Het klimaatbeleid – het fabeltje van de wetenschappelijke consensus

Datum:
 • zondag 4 augustus 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • Meer dan 31.000 wetenschappers spreken zich TEGEN de klimaatvoorspellingen van het IPCC uit:

  4-8-2019

  Het gaat hier niet in de eerste plaats om de vraag of de mens verantwoordelijk is voor de klimaatverandering of niet. Bovenal gaat het hier om het bewust en uit politiek oogpunt verspreiden van het nepnieuws dat er een wetenschappelijke consensus over klimaatverandering zou zijn. Ik voer onder andere een lijst aan van gerenommeerde wetenschappers uit de hele wereld die de CO2-these als volslagen onzin verklaren.

  Er bestaat inderdaad een wetenschappelijke consensus dat de klimaatverandering onder andere ook kan worden toegeschreven aan menselijke invloeden, MAAR:
  1. Er wordt NIET primair gesproken over CO2 (hierover bestaat geen consensus),
  2. er is nog steeds sprake van “ook”: De mens kan onder andere “ook” invloed hebben! Maar bijna geen enkele wetenschapper durft voorspellingen te doen over de mate waarin, of beweert, er voornamelijk menselijke oorzaken zijn. “Ook” kan ook proportioneel van klein tot irrelevant betekenen. Op dit punt verschillen de wetenschappers en meteorologen zo sterk dat nauwelijks een serieuze meteoroloog het aandurft om op basis van de veel te kleine hoeveelheid gegevens aannames te doen.
  3. Het was nooit 97 procent van alle wetenschappers aan wie dit “consensus” kan worden toegewezen. Dit is een doelbewust verspreid nepnieuws (gestart door president Obama). Dat zelfs in dit opzicht onverdachte de Spiegel werd ontmaskerd.
  Tweederde van de onderzochte wetenschappelijke studies is namelijk van meet af aan buiten beschouwing gelaten (dus ook tweederde van de wetenschappers) omdat ze geen duidelijke uitspraak deden over de menselijke invloed. De overige 30 procent achtte een invloed waarschijnlijk, maar gaf GEEN commentaar op de omvang van deze invloed, laat staan op CO2 (document).
  In het beste geval kan worden gezegd dat ongeveer een derde van de wetenschappers denkt dat menselijke impact op het klimaat mogelijk is. Al het andere is politiek en public relations van het IPCC, dat slechts een paar echte wetenschappers heeft en critici het zwijgen oplegt.
  Hieronder introduceer ik gerenommeerde wetenschappers die zich verzetten tegen de stelling van voornamelijk door de “mens veroorzaakte” klimaatverandering.
  Prof. Richard Tol (klimaateconoom en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam). In 2014 is Tol als IPCC-medewerker afgetreden uit protest tegen het VN-klimaatrapport van de VN:
  “De samenvatting van het VN-rapport drijft in de richting van paniekzaaierij”.
  Spiegel Online: Führender Forscher verlässt Spitze des Welt-Klimarats
  Prof. John R. Christy (Klimatoloog, Prof. aan de Universiteit van Alabama in Huntsville. Medewerker en tijdelijk hoofdauteur van het IPCC.
  “De opwarming van de aarde is geen reden tot paniek. [….] Hoewel we ervan uitgaan dat broeikasgassen een zekere invloed hebben op het klimaat, kunnen we (op basis van de gegevens) geen verontrustende veranderingen vaststellen”.
  Ivar Giaever (Nobelprijswinnaar voor Natuurkunde)
  “De stelling dat de klimaatverandering onweerlegbaar is, is een religieuze stelling. Het is onverenigbaar met de wetenschap.”
  “De opwarming van de aarde is een pseudowetenschap… van 1880 tot 2013 steeg de temperatuur van ongeveer 288K (Kelvin) tot 288,8K (0,3%) [….] de temperatuur blijft verbazingwekkend stabiel”.
  Een van de specialismen van Giaever is de empirische verificatie van theoretische thesen (stellingen). Aangezien er lang niet genoeg gegevens beschikbaar zijn voor de uitspraken van de klimaatveranderingshypothese, trekt hij natuurlijk met zijn uitspraken de woede van duizenden ‘klimatologen’ aan die, op kosten van de belastingbetaler, optreden als koffiediklezers in openbare instellingen. De irrelevante klagers van deze zogenaamde klimaatonderzoekers zouden echter van zijn reputatie moeten stuiteren.
  Prof. Dr. Werner Kirstein (em. Prof. Dr. voor Geografie en Geo-informatica, Universiteit van Leipzig).
  “Ik ben nu met pensioen, nu kan ik zeggen wat ik denk! Zolang je in overheidsdienst bent, moet je oppassen dat je niemand beledigt. Ik zal u later nog laten zien wat er gebeurt met mensen die zich beledigd voelen, hoe de staat erop reageert…”.
  “Ik ben een klimatoloog. Klimaatwetenschap is een zelfverklaarde ‘wetenschap’ met twijfelachtige methodes.” (naar analogie van de volgende lezing)
  Een lezing (video YouTube):
  Los van de politiek die zich steeds meer met de wetenschap bemoeit, rouleert reeds de hetze en minachting van de wetenschappelijke autoriteiten als men niet de linksgroene-geloofsdogma’s steunt, De haat-tirades  op het internet over de hier genoemde personen zijn ongekend. Met wetenschap heeft dit niets te maken, het herinnert ons aan godsdienstoorlogen en ketterijrechtbanken.
  Prof. Bjørn Lomborg (Politicoloog, voorzitter van het Copenhagen Consensus Center).
  “Global warming is by no means our main environmental threat“ (De opwarming van de aarde is bij lange na niet onze grootste bedreiging voor het milieu).
  Een interview op de ARD:
  Freeman Dyson (een van de meest gerenommeerde natuurkundigen ter wereld).
  Er zijn enorme, niet-klimatologische invloeden van kooldioxide, die zeer gunstig zijn. De hele aarde wordt door de kooldioxide in de atmosfeer steeds groener, waardoor de landbouwopbrengst, de groei van de bossen en alle soorten in de biologische wereld toenemen – en dat is belangrijker en onbetwistbaarder dan het effect op het klimaat. Het is uiterst belangrijk voor de voedselproductie….”
  Prof. S. Fred Singer (emeritus hoogleraar milieuonderzoek, Universiteit van Virginia).
  “Het goede nieuws is dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de opwarming van de aarde. Het slechte nieuws: het publiek interesseert het niet. Het interesseert de media niet. Politici interesseert het niet. Ze houden van rampennieuws”.
  “Over 10 jaar kijken we terug en vragen we ons af: Hoe konden we ooit geloven dat de opwarming van de aarde een probleem is?”
  Een lezing:
  Prof. Dr. Gerhard Gerlich (Instituut voor Wiskundige Fysica, TU-Braunschweig, † 2014)
  “De klimaatramp is een professionele leugen. Het moet voor elke wetenschappelijk geschoolde persoon duidelijk zijn dat dit broeikaseffect niet bestaat”.
  Een geschoold werk:
  Samen met co-auteur Dr. Tscheuschner (zie hieronder) publiceerde hij “Falsification Of The Atmospheric CO2 Greenhouse Effects Within The Frame Of Physics” (“Falsificatie van de atmosferische CO2 broeikaseffecten binnen het kader van de fysica”).
  Een geschoold werk:
  Dr. Ralf D. Tscheuschner (afgestudeerd natuurkundige).
  “Er is geen fysiek mechanisme waardoor CO2 het klimaat kan beïnvloeden.”
  “Je kunt de gemiddelde waarde van een toekomstig examen niet berekenen uit de gemiddelde waarde van een examen (klassentoets). Dat is het lezen van koffiedik. De computersimulaties van het wereldklimaat zijn nutteloze trucs ten koste van de belastingbetaler.”
  UITERAARD worden ze ervan beschuldigd geen klimatologen te zijn.
  Wat waanzin is. Klimatologen beroepen zich tenslotte op fysische modellen (broeikaseffect) en wie anders dan de natuurkundigen moet er dan gevraagd worden? Het laat zien hoe onwetenschappelijk en fanatiek deze discussie is. Men wil de tegenstander in diskrediet brengen in plaats van wetenschappelijk met hem te discussiëren.
  Jennifer Marohase (bioloog, directeur van de Australian Environment Foundation tot 2008).
  “There has been cooling if you take 1998 as your point of reference. If you take 2002 as your point of reference then temperatures have plateaued. This is certainly not what you’d expect if carbon is driving temperature because carbon dioxide levels have been increasing but temperatures have actually been coming down over the last ten years.“ (Er is afkoeling geweest als je 1998 als referentiepunt neemt. Als je 2002 als referentiepunt neemt, dan zijn de temperaturen weer gelijkgetrokken. Dit is zeker niet wat je zou verwachten als koolstof de temperatuur opdrijft omdat de kooldioxideniveaus zijn gestegen maar de temperaturen eigenlijk in de loop van de laatste tien jaar zijn gedaald).
  In het kader van een CO2-studie die samen met de chemicus John Abbot is uitgevoerd en die door deskundigen foutloos is bevonden, komen de twee tot de conclusie:
  “Het opwarmend effect van extra CO2 in de atmosfeer moet veel minder zijn dan andere klimaatonderzoekers beweren.”
  Dr. David Evans (6 diploma’s, tot 2005 bij de Australian Greenhouse Office).
  “De verklaring van het atmosferische klimaatmodel is niet in overeenstemming met de verkregen gegevens [….] de gegevens worden achtergehouden…. Dit gaat niet over wetenschap en waarheid, dit gaat over macht en politiek.”
  Een lezing:
  Dr. Denis Rancourt (emeritus hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit van Ottawa).
  “Niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en milieuverenigingen die zich in de kwestie van de opwarming van de aarde engageren, hebben een groot voordeel in de zin dat de invloedrijke belangen [….] hen financieren”.
  Een interview met hem:
  Prof. Dr. Judith A. Curry (hoogleraar Geo- en Atmosferische wetenschappen aan het Georgia Institute of Technology).
  “Niemand betwist dat de oppervlaktetemperaturen sinds 1880 zijn gestegen, maar er bestaat echter grote onzekerheid en onenigheid over de daaruit voortvloeiende vragen: of de opwarming door menselijke oorzaken de overhand heeft op de natuurlijke variabiliteit … Klimaatonderzoekers zijn betrokken bij een hevige politieke discussie …”.
  Dr. Don Easterbrook (emeritus hoogleraar geologie aan de West Washington University).
  “Sinds 1998, volgens grond- en satellietmetingen, vindt er een wereldwijde afkoeling plaats, zowel Arctische als Antarctische ijskappen stijgen [….] de zeespiegel stijgt (vooral in Seattle) en daalt (over het algemeen in het noordwesten van de VS), afhankelijk van waar u zich bevindt ….”.
  Een lezing:
  Piers Corbyn (meteoroloog en fysicus).
  “Het IPCC van de Verenigde Naties is een politieke en geen wetenschappelijke instelling. Wetenschappelijke documenten worden zelfs vóór publicatie gewijzigd.”
  Prof. Robert M. Carter (hoogleraar en marinegeoloog, † 2016)
  “390ppm (momenteel 400ppm = 0,04%) van de kooldioxide in de atmosfeer, of zelfs 560ppm, zijn niet optimaal voor de groei van planten. De waarden zouden veel hoger kunnen zijn en het zou nog steeds niet gevaarlijk zijn!”
  John L. Casey (ruimtevaartingenieur, wetenschappelijk adviseur voor o.a. NASA ) voorspelt een nieuwe koude fase in boekpublicaties.
  Een interview:
  Prof. Dr. Gernot Patzelt (em. Prof. Dr. Geologie, Universiteit van Innsbruck).
  “Wat er tot nu toe is gebeurd, is verbazingwekkend ondramatisch – de catastrofe gebeurt uitsluitend op de computer”.
  Hendrik Svensmark (natuurkundige en klimaatonderzoeker)
  “In simulaties en experimenten in wolkenkamers bevestigt Svensmark in een in 2017 gepubliceerde rapport de werkingsmechanismen voor wolkenvorming. In het verleden heeft dit het mogelijk gemaakt om temperatuurschommelingen tot 2 graden te verklaren, die afhankelijk zijn van zonneactiviteit of supernova’s in de buurt van de aarde en die op zeer grote tijdschalen werken”. Bron: Wikipedia
  Prof. Frank Tipler (hoogleraar mathematische fysica aan de Tulane University in New Orleans).
  “De broeikasthypothese is een pseudowetenschap als astrologie”.
  Dr. Roy W. Spencer (hoofd onderzoek aan de Universiteit van Alabama in Huntsville, NASA-medewerker).
  “Gore beweert bijvoorbeeld dat de aarde nu warmer is dan het in duizenden jaren is geweest. Maar het laatste verslag van de Amerikaanse National Academy of Sciences (NAS) over dit onderwerp geeft nu toe dat we alleen nog maar weten dat het nu warmer is dan de afgelopen 400 jaar, wat vooral aan de kleine ijstijd verschuldigd is”.
  Prof. Richard Lindzen (emeritus hoogleraar Meteorologie aan het Massachusetts Institute of Technology).
  Volgens Lindzens zijn de klimaatmodellen gebaseerd op onvoldoende gegevens en houden ze onvoldoende rekening met de negatieve terugkoppeling van de toegenomen wolkenvorming. Ondertussen beschrijft hij zelfs de huidige klimaatmodellen als fysieke onmogelijkheid.
  Een lezing over het verhaal van de opwarming van de aarde:
  Dr. Wolfgang Thuene (em. Meteoroloog bij de Duitse Weerdienst)
  “De term ‘klimaatramp’ is een onwoord dat het verdient om onwoord te worden van het jaar, of zelfs van het decennium.”
  Het Global Warning Petition Projekt
  Meer dan 31.000 wetenschappers spreken zich TEGEN de klimaatvoorspellingen van het IPCC uit:
  Er wordt kritiek geuit op het feit dat slechts een klein deel van de 31.487 wetenschappers die dit verzoekschrift hebben ondertekend klimatologen zijn. Het wordt over het hoofd gezien dat de meeste werknemers van het IPCC niet eens wetenschappers zijn, maar ambtenaren. Ook wordt achterhouden dat in de petitie kritiek wordt geuit op fundamentele wetenschappelijke fouten in de IPCC-klimaatmodellen, zoals het lezen van koffiedik uit veel te weinig gegevens of het verkeerd interpreteren van fysieke modellen (die bijvoorbeeld door natuurkundigen veel beter kunnen worden beoordeeld dan door klimatologen). En ook in dit geval wordt op een beklemmende wijze met mediageweld een strategie van smaad, belastering en verduistering uitgevoerd
  Meer dan 1000 wetenschappers weerspreken
  de stelling van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering op de Klimaatconferentie 2010 in Mexico:
  EIKE – Europees Instituut voor Klimaat & Energie
  “Een antropogene klimaatinvloed van de beschreven omvang kan in werkelijkheid nergens worden vastgesteld. Het is duidelijk dat we hier te maken hebben met een duidelijk mateloze overdreven verklaring die van meet af aan de bedoeling was van het IPCC.”
  Dr. Holger Thuss (Direktor)
  Dipl. Ing. Michael Limburg;
  Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke (Dipl.-Physiker);
  Dipl. Meteorologe Klaus-Eckart Puls;
  Fachbeirat von Eike Klima Energie
  Prof. Dr. Helmut Alt, Dipl.-Ing., FH Aachen, i.R.
  Prof. Dr. Dieter Ameling, Dipl.-Ing., Technische Universität Clausthal
  Richard S. Courtney, Mitglied des the editorial board von Energy & Environment,
  Prof. Dr. Friedrich-Karl Ewert, Geologe, Universität Paderborn, i.R.
  Edgar Ludwig Gärtner, Diplom-Ökologe, Hydrobiologe, Buchautor, Bad Nauheim
  Prof. Dr., Dr. h.c. Gerhard Hosemann, Dipl.-Ing., Universität Erlangen, i.R.
  Dr. Hans Jelbring, Klimatologe, Universität Stockholm
  Dr. Hans H.J. Labohm, Ökonom u. Publizist (1987-1992 OECD-Vertreter der Niederlande) IPCC Expert Reviewer AR4 (2007)
  Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke, Physiker, Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, i.R.
  Prof. Dr. Horst Malberg, Meteorologe, Freie Universität Berlin, ehem. Direktor des meteorologischen Instituts der FU, i.R.
  Prof. Dr. Niels Mörner, Ozeanograph, Universität Stockholm, ehem. Präsident der Neotektonik-Kommission der INQUA (International Union for Quaternary Research), i.R.


  FENIXX

  0 reacties :

  Een reactie posten