Bezwaar oprichten Waddenbelevingspunt

Datum:
 • maandag 3 juli 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - College krijgt bericht over bezwaar Waddenbelevingspunt en kritiek over haar handelen hiermee.
  _________________________________________________  Aan het college van Burgemeester en Wethouders
  Postbus  8
  1760AA Kleine Sluis, Anna Paulowna

  Onderwerp:     1. veiligheid / bereikbaarheid op te richten Waddenbelevingspunt Den Oever.
                          2. bezwaar oprichten Waddenbelevingspunt

  Mijn brief: dd. 9 mei 2017

  Uw brief dd. 22 juni 2017 kenmerk Z-155235
                                                                                                Den Burg, 3 juli 2017.
  Geacht College,

  Op 12 mei 2017 zond ik aan de Veiligheidsregio Noordholland Noord te Alkmaar een afschrift van de aan uw college verzonden brief van mijn hand dd. 9 mei 2017 inzake de kosten, de plaats, de veiligheid e.d. van het binnenkort op te richten Waddenbelevingspunt op Wieringen te Den Oever. Op 22 juni ontving ik een bevestiging van ontvangst van de Veiligheidsregio met bericht dat de nodige procedures door de gemeente Hollandskroon in 2016 zouden zijn opgevolgd en dat de Veiligheidsregio daarin nu geen taak en verantwoordelijkheden meer heeft. Waarmee de Veiligheidsregio de handen ervan af trekt en alle verantwoordelijkheden dus bij uw gemeente neer legt. Een copie van die brief zou aan de heer M. Kerssens van gemeente Hollandskroon zijn  toegezonden. Eerst 27 juni 2017 ontving ik daarop, na mijn telefonisch verzoek, een schriftelijke reactie van de hand van de heer Kerssens en opgesteld namens wethouder Th.J. Meskers waarin tevens is aangegeven dat een vergunning aan Hollandskroon is verleend 'volgens de methode die het gemeentebestuur gebruikt'. Waarvoor dank. Wel zou e.e.a. verduidelijking, ook inhoudelijk, behoeven welke methode dan is gebruikt.

  Ondanks de inhoud van de bovengenoemde brief van de heer Kerssens en ondanks het verstrijken van de bezwarentermijn begin 2016 t.a.v. de toen beschikbare gegevens ben ik van mening dat de gemeente bij het proces van de totstandkoming van het Waddenbelevingspunt ernstig tekort is geschoten v.w.b. o.a. de vele veiligheidsaspecten. Deze hadden nog vóór de ambtelijke bezwarenprocedure definitief behoren te zijn afgedekt zodat bezwarenmakers zich daarop hadden kunnen orienteering. De heer Kerssens geeft in zijn brief aan dat tegen de vergunning geen bezwaar of beroep kan worden aangetekend.

  De veronderstelde definitieve situatie van het Waddenbelevingspunt in danwel tegen het z.g. Schor blijkt nu dus tijdens de procedure niet definitief te zijn geweest. Deze is  ná de bezwarentermijn in 2017 uiteindelijk voor de 3e keer gewijzigd naar een meer definitieve plek in het water van de Waddenhaven. Deze redenering lijkt juist omdat pas in 2017 via berichtgeving in “Voorstel Raad dd. 2 mei 2017” een extra krediet is gevraagd van € 75.000 t.b.v. de geschatte kosten voor de bouw van een toegangsbrug. In de tekst wordt immers letterlijk weergegeven dat deze “niet was voorbereid”. Dit was dus een niet gecalculeerde en dus onverwachte en dus ook tegenvallende uitgave omdat deze in het andere geval, dus in de beginfase, wel zou zijn meegenomen in de te begroten uitgaven. Voorts heeft niet de verantwoordelijke wethouder maar de projectleider Waddenpoort, de heer Kerssens,  in antwoord op een brief van Senioren Hollandskroon  van 25 april 2017,  kenmerk TV 1778,  op 1 mei d.a.v. per brief een aantal vragen beantwoord o.a. inzake de plotselinge wijzigingen t.a.v. de flink opgehoogde kosten alsmede de plaats van het punt en de nieuw in te passen brug. Een gelijkenis met de onderwerpen in het SBS6-programma “Van onze centen” is hier regelrecht op zijn plaats. In die antwoordbrief wordt slechts gesproken over toenmalige “impressies die de nodige 'ontwikkelingen' zouden hebben ondergaan”. Welke die ontwikkelingen zouden zijn geweest is niet in die brief vermeld. Een ontwikkeling die door de gemeente zeker had moeten zijn ingeschat was ontegenzeggelijk de te verwachten weerstand bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.                                                                                                                                                                                                                          -Die-
                                                                         -2-


  Die zou reeds tóen de plaatsing van het Waddenbelevingspunt in of tegen de dam zondermeer n.m.m. hebben geweigerd. Nog los van het feit of tegen die 'impressies' bezwaren kunnen of konden worden gemaakt zijn zelfs tijdens de bezwarenprocedure de impressies niet aangepast naar de nu veronderstelde definitieve lokatie in het water van de Waddenhaven die kennelijk uiteindelijk wél de goedkeuring van het Hoogheemraadschap heeft gekregen. In Voorstel Raad dd. 2 mei 2017  is deze plek zelfs “op coördinatieniveau” genoemd.   E.e.a. houdt  in dat in de bezwarenprocedure niet-definitieve, niet-goedgekeurde en dus niet-geldige stukken voor mogelijke bezwarenmakers ter inzage lagen. De veronderstelling dat het Hoogheemraadschap nog vóór de bezwaartermijn de oprichting in eerste instantie van het Waddenbelevingspunt  had moet publiceren  lijkt gerechtvaardigd. In die publicatie zou dan een onjuiste weergave van de stand van zaken zijn opgenomen. Dit betekent dat bezwarenmakers de juiste en definitief goedgekeurde informatie is onthouden en door uw gemeente dus een ernstige procedurefout is gemaakt.

  Resumerend:
  Aanvankelijk – tijdens de bezwarenprocedure begin 2016 –  bevindt het Waddenbelevingspunt zich aan de ZW-zijde in de dam of in het schor. Intussen is de bezwarenprocedure gesloten.
  Na de bezwarenprocedure – later in 2016 –  bevindt het zich aan de tegenoverliggende NW-zijde in danwel tegen de dam.
  Aanvang 2017 bevindt het Waddenbelevingspunt zich plots in het vaarwater van de Waddenhaven aan de NW-zijde van de dam en verrassend voorzien van brug. Als onbekend fenomeen heeft, zoals aangegeven, de raadsfractie van SHK hierover schriftelijke vragen gesteld.

  Voorts is in het Voorstel Raad dd. 2 mei 2017 letterlijk weergegeven dat het Waddenbelevingspunt “toegankelijk is voor mindervalieden”. Die goede toegankelijkheid is mij ook door de heer Kerssens telefonisch verzekerd. Hij achtte de veiligheid volkomen gewaarborgd en deze was volgens hem – desgevraagd – geen punt van zorg ! In de punten 9 en verder hieronder is aangegeven waarom deze vaststelling voor de volle 100% onjuist is en zelfs onaanvaardbaar.
  Alleen al hierin is een bezwaar tegen de bouw van het Waddenbelevingspunt in de huidige optie dan ook gerechtvaardigd.

  Onderstaand treft u puntsgewijs een beschrijving aan van de door uw organisatie niet in acht genomen maar wel noodzakelijke veiligheidsaspecten e.d. bij de plaatsing van het door Knevel Architecten te Amsterdam ontworpen Waddenbelevingspunt. E.e.a. is gebaseerd op mijn laatste persoonlijke waarneming op 21 juni j.l. en ervaring in de diversiteit van het weer in mijn vele  watersportjaren..
  1.      De noordelijk gelegen Waddenhaven is de meest weer- en windgevoelige haven in het gehele gebied en voelt aldaar als passant zeer onprettig en zelfs als guur aan.
  2.      Het water terplekke is altijd in beweging door de dagelijkse getijdestromen en kan zorgen voor onverwachte situaties.
  3.      De haven kan door zijn noordwestelijke en open ligging direkt aan het Wad worden blootgesteld aan heftige weersomstandigheden zoals zware storm/orkaan uit de in ons land heersende windrichtingen (ZW, W, NW en NO).
  4.      De Waddenhaven is veelal in gebruik bij vissersschepen welke slechts d.m.v. trossen met  drijvende steigers zijn verbonden.
  5.      Drijvende steigers zijn altijd een zwakke schakel in een haven en kunnen niet even zwaar worden belast als een verbinding naar die vaste wal. E.e.a. geldt in het bijzonder de lage drijvende steigers die zijn bestemd voor platbodems/jachten e.d.
  6.      Schepen kunnen los van de drijvende steigers geraken tijdens heftige weersomstandigheden en een gevaar vormen voor mensen en vaartuigen elders in de haven.
  7.      In de Waddenhaven aanwezige (vissers)schepen  en plezierjachten etc. maken gebruik van brandbare alsmede ontplofbare stoffen als benzine, diesel en gas en vormen een risicofactor.
                                                                         -3-


  8.      Op 29 mei 2017 moest de brandweer optreden langs de kade in de ZW-hoek van de Vissershaven bij een brand op het vissersvaartuig PZ-10. 
  9.      Het Waddenbelevingspunt is gepland in open vaarwater en hoort daar niet thuis.
  10.  Er mankeert een eenvoudige kosten-'baten' analyse. M.a.w. ontbreken van huidige bezoekersaantallen uitzichtpunt en te verwachten toekomstige aantallen (meten is weten).
  11.  Ingeval van calamiteiten is er, vanuit a. de haven én b. vanaf het te plaatsen Waddenbelevingspunt, over het enige en smalle voetpad op de zuidwestelijke dam nauwelijks of tekort vluchtruimte.
  12.  De helling van het toegangspad vanaf de kade van de Vissershaven naar de kruin van de dam aldaar is vooral voor rolstoelgebruikers en (minder)valieden en hun begeleiders een niet te nemen hobbel.
  13.  In tegenstelling tot de visie van  de opdrachtgever, bij monde van de heer Kerssens, is het toegangspad langs weerszijden op de dam langs de oude Vissershaven en de dam langs de Waddenhaven o.a. wegens de afmetingen en helling zondermeer  ongeschikt en  levensgevaarlijk voor (minder)valieden en rolstoelgebruikers.
  14.  Rolstoelgebruikers en mensen met een rollator kunnen wandelaars en elkaar zowel op het pad als op de brug naar het punt niet passeren en worden gedwongen plaats te nemen op de helling van basaltblokken, terug te keren en/of achteruit te rijden naar “wachtstand”.
  15.  Bij het betreden of naar links verlaten van de toegangsbrug van het Waddenbelevingspunt dient rekening te worden gehouden met een grotere draaicirkel dan het pad minimaal toelaat en zou dan ook niet minder mogen bedragen dan ongeveer 200 cm.
  16.  Zwenkwielen van hulpmiddelen zijn altijd gevoelig voor oneffenheden. Het grind aan de wad-zijde van de dam langs de Vissershaven en het veel te smalle pad langs de Waddenhaven is van zeer slechte kwaliteit en het maakt het rijden met o.a. zwenkwieltjes problematisch danwel onmogelijk.
  17.  Ingeval van grote calamiteiten is er slechts één vluchtroute vanuit de Waddenhaven via de dam naar het haventerrein rond de Vissershaven: het smalle pad.
  18.  Het vervoer van en met (rollende) brancard naar en van zowel de drijvende steigers als het Waddenbelevingspunt is door slecht plaveisel nagenoeg onmogelijk.

  Voor uw informatie en alle volledigheid:
  De door zorginstelling Omring uitgegeven rolstoelen en rollators hebben de volgende breedte-afmetingen:
          rollators max. 80 cm
          rolstoelen maximaal eveneens plm 80 cm.
  Het pad over de kruin van de dam naar het Waddenbelevingspunt bedraagt slechts 140 cm met dien verstande dat de kanten van het pad rechtstandig met vele centimeters verticaal naar beneden lopen op de schuin naar beneden gaande basaltbekleding rechtstreeks de haven in en aan de andere kant naar het Schor. De breedte van de te bouwen brug is mij onbekend.

  Rest mij nog te zeggen dat de afstand vanaf het parkeerterrein langs de Noorderhaven tot het Waddenbelevingspunt voor rolstoelgebruikers, mensen met een rollator en zij die maar enigszins worden gehandicapt in het voortbewegen, door de afstanden worden uitgesloten van een bezoek aan het Waddenbelevingspunt. Dit geldt eveneens voor die groep mensen zelfs vanaf de kade op de Vissershaven naar het uitzichtpunt.

  Mogelijke bezwarenmakers hebben destijds hun mening of bezwaar kunnen hebben en moeten maken tegen een eerste 'impressie' dat niet goedgekeurd geweest kan zijn door het Hoogheemraadschao Hollands Noorderkwartier dat bovendien door gemeente Hollandskroon naderhand, om welke reden dan ook, tweemaal is gewijzigd. Dat houdt nu dan in dat er tijdens de
                                                                                                                                   -officiële-
                                                                         -4-


  officiële bezwarenprocedure in de praktijk geen bezwarenmakers hebben kunnen zijn tegen het oorspronkelijke plan maar nu dus wellicht wél tegen het gewijzigde huidige plan.
  Zoals eerder in deze brief aangegeven ben ik van mening dat een hernieuwde officiële bezwarentermijn behoort te  worden opgestart opdat aan niet in acht genomen eisen t.a.v. bereikbaarheid – óók voor hulpdiensten – en veiligheid kan worden voldaan. Afgaande op een enkele huidige wadden- en vogelspotter  is een bezoek aan het Waddenbelevingspunt slechts voorbehouden aan een goed en zelfs optimaal ter been zijnde bezoeker. Is ook eigen ervaring.

  Graag verneem ik tevens van u welke de gronden zijn waarop, volgens de heer Kerssens, wegens bovenomschreven feiten geen beroep of bezwaar meer zou kunnen worden aangetekend. Ook verneem ik graag van u welke de gronden zijn waarop juist wél beroep of bezwaar kan worden aangetekend.

  Ik maak n.a.v. de punten 1 t/m 18  etc. derhalve alsnog bezwaar tegen tegen de bouw en/of beroep tegen het besluit volgens de huidige opzet van het Waddenbelevingspunt.

  Ik zie met belangstelling z.s.m. uw schriftelijke antwoord tegemoet.

  Een afschrift van deze brief is per e-mail toegezonden aan de fractievoorzitters in de Gemeenteraad, direkteur van de Veiligheidsregio Noordholland Noord te Alkmaar en de website's Wieringernieuws, Stichting JAS.nl en De Meerpeen en de redacties van de Wieringer Courant en het Noordhollands Dagblad te Alkmaar..

  Een ontvangstbevestiging op deze brief stel ik op prijs.
   
  Vriendelijke groet,

  SR Kooy
  Schilderend 117
  1791BE Den Burg.


  _______________________________________________________________


  0 reacties :

  Een reactie posten