Windturbine-eigenaar Schuijt voor rechter gedaagd

Datum:
 • maandag 6 augustus 2012
 • in
 • Categorie: ,

 • Zitting heeft later plaats.


  De vereniging Houd Zijpe Leefbaar en een omwonende hebben windturbine-eigenaar Schuijt gedaagd.

  Zij eisen veroordeling van Schuijt tot verwijdering van de windturbine van het perceel Grote Sloot 158 te Sint Maartensbrug binnen een maand na betekening van het vonnis, kracht bijgezet door een dwangsom van 15.000 euro per maand met een maximum van 375.000 euro.

  Houd Zijpe Leefbaar en de omwonende zijn van mening dat een dergelijk groot bouwwerk als de windturbine landschappelijk niet past in de open omgeving. Daarbij klemt dat er goede andere alternatieve locaties bestaan om de windturbine te plaatsen. Verder levert de windturbine voor omwonenden veel hinder op, zoals slagschaduw, geluidsoverlast en verstoring van het uitzicht.

  Schuijt heeft in augustus 2005 een bouwvergunning gekregen voor de plaatsing van een windturbine van het type E66, hetwelk een zogeheten öpschaling”van een in 1995 vergunde windturbine betrof. Vervolgens is de heer Schuijt ertoe overgegaan een ander type turbine te plaatsen dan vergund, te weten het typt E70, en zeker 20 meter verder landinwaarts dan vergund. Met die verplaatsing is de windturbine op een andere bestemming terecht gekomen van het bestemmingsplan Buitengebied 1989, tweede Herziening, te weten de bestemming “Agrarisch productiegebied IIb”, welke bestemming de plaatsing van een windturbine niet toeliet. Op 26 april 2006 heeft de heer Schuijt een bouwaanvraag ingediend waarop een gedoogbeschikking vanwege de gemeente is verstrekt op 9 mei 2006. Aan die beschikking was de voorwaarde verbonden dat vóór mei 2007 op de nieuwe bouwaanvraag zou moeten zijn beslist. Aan die voorwaarde is niet voldaan terwijl niet eerder dan in 2011 de procedure voor de hier bedoelde bouwaanvraag werd voortgezet. Daar de gemeente –doordat de bouwaanvraag in strijd was met de bestemming- een vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 van de “oude” WRO wilde verlenen, is aan Gedeputeerde Staten van de provincie verzocht een zogeheten verklaring van geen bezwaar af te geven. Laatstgenoemd bestuursorgaan heeft op 4 oktober 2011 besloten te weigeren omdat het project in strijd is met het recht en er geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Ergo: de windturbine kan niet worden gelegaliseerd.

  Bij brief van 25 juni 2012 heeft eisende partij Schuijt op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk gesteld en gesommeerd de windturbine te verwijderen. Hierop is geen dan wel niet tijdig een adequate reactie gekomen.


  0 reacties :

  Een reactie posten