LADA-fractie stelt vragen over ZAP-uitbreiding te Van Ewijcksluis

Datum:
 • dinsdag 21 februari 2017
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - LADA-fractie stelt vragen over de overname door Royal ZAP van Semargi met 400 ha. aardappelen.
  _________________________________________________________________________________

  SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM  ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE

  _________________________________________________________________________________

  Geachte leden van het college,

  De Schager Courant kopt op 20 februari “Met overname krijgt ZAP er 400 ha piepers bij”.

  Wij lezen in het artikel:
  ZAP neemt pootgoedbedrijf Semargi uit Lelystad over. De activiteiten worden overgebracht naar Van Ewijcksluis.  De inlijving van Semargi krijgt uiterlijk in maart zijn beslag, aldus directeur De Geus.

  Het roept bij ons vragen op.

  Overname van een bedrijf gebeurt  niet van de een op de andere dag. Daar gaat voorbereiding aan vooraf. In uw memo dd 30 november 2016 wordt er met geen woord gerept over deze (mogelijke) overname. De memo motiveert waarom ZAP uitbreiding aan de Binnenhaven nodig heeft om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken en dat de gevraagde omgevingsvisie verstrekt moet worden omdat een weigeringsgrond ontbreekt.

  Dat brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Wanneer bent u op de hoogte gesteld van de plannen tot overname van Semargi?

  In de memo schrijft u:

  Voor opgesteld moet worden dat deze uitbreiding geen intensivering van de bedrijfsactiviteiten inhoudt. Primair kan met de vernieuwing en vergroting van de bedrijfsopstallen het verwerkingsproces worden geoptimaliseerd met als resultaat minder hinder voor de omgeving in vorm van verkeer, geluid en stof. De bij de aanvraag omgevingsvergunning gevoegde ruimtelijke onderbouwing vormt hierbij het uitgangspunt.

  De afgegeven omgevingsvergunning gaat dus uit van geen verhoogde bedrijfsactiviteiten en minder overlast voor de omgeving.

  2.     Hoe valt dit te rijmen met de activiteiten nadat de overname een feit is en alle bedrijfsactiviteiten in Van Ewijcksluis worden ondergebracht?
  3.     Hoe kunnen deze activiteiten plaats vinden zonder toename van de verkeersoverlast?
  4.     Lezen wij de memo goed dat de omgevingsvergunning op 20 december 2016 is afgegeven omdat er geen intensivering van de bedrijfsvoering zal plaats vinden?
  5.     Gaat u hierop handhaven?
    

  Na de brief die namens de voltallige raad naar Gedeputeerde Staten is verstuurd met het verzoek om bedrijfsverplaatsing van ZAP naar de Kerkweg planologisch mogelijk te maken, is er intensief contact van u met GS ontstaan om dat mogelijk te maken te maken.

        6.   Gaat u opnieuw in overleg met GS over de gewijzigde omstandigheden?  Met vriendelijke groet,


  Namens de LADA – fractie

  Peter Couwenhoven

  ______________________________________________________________

       “Met overname krijgt ZAP er 400 ha piepers bij”.  1 reacties :

  Bakker zei

  In ieder geval laten LADA, maar ook G.L. zien dat ze alert zijn en zich niet zomaar laten misleiden door wethouder Groot, want dat er misleiding op grote schaal plaats vindt is wel duidelijk.

  Hoe bestaat het dat een wethouder met medeweten van de rest van het college, zijn ambtenaren opdraagt de zaken anders voor te stellen als ze zijn, immers een bedrijf wat in een paar jaar tijd een omzetgroei kent van vele honderden procenten, vervolgens moet uitbreiden vanwege ruimtegebrek en dan stellen de ambtenaren te verwachten dat het aantal verkeersbewegingen niet zal stijgen, eerder afnemen.
  Dat is vergelijkbaar met een veel te kleine parkeergarage in het centrum van een stad, die vervolgens heel fors vergroten en dan tegen de omwonenden zeggen dat de verwachting is dat het aantal auto's die er gebruik van gaan maken zal afnemen.
  Het is ambtenarenlogica die voor een normaal denkend mens niet meer is te bevatten, dat begrijpt alleen de ambtenaar zelf en natuurlijk wethouder Groot.

  Een reactie posten