Raad Hollands Kroon krijgt brief over de zwembaden van burger

Datum:
 • donderdag 27 april 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • HOLLANDS KROON - Op de raadsagenda van 2 mei staat het agendapunt (5) 'Toekomst zwembaden'. Onderstaande brief ontvingen de raadsleden over.dit onderwerp. De briefschrijver vraagt zich terecht af of BenW zich ervan bewust is dat zij zich tegenover de bevolking onverantwoord gedraagt.


  _______________________________________________________________

  Aan de raadsleden van de gemeente Hollandskroon.


  Via gemeenteraad@hollandskroon.nl

                                                                                              Den Burg, 26 april 2017.

  Mevrouw / mijnheer,

  Via de media heb ik begrepen dat op de raadsvegadering van 2 mei 2017 BenW van Hollandskroon aan de Raad zullen voorstellen vanuit het Accomodatiebeleid 3 zwembaden in de hoofdkernen te zullen gaan sluiten. Sluiting van De Venne te Hippolytushoef zou het eerst aan de orde komen blijkens de bij mij bekende info.

  BenW gaat met dat voorstel komen omdat de organisatie er vanaf 2015 niet in zou zijn geslaagd een voor BenW goed plan tot verzelfstandiging te komen.

  Ik ben op de stoel gaan zitten van een raadslid v.z.v. dat mij mogelijk was. Ik heb binnen een tijdsbestek van zeer veel uren getracht mij de inhoud, zowel in letters als cijfers, eigen te maken opdat elke regel mij voor 100% duidelijk was. Helaas ben ik hierin als gepensioneerde met heel veel vrije tijd n.m.m. niet in geslaagd. Helaas niet omdat ik mij dat als raadslid juist wél eigen had moeten maken om met een 'ja' of 'nee' vóór of tegen het voorstel had moeten uitbrengen. Mij is vervolgens dan ook de vraag gerezen hoe een raadslid, naast zijn dagelijkse beslommeringen, in hemelsnaam op de letter de uitwerking van de wethouder kan berekenen en begrijpen. Hoe kan hij of zij daar vervolgens een stem over uitbrengen ? Zal voor mij immer een vraag blijven.

  Er voor het gemak van uitgaande dat ik in (grote ??) lijnen heb begrepen wat de wethouder onder zijn verantwoordelijkheid op papier heeft gezet, zou ik mij kunnen voorstellen als raadslid de volgende vragen in deze aan BenW te kunnen hebben:

   1. Welke zijn de letterlijke, duidelijk onderbouwde voor elke burger leesbare en begrijpelijke voorwaarden / gronden, los van eerdere besluitvorming, waarop BenW – wethouder Westerkamp - meent dit voorstel te kunnen doen ?

   2. Aan welke letterlijke / uitgebreide en puntsgewijze voorwaarden heeft de organisatie HOZE bij de besluitvorming naar het oordeel van het college niet voldaan ?

   3. Is het BenW duidelijk dat in de door haar uitgegeven stukken zondermeer wordt uitgegaan van aannames, geenszins vaststaande toekomstperspectieven, speculaties en onduidelijke keuzes ?

   4. Is het BenW bekend dat de huidige zwembaden tot de belangrijkste aspecten (mogelijk het belangrijkste tastbare sociale aspect) behoren binnen de gemeente ?

   5. Is het BenW bekend dat de in haar optie te sluiten baden binnen de grenzen maar op grote afstand van elkaar aan de buitenranden van de huidige zeer grote gemeente liggen ?

   6. Is het BenW bekend dat met de definitieve sluiting van 3 zwembaden grofweg zo’n 75% van de huidige gebruikers geen gebruik meer zal gaan en kunnen maken van het 'zwemmen' ?

   7. Is het BenW bekend dat mensen, nu dagelijks nog gebruik makend van zwemmogelijkheden, met de sluiting persoonlijk ernstig worden beschadigd (vooral kinderen en mensen met medische indicaties)?

   8. Is BenW zich ervan bewust dat met een besluit tot het opheffen en de sloop van de baden belangrijke sociale functies in de regio’s binnen de huidige gemeente Hollandskroon onrechtmatig worden geelimineerd ?

   9. Is het BenW bekend dat het aantal verdrinkingsgevallen in ons land toeneemt ?

  10. Ofschoon in de stukken opgenomen rijst de vraag of het BenW bekend is dat het bad in Hippolytushoef niet alleen praktisch maar ook financieel bij de oprichting is ondersteund vanuit de Wieringer gemeenschap en BenW dus juridisch onrechtmatig een besluit wenst te nemen over het hen toekomend deel van het bad ?

  11. Is het BenW bekend dat het item 'Schoolzwemmen', eertijds door vele gemeenten geelimineerd, steeds vaker op de agenda wordt geplaatst van diverse overheden en mogelijk zelfs in de (nabije) toekomst zal worden heringevoerd ?

  12. Is BenW zich ervan bewust dat zij zich tegenover de bevolking onverantwoord gedraagt en het onverkoopbaar is dat aan andere projecten binnen de gehele gemeentelijke begroting van Hollandskroon onnodig en uitstelbaar bakken met geld zijn en worden en werden uitgegeven (Milioenen t.b.v. de absoluut onnodige verplaatsing van de Vuurtoren in Den Oever, Waddenbelevingspunt, de z.g. Strip, Uitkijktoren op de Strip, Kooyhaven Den Helder, Sail Den Helder, etc,. etc.) ?

  13. Is het BenW bekend dat de door haar gewenste keuze van een definitief bad in het eveneens decentrale Wieringerwerf zou worden gehandhaafd daar waar dit in in andere kernen vanwege hun dito decentrale ligging eveneens mogelijk zou zijn geweest ?

  14. Is het BenW bekend dat de inrichting van een in de plannen opgenomen wedstrijdbad in Kleine Sluis ten behoeve van een zeer beperkte (kleine) groep wedstrijdzwemmers, bij sluiting van genoemde baden, zowel financieel als psychologisch onverkoopbaar is naar de 48000 inwoners van Hollandskroon.

  15. Is het BenW bekend dat de inrichting van een wedstrijdbad niet tot gemeentelijjke activiteiten zou moeten behoren en uitsluitend op landelijke basis behoort plaats te vinden onder het ministerie van VWS ? Derhalve niet die van het lagere gemeentebestuur van Hollandskroon ?

  16. Is het BenW bekend dat les aan een veelheid van groepen in één bad binnen de grenzen van Hollandskoon, vanwege de afstanden, de vervoersmogelijkheden en de grote aantallen, onmogelijk is te realiseren ?

  17. Is het BenW bekend dat mogelijjk bij de aantallen bezoekers geen rekening is gehouden met het bezoek door pashouders ?

  18. Is het BenW bekend dat eerder werd gesproken over bezoekersaantallen van zo'n 50 à 60.000 bezoekers en deze cijfers om onbekende redenen naar beneden zijn bijgesteld ?

  19. Is het BenW bekend dat zijzelf (BenW) het 'Schoolzwemmen' hebben geelimineerd en derhalve verantwoordelijk zijn voor de daling van bezoekersaantallen en inkomsten ?

  20. Is het BenW bekend dat zij (zwembad)politiek behoort te bedrijven in het belang van haar eigen inwoners en niet die is gericht tegen haar inwoners ?

  21. Is het BenW bekend dat zij zelf heeft toegegeven dat de bezoekersaantallen van de baden binnen Hollandskroon een bovenmatige trent te zien hebben gegeven t.o.v. het landelijk gemiddelde.

  22. Is het BenW bekend dat bijvoorbeeld de gemeente Texel wél subsidie verstrekt van zo'n
   € 250.000 in de exploitatiekosten van het gemeentelijk zwembad te Den Burg buiten de 2 andere particuliere baden t.b.v. het toerisme.

  23. Is het BenW bekend dat er een relatie is tussen de aanwezigheid van een publieke danwel voor het publiek toegankelijke voorziening, de afstand die daarvoor moet worden afgelegd en de direkte aantallen belanghebbenden / belangstellenden ?

  24. Is het BenW bekend dat gemeente A zwembaden opheft en sloopt en gemeente B de organisatie van dezelfde baden ondersteund ?

  25. Is het BenW bekend dat subsidieverstrekking aan zwemdaden, met inachtname van optimaal toezicht en financiele planning vanuit die overheid, juist vanwege hun opvoedende en sociale functie, vanuit de gemeentelijke begroting in Nederland (waterland) tot de nomaalste zaak van de wereld behoort te zijn.

  26. Kunnen BenW in finesses aangeven op welke wijze en of er voldoende de eertijds door de wethouder toegezegde ondersteuning aan de projectorganisatie (HOZE) is gegeven ?

  27. Is het BenW bekend dat, vanwege het behoud van werkgelegenheid, deelname van een zwembadorganisatie aan de orde zou kunnen zijn binnen het fenomeen “De Kop Werkt” aan welke zo'n € 30.000.000 (dertig millioen !) is toebedeeld.

  28. Vindt BenW ook dat allen – de Wieringer inwoners/bedrijven – die vrijwillig, zowel in raad, daad als in geld, hebben bijgedragen in de totstandkoming van met name zwembad De Venne te Hippolytushoef, mogelijk zelfs op juridische gronden financieel moeten worden schadeloos gesteld ?

  29. Kunnen BenW aangeven op welke juridische gronden zij het in het vorige punt 28 gestelde niet nodig achten ?

  30. Is het BenW bekend dat sloop van bedoelde zwembaden gelijk staat aan slooppolitiek van de Burgemeester en zijn Wethouders in persoon en daarvoor feiteliijjk in persoon verantwoordelijk
  zijn ?
  31. Zijn BenW bereid om hun voorstel in totaliteit in te trekken en de Raad te adviseren mee te gaan in een voorstel tot behoud van alle baden met inachtneming van een terdege onderbouwd praktisch en financieel draagvlak ?

  Wellicht heeft u iets aan de vragen. Hopelijk weerhouden deze mede de burgemeester en zijn wethouders tot het nemen van deze onzalige en schandalige voorstellen. En ...bent u degene die, als vertegenwoordiger van hen die u zult treffen – uw stemmers en hen die op u vertrouwen – deze kunt tegenhouden door het nemen van een cruciale ommedaai in uw oordeel.

  Vriendelijke groet,

  Sam Kooy

  Schilderend 117

  1791BE Den Burg

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Is het u bekend dat er voor de 21e keer het gemeentehuis op de schop gaat?

  Geld als water zeker.

  Een reactie posten