gesloten die wordt ontbonden als de gemeente geen vergunning voor deze locatie afgeeft.
  Met de eigenaren van andere locaties (waaronder locatie 5) is geen koopovereenkomst gesloten.

  Waar komen in- en uitritten voor het transformatorstation ?Op locatie 4 wordt het station ten zuiden van de bestaande inrit van Provincialeweg nr. 8 met een nieuwe inrit aangesloten op de nieuw aan te leggen parallelweg langs de provinciale weg.
   Op locatie 5 sluit het station aan op de nieuw aan te leggen rotonde bij de Oude Verlaatsweg. Bij beide locaties gaan we er vanuit dat de geplande reconstructie van de provinciale weg N241 door gaat.

  Hoe worden in- en uitritten tijdens de bouw van het station geregeld?

  Op locatie 4 is een tijdelijke uitrit op de plaats van de bestaande inrit van Provincialeweg nr. 8 gepland.
  Op locatie 5 wordt een tijdelijke uitrit op de Oude Verlaatsweg aangesloten, ter plekke van de aansluiting met de Provincialeweg.

  Heeft de provincie al ingestemd met deze in- en uitritten? 

  De formele toestemming moet nog worden verleend. Op basis van het vooroverleg verwachten we toestemming te krijgen als aan de technische en verkeersveiligheidsvoorwaarden van de provincie wordt voldaan.

  Waar vind ik meer informatie over dit onderwerp? 
  Op http://www.hollandskroon.nlvindt u alle openbare documenten over het nieuwe transformatorstation. Klik op Ontwikkelen > Nieuw transformatorstation.

  Ik heb nog een vraag die niet in deze lijst is opgenomen. Waar stel ik die? 
  Spreek bijvoorbeeld iemand aan op deze inloopavond. Achteraf toch nog vragen? Stel uw vraag gerust nog. U doet dat 24 uur per dag via het contactformulier op www.hollandskroon.nl of via Twitter @HollandsKroon.

  U vindt het contactformulier op de homepage, aan de rechterzijde van de pagina. Heeft u geen beschikking over een computer met internet? Bel dan tijdens kantooruren  (088) 32 15 000 of schrijf een brief naar Postbus 8; 1760 AA Anna Paulowna. 
  HK

  1 reacties :

  Zador Schakelkasten zei

  Een transformatorstation is nou eenmaal noodzaak en ik kan inzien waarom jullie deze keuze gemaakt hebben.

  Een reactie posten