Geen metingen bij turbineplan

Datum:
 • zaterdag 14 mei 2016
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Hollands Kroon - Nieuwe Niedorp - Geluidsbelasting op gevels, veroorzaakt door windmolens, hoeft bij bouwplannen voor turbines volgens de provincie Noord-Holland niet ter plaatse te worden gemeten.


  Volgens de regels die daarvoor gelden, is bij een vergunning-aanvraag een berekening voldoende.

  Zo laat het provinciebestuur PVV-Statenlid Menno Ludriks weten, die opheldering wilde naar aanleiding van een artikel in deze krant over plannen voor een nieuwe windmolen aan de Terdiek in Nieuwe Niedorp. Wim en Carolien Luiken zijn volkomen verrast door het initiatief van hun buurman Hans Bood. Ook een nulmeting naar de gezondheidstoestand van omwonenden en gezondheidsonderzoek tijdens de exploitatie van turbines, zoals Ludriks bepleit, is volgens de provincie wettelijk niet vereist.

  Ludriks' oproep om gemeenten duidelijke maken dat zij aangevraagd en verleende vergunningen voor turbines niet alleen via hun website, maar via alle denkbare communicatiemiddelen kenbaar moet maken, spreekt Gedeputeerde Staten wel aan.

  De provincie Noord-Holland voelt zich echter niet geroepen daarin verder een rol te spelen: dat is een verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf, zo laten Gedeputeerde Staten weten.

  NHD


  _____________________________________________________

  De vragen van de PVV en de antwoorden van GS van Noord-Holland

  Vraag 1: Kunt u toelichten waarom de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord geen metingen doet op het woonerf van de betreffende woning, waar juist de overlast wordt ervaren? Mocht dit komen door vastgestelde protocollen, bent u dan bereid in overleg met relevante partijen, deze protocollen zo aan te passen dat metingen in principe altijd worden verricht op de locatie waar overlast wordt ervaren? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 1: Geluidsmetingen aan windturbines dienen te worden uitgevoerd volgens reken- en meetvoorschriften vastgelegd in de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Dit houdt in dat geluidsbelasting niet aan de gevel van omwonenden wordt gemeten maar wordt berekend. De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord is gehouden aan deze landelijke wet- en regelgeving. Wij zien geen reden om hierover in overleg te treden met het Rijk. In 2015 heeft het Rijksinstituut voor Milieuhygiëne (RIVM) in opdracht van de minister van Infrastructuur en Milieu de wet- en regelgeving geëvalueerd en geconcludeerd dat de bestaande kaders voldoen en geen aanvullende regels voor laagfrequent geluid worden vastgesteld. Zie ook bijgaande Kamerbrieven van 22 juli 2015 en 14 maart 2016. 2016 47 3

   Vraag 2: Deelt u de mening dat gemeenten alle middelen moeten benutten om open en transparant te communiceren inzake het verlenen van vergunningen (dus niet alleen digitaal), zeker in het geval van ingrijpende zaken als de plaatsing van windturbines? Zo ja, bent u de bereid de gemeente Hollands Kroon en alle andere Noord-Hollandse gemeenten hiertoe op te roepen? Zo nee, waarom niet?

  Antwoord 2: Nee. Wij zijn natuurlijk voor open en transparante communicatie maar staan op het standpunt dat moet worden voldaan aan de wettelijk vereiste stappen om ingekomen omgevingsvergunning aanvragen en ontwerp besluiten bekend te maken. Het is aan de bevoegde gezagen om hier uitvoering aan te geven.

  Vraag 3: Deelt u de mening dat er voor ingebruikname van nieuwe of geherstructureerde windturbines in de provincie Noord-Holland een nulmeting moet plaatsvinden naar de gezondheidstoestand van omwonenden, die ertoe moet dienen om in de volgende jaren middels periodieke gezondheidsonderzoeken vast te stellen of de windturbine/windpark tot enige gezondheidsschade onder de omwonenden heeft geleid, waaronder ook gezondheidsschade als gevolg van laagfrequent geluid? Zo ja, kunt u de Staten dan op korte termijn een voorstel sturen waarin deze nulmeting wordt uitgewerkt en opgenomen in het bestaande beleid? Zo nee, waarom niet?


  Antwoord 3: Nee. Wij staan op het standpunt dat een nulmeting naar de gezondheidstoestand van omwonenden en gezondheidsonderzoek gedurende de exploitatie van windturbines niet vereist is. Bij de beoordeling van omgevingsvergunningaanvragen en bij handhaving van de voorschriften gedurende de exploitatie van windturbines zijn wij gehouden aan bestaande weten regelgeving inzake geluidsbelasting door windturbines. Een nulmeting en gezondheidsonderzoek naar gezondheidsschade maakt hier geen deel van uit. Voor verdere beantwoording zie vraag 1.  ____________________________________________

  4 reacties :

  h.oldeboom zei

  Als die molens er eenmaal staan weet je pas hoeveel herrie ze maken; berekeningen vooraf is het enige. Om , als achteraf blijkt dat die dingen toch teveel herrie en psycho/nano/ zenuwstelsel effecten hebben moet de afstand tot de bebouwing RUIM genomen worden. Zoiets heet het voorzorgsprincipe; een beginsel waar elke politicus, van welke richting dan ook, vatbaar voor is. Niet?

  Anoniem zei

  En weer de (r)overheid die de burgers een middelvinger opsteekt!

  Bakker zei

  De Oekraïne staat bekend als een van de corruptste landen ter wereld, de RUD (milieudienst) zou zich moeiteloos kunnen handhaven in dat land.

  Anoniem zei

  Inderdaad zegt de wet dat een berekening vooraf voldoende is, maar die berekenigen zijn aantoonbaar gemanipuleerd, uiteraard in het voordeel van de windboeren. En de mulieudienst en de provincie sluiten daarvgewoon hun ogen voor.

  Een reactie posten