’Haskoning slaat plank over Kooyhaven mis’

Datum:
 • woensdag 28 oktober 2009
 • in
 • Categorie:
 • 28 oktober 2009

  Den Helder - Royal Haskoning vindt dat de provincie er geen geld in moet steken, onder meer omdat de risico’s te groot zijn en omdat de Kooyhaven tot weinig extra werkgelegenheid leidt.
  Als Kooyhaven geschrapt wordt, kost dat ba­nen. Die voorspelling doet de Projectgroep Regionaal Ha­ven-gebonden Bedrijventerrein (RHB), waarin behalve bouwbedrijf Heijmans ook de gemeenten Den Helder en An­na Paulowna zitten.

  De Projectgroep RHB vindt dat bureau Royal Haskoning het ne­gatieve advies aan Gedeputeerde Staten over financiering van de Kooyhaven op onvoldoende in­formatie heeft gebaseerd.

  Royal Haskoning vindt dat de provin­cie er geen geld in moet steken, onder meer omdat de risico’s te groot zijn en omdat de Kooyha­ven tot weinig extra werkgele­genheid leidt. Dat advies heeft ertoe geleid dat Gedeputeerde Staten nu minder geld in de ont­wikkeling van de Kooyhaven wil steken. Royal slaat de plank helemaal mis, stelt de projectgroep: er is een groot tekort aan terreinen aan het water waar bedrijven zich kunnen vestigen. Daardoor komen bedrijven die willen uit­breiden of verkassen in de knel. Als er geen nieuwe mogelijkhe­den worden geboden, zullen zij de regio wellicht verlaten. Ze zouden er ook voor kunnen kie­zen om het bedrijf in te krimpen of te sluiten. En dat kost allemaal veel banen.

  Met name in de huidige moei­lijke economische tijd (marine bezuinigt, bollenteelt en visserij zitten in zwaar weer) kan dat vol­gens de projectgroep een zware klap betekenen voor de werkge­legenheid in de regio. Bedrijven die willen uitbreiden, kunnen op Kooyhaven terecht en zullen zor­gen voor extra banen. En dat past precies in het kader van het eco­nomisch stimuleringsbeleid van de provincie.

  Royal denkt dat Kooyhaven niet aantrekkelijk is voor bedrij­ven die met windenergie te ma­ken hebben. De projectgroep is het daar niet mee eens: de Kop heeft een gunstige ligging tenopzichte van potentiële wind-molenlocaties. Er is een vliegveld in de buurt, dat is gespeciali­seerd in het faciliteren van de off­shore, en er zijn kenniscentra op het gebied van energie. Volgens de projectgroep is Kooyhaven de enige kans voor de provincie om een rol van betekenis te spelen op de offshore-energiemarkt.

  Dat Royal Haskoning vindt dat de provincie geen belang heeft in een financiële bijdrage aan Kooyhaven, is raar, zegt de projectgroep. Die conclusie is in strijd met het economisch stimu­leringsbeleid dat de provincie voorstaat, de geschiedenis van Kooyhaven en de diverse beslui­ten die mede door de provincie over dit bedrijventerrein zijn ge­nomen. Een daarvan is de Euro­pese aanbesteding voor Kooyha­ven, gewonnen door Heijmans. Daarbij is gesteld dat het project gericht is op stimulering van de regionale economie en dat marktpartijen een financiële bij­drage van deelnemende overhe­den kunnen verwachten.

   Bron: NHD
  0 reacties :

  Een reactie posten