Keek op de Week (22) met Energie uit waan.......

 Dieptepunten in week 22 van 2018 (27 mei - 3 juni).


Vele godsdiensten in deze wereld zijn gegrondvest op gebruikmaking van de aangeboren onvolkomenheid van de mens waar die mens verantwoordelijk voor wordt gesteld en derhalve schuld draagt aan zijn onvolkomenheid niettegenstaande het feit dat hij zichzelf niet geschapen heeft. Nu is godsdienst (voorlopig) niet een populair onderwerp in dit land maar de eeuwenlange inwrijving van het mea culpa schuldgevoel en de onlosmakelijkheid ervan met het menselijk bestaan en handelen in welke zin dan ook, werkt nog steeds ten volle door.

Een mooi voorbeeld daartoe zijn de huidige vulkaanuitbarstingen op Hawai (youtube) waar de bewoners, nu de uitbarsting al een maand duurt, de oorzaak gaan zoeken bij de boosheid van de vulkaangodin Pele waarvoor zij zich verantwoordelijk achten en vage uitlatingen doen over het verterende en reinigende vuur.

Een der historische grondslagen van de staat is het houden van orde en derhalve het hanteren van het schuld en boete principe uit de religies, zij het dat dit schuld en boete systeem net als de wind regelmatig van richting en kracht verandert omdat het afhankelijk is van de belangen en omstandigheden die daarachter verstopt zitten.

Duidelijker wordt het als wij dit voorbeeld naar de huidige windmolenwaan tillen. Vanaf 1980 werd het besef, gebaseerd op temperatuur metingen steeds duidelijker dat er een globale warming gaande was welke rond 1998 zijn hoogtepunt bereikte. Gewiekste maar vooral valse politici/profeten en zich volksvertegenwoordiger noemende parlementsleden kwamen, na een studie van enkele weken tot de consensus conclusie dat hun kiezers uiteindelijk voor deze warming verantwoordelijk waren.

En wat is mooier dan dat kiezers daarvoor verantwoordelijk zijn. Het eenstemmigheidsbeleid moest alleen nog eetbaar gemaakt worden voor de verschillende kiezersrichtingen omdat de betreffende wereldbeschouwingen niet met elkaar stroken en er dus voor al die verschillende meningen verschillende invalshoeken gekozen moesten worden om de hete soep door de verschillende kelen gegoten te krijgen.

Zo was daar manneke Balkenende (CDA) die in de 2e kamer beweerde dat wij volgens de Bijbel verantwoordelijk zijn voor de schepping, deze in stand moeten houden en dat na veel bla bla DE oplossing voor de warming het plaatsen van windmolens was.

Daar was de VVD, die het allemaal te duur en een aanslag op het kapitaal vond en daarmee menig kiezer aan zich bond. Daar waren PvdA, GL, SP, D’66 en Dierenpartij, allemaal partijen met een verborgen Internationale agenda, die middels het onttrekken en omleiden van kapitaalmassa’s er een gelegenheid inzagen het klassiek kapitalistisch stelsel af te bereken en hun Utopia naderbij te brengen.

Verrassend was het dat ruim 8 jaar geleden de VVD plotseling omging en zich bij de Europese Internationale voegde; de VVD werd rood en zag er evenals hun linkse vrinden er wel wat in ongeëvenaarde hoeveelheden kapitaal uit de samenleving te gaan onttrekken om evenwel niet het linkse Utopia naderbij te brengen maar veeleer een geld-machtsconcentratie bij grootkapitalisten zoals super-grootbanken en beleggingsinstellingen onder te brengen. Hun voetvolk zoals energiebedrijven, boeren en kleine deelnemers in het geldspel kregen wat kopergeld toegeworpen en mochten zich dan rijk wanen om deze lieden/instellingen/stichtingen tevens op te kunnen laten treden als bekommerde en bevlogen eco-vertegenwoordigers van de nieuwe orde.

Voeg daaraan toe dat via de media – NOS/NPO – KRO/NCRV – VARA/VPRO en overige profiteurinstellingen als gesubsidieerde kranten en lokale zendgemachtigden niets anders doen dan de onheilsboodschap van een warmend klimaat als een voortdurende hoosbui over het met een historisch christelijk schuldgevoel belaste publiek te storten.

Het zijn deze methodes die geleend of afgekeken zijn van de propaganda methodes van Goebbels die het voor elkaar kreeg in 1943 na de verloren slag bij Stalingrad de Duitsers alsnog zo idioot te krijgen voor een ‘totalen Krieg’ – en dat hebben ze geweten! Uiterst effectief dus qua propaganda – maar waar propaganda de werkelijkheid overschrijdt ontaardt zij, net als na de Sportpalastrede van Goebbels in 1943 in een ramp en het is, net als bij de huidige windmolenwaan, de bevolking die door deze idioterie in de vorm van onbetaalbare belastingen en een daaruit volgende algemene verarming resulterend in dictatoriale staatsdwang, opdraait.

Enfin, het effect van de EU/Staatspropaganda heeft zich intussen genesteld in menig brein van bewoners in dit land. Het gaat inmiddels zo ver dat instellingen zoals het NKPW (Nederlands Kritisch Platform Windenergie) en het NLVOW (Nederlandse Vereniging Van Omwonenden Windmolens) ingekaderd zijn in het socialistisch/communistisch ecosysteem. 

Zo is de NLVOW-club gevraagd te helpen bij Klimaatakkoord als opvolger van het Energieakkoord 2013.  Want het probleem is dat de luitjes die nu met Nijpels een nieuw Klimaatakkoord hebben bedacht (blijkt al gereed), uit de Tweede Kamer kritiek kregen omdat zij niet alle burgers vertegenwoordigen. Ja en dan ligt het voor de hand dat je de NLVOW vraagt waar de overheid ook van op aan kon bij de realisatie van de 6000 Mw windmolens op land. En als je 2 ton in de schoot geworpen krijgt wordt het moeilijk  je oorspronkelijke doelen tegen de overheid en lobbycratie van het klimaatakkoord gestand te doen.

NPBO

En zo hebben deze luitjes van de NLVOW  een nieuwe stichting opgericht de 
NPBO (Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid) (Directeur van de NLVOW is nu ook directeur van de NPBO).
Deze stichting heeft 5 regionale discussie-avonden binnen zeer korte tijd gehouden (4 juni de laatste) waar ieder zich voor kon opgeven. Zoals er in de uitnodiging staat: 'een nieuw Klimaatakkoord alleen maar effectief kan zijn als het kan rekenen op brede maatschappelijke acceptatie'.  

Bij de eerste bijeenkomst in Assen op  24 mei werd aan het einde van de avond door de aanwezigen de gezamenlijke conclusies vastgesteld welke Nijpels en de NPBO niet wilden publiceren. 
In de kranten verscheen alleen de door Nijpels cs gewenste verhalen, die haaks staan op de inhoud en met name de getrokken conclusies. Een correctie weigerde de NPBO zodat de aanwezigen zelf tot publicatie van de conclusies zijn overgegaan.

En dan kun je alleen concluderen dat de hele (snelle) opzet van deze NPBO-bijeenkomsten is gedaan om inspraak van de burger voor te wenden.

Overigens stond er in de uitnodiging voor de bijeenkomsten ook bij: 'We gaan er wel vanuit dat de deelnemers, net als wij, er van overtuigd zijn dat we de CO2 uitstoot moeten reduceren.'  

Helaas voor hen is dat de invloed van CO2 (0,04%) op het klimaat minimaal is wat aangetoond wordt door de lichte koeling sinds rond 2000, toen de zon in de 23e cyclus een verminderde activiteit ging vertonen welks fenomeen sinds 2009 in cyclus 24 versterkt is wat merkbaar is nu het KNMI elke warme dag zoals in afgelopen mei aandikt om maar vooral de angst voor een catastrofe erin te houden.

Nu, voor een catastrofe heeft stichting JAS eveneens angst, zij het dat wij angst hebben voor de komende koude en de gevolgen daarvan nu de mensen door de staat financieel uitgekleed en met volledige instemming van de volksbedriegers.  Logisch dus dat de NPBO de CO2 vraag niet op de agenda wilden hebben; het hele klimaatakkoord en baantjes in het klimaatcircus zou daarmee op losse schroeven komen en daarmee de beoogde totale afhankelijkheid van de mensen van de willekeur van de staat.

Redactie JAS

0 reacties :

Een reactie posten