PVV stelt vragen aan PS over 'Grote Sloot 158'

Datum:
 • dinsdag 16 september 2014
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Haarlem - Schagen wil vrijstelling  verlenen van het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe
  voor de legalisering van een windturbine Grote Sloot 158


  Vragen nr. 91

  Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

  Haarlem, 16 september 2014

  Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Legalisering windturbine Grote Sloot 158

  De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde
  in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
  van Provinciale Staten mede, dat op 16 september 2014 door het lid van Provinciale Staten, de
  heer D.J. van der Sluijs (PVV), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

  Inleiding:

  In de openbare bekendmaking genaamd ‘voorbereiding vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 2
  van de WRO Grote Sloot 158 te Sint Maartensbrug, gemeente Schagen’ te vinden op de website
  van overheid.nl (*) is het volgende te lezen:

  “Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 19, tweede lid van de Wet
  op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe
  voor de legalisering van een windturbine op het perceel Grote Sloot 158 te Sint Maartensbrug. Het
  perceel heeft in het bestemmingsplan de bestemming ‘Agrarisch’ en is op onderdelen hiermee in
  strijd. Daartoe is een ontwerpvrijstellingsbesluit opgesteld, waaronder ook de bouwvergunning
  valt. De hierop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 5 september gedurende een
  termijn van zes weken ter inzage.”

  De aanvraag voor wijziging van het bestemmingsplan betekent in de praktijk dat de huidige
  (illegale) windturbine alsnog mag blijven staan op de huidige locatie. Hiervan heeft gedeputeerde
  Talsma in het verleden stellig beweerd dat dit ongewenst is!

  Volgens de Statenfractie van de PVV Noord-Holland is de betreffende illegale windturbine in de
  gemeente Schagen op dit moment de meest omstreden en meest overlast gevende windturbine in
  onze provincie. Een legalisering zou een regelrechte klap in het gezicht van alle buren en andere
  omwonenden zijn. Daarnaast zou het nog meer gezichtsverlies betekenen voor dit College.
  De PVV vraagt het College van Gedeputeerde Staten direct alle invloed aan te wenden om
  legalisering op deze manier te voorkomen.

  Vragen:

  1. Is het College bekend met het voornemen van de gemeente Schagen om de illegale 
  windturbine aan de Grote Sloot 158 te legaliseren? 

  2. Is er overleg geweest tussen de provincie en met de gemeente Schagen over de legalisering 
  van deze beruchte windturbine? Zo ja, kan het College het verslag hiervan doorsturen naar 
  de State? Zo nee, waarom niet?

  3. Voorbereiding vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 2 van de WRO Grote Sloot 158 te Sint 
  Maartensbrug, gemeente Schagen:
  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-49133.html3. Wat wordt het standpunt van de provincie betreffende deze legalisering van een illegale 
  windturbine? Graag een gemotiveerd antwoord.

  4. Hoe verhoudt deze actie betreffende het legaliseren van deze windturbine zich tot het beleid 
  van het College om een eind te maken aan solitaire windturbines? Graag een gemotiveerd 
  antwoord.

  5. Kan de provincie aangeven wat de consequenties zijn van deze legalisering betreffende de 
  lopende zaak bij de Raad van State? Zo nee, waarom niet?  Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30
  dagen na binnenkomst, beantwoorden


  Prov. NH
  0 reacties :

  Een reactie posten