De kostbare klimaatluchtfietserij van het kabinet Rutte IV

Datum:
 • zondag 31 juli 2022
 • in
 • Categorie:
 •  Hoe bakfietssocialisme onze welvaart kapot maakt

  De kostbare klimaatluchtfietserij van het kabinet Rutte IV

  Titelfoto bij artikel De kostbare klimaatluchtfietserij van het kabinet Rutte IV Johannes vervloed opiniez

  Foto

  Het is de klimaatdroom van Rutte IV: Nederland moet volledig op de schop. De landbouw moet plaatsmaken voor ‘natuur’, iedereen moet op de fiets of met het OV, Schiphol en Rotterdam worden afgeschaald en de CO2-uitstotende industrie moet verduurzamen of verdwijnen. In 2050 moet het ‘bakfietssocialisme’ van Rutte IV zijn gerealiseerd. Zover is het echter nog niet. De Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar kunnen roet in het eten gooien en de steven van Vadertje Staat bijtijds wenden, schrijft Johannes Vervloed.

  Centrale regie

  Het afschaffen van centraal gestuurde ruimtelijke ordening door Rutte I was een vergissing. Het heeft geleid tot chaos. De provincies en gemeenten zijn niet bij machte gebleken om de door lobbycratie gedreven projecten te beteugelen. Sterker nog, ze werkten er vaak zelfs aan mee. De verrommeling van Nederland was het resultaat. Aldus de visie van het door D66-opvattingen gedomineerde kabinet Rutte IV.

  De oplossing van het kabinet is simpel: de centrale overheid moet de regie weer in eigen handen nemen. De noodzakelijke wetgeving is al in de maak, de inmiddels uiterst omstreden Omgevingswet. Deze wet regelt de fysieke leefomgeving in al z’n aspecten: milieu, water, natuur en met name ruimtelijke ordening. Het is de bedoeling dat de Omgevingswet die de overheid enorme bevoegdheden toekent begin volgend jaar in werking treedt.

   

  Iedereen op de fiets

  De bouw van woningen moet worden opgevoerd volgens de Actieagenda Wonen die begin 2021 door de woningbouwsector is opgesteld en grotendeels is overgenomen in het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV. Tot 2030 moeten er 1 miljoen woningen worden gebouwd, voor tweederde deel bestaande uit betaalbare huur- en koopwoningen. Deze extra woningen zijn noodzakelijk om de bevolkingsgroei – vrijwel geheel veroorzaakt door de nieuwe nieuwe Nederlanders – te huisvesten. De woningen moeten vooral op hoger gelegen gebied worden gebouwd, want het kabinet houdt rekening met een stijging van de zeespiegel. Parkeerplaatsen bij de woningen zijn niet langer nodig. In het nieuwe Nederland gaat iedereen op de fiets en voor langere afstanden met het openbaar vervoer.

   

  Krimp landbouw en veeteelt

  De vervuilende intensieve landbouw en veeteelt moeten vanwege stikstof en kunstmest verdwijnen, te beginnen met een halvering van de veestapel. We gaan sowieso vegetarisch dan wel veganistisch eten, dus de dieronvriendelijke bio-industrie kan afgeschaft. De glastuinbouw moet overstappen op duurzame energie of verdwijnen. Goedkoop gas wordt niet langer geleverd; fossiele brandstof behoort in z’n algemeenheid tot het verleden.

   

  Duurzaamheidsvirus

  Nederland distributieland zal eveneens tot het verleden behoren. Schiphol krijgt alleen nog een regionale functie, de hub-functie van ons land en het internationale netwerk (passagiers en vracht) ten spijt. De Rotterdamse haven wordt afgeschaald. Alleen duurzaam vervoer en overslag worden nog toegestaan.

  De vervuilende (CO2-uitstotende) industrie wordt het ondernemen met een torenhoge energierekening en onhaalbare CO2-reductie eisen onmogelijk gemaakt. Veel bedrijven worden de facto naar het buitenland verbannen. De grootste “niet-belastingbetalende” multinationals zijn al vertrokken (Shell, Unilever) en de rest zal volgen, met Tata Steel als eerste in het vizier. Clusters van nieuwe economische activiteit zullen worden gecreĆ«erd. Alleen hoogwaardige, kennisintensieve, klimaatneutrale en circulaire economische activiteiten worden nog getolereerd.

  De steden worden omgevormd tot hoogbouw met parken. Benzine- en dieselauto’s worden verboden. Men fietst, maakt gebruik van de elektrische deelauto of gebruikt het openbaar vervoer. VoilĆ”, ons perspectief van een klimaatneutrale Silicon Valley aan de Noordzee.

  Hoe realistisch is dit sterk door D66 ingekleurde toekomstscenario van Rutte IV? Wel, ik voorzie een paar probleempjes.

   

  Nieuw verdienmodel?

  Een duurzaam Nederland klinkt mooi, maar hoe verdienen we ‘ons dagelijks brood’, wat wordt het nieuwe verdienmodel van Nederland? De veeteelt, land- en glastuinbouwsector, die elk jaar vele deviezen binnenbrengen, zal sterk worden ingekrompen. De petrochemische en maakindustrie zal grotendeels verdwijnen en/of naar het buitenland verhuizen en de distributiesector zal beperkt worden tot binnenlands vervoer. Tezamen zijn deze drie sectoren goed voor de helft van het BBP, het Bruto Binnenlands Product van Nederland.

  Vult de hoogwaardige kennisintensieve economische activiteit het gat dat zij achterlaten? Ik waag dit te betwijfelen. We hebben weliswaar de brainport in Eindhoven, met ASML als het succesvolle paradepaardje van de kenniscluster. Maar de bijdrage aan het BBP van Nederland bedroeg in 2016 (laatst beschikbare cijfers) een bescheiden vijf procent. Dat zal inmiddels een paar procent zijn gestegen, maar niet substantieel meer. Het zal een hele toer worden deze bijdrage te vertienvoudigen, want dat zal nodig zijn om het genoemde gat te dichten.

   

  Enorme uitgaven

  Bovendien zijn we er dan nog niet. Het nieuwe duurzame Nederland kent kosten die er nu nog niet of nauwelijks zijn. Alleen al de aanpassing van het hoogspanningsnet om de toenemende zonne- en windenergieproductie te kunnen accommoderen vergt een investering van tientallen miljarden euro’s. Het uitkopen van de boeren wordt thans begroot op 25 miljard, maar zal zonder twijfel veel duurder uitvallen.

  De beoogde uitbreiding van het openbaar vervoersnet is evenmin gratis en hetzelfde geldt voor de inrichting van de kennisclusters. Een aspect dat in het regeerakkoord van Rutte IV weggemoffeld wordt, is de derving van belastinginkomen. Alleen al het wegvallen van de belasting op auto’s (benzine, diesel en wegenbelasting) kost de schatkist een slordige 21 miljard per jaar.

  Last but not least gaan de kosten voor de EU omhoog. Nederland gaat zwaar betalen voor de komende transferunie.

   

  Maakbare samenleving

  De allerbelangrijkste reden waarom dit scenario gedoemd is te mislukken is echter niet het kostenplaatje, met minder inkomsten en meer uitgaven. Het is het planningsmodel. Een land ombouwen op een centraal gestuurde wijze is eerder geprobeerd. Geen van die pogingen (Sovjet-Unie, Cuba, Noord-Korea en laatstelijk Venezuela) was succesvol. Het bracht slechts armoede, inperking van individuele vrijheid en mensonwaardige dwangmaatregelen.


  We zien het thans reeds met het woningbouwplan van het kabinet. De maakbare samenleving is een illusie. De overheid kan (bij)sturen, maar op zeer beperkte wijze. Zodra de overheid op de stoel van de ondernemer en de burger gaat zitten, gaat het fout. De geschiedenis heeft dit uit en te na bewezen.

   

  NGO-Walhalla

  En behalve de onvermijdelijke mislukking met alle nefaste gevolgen vandien betekent centrale sturing ook nog eens ‘juridisering’ van beleid. De aanstaande Omgevingswet is een duidelijk voorbeeld. Als er bij een voorgenomen bouwproject ook maar Ć©Ć©n aspect niet in overeenstemming is met de (zeer) gedetailleerde regels van de duurzame leefomgeving, kan een ‘benadeelde’ (iedereen in principe) naar de rechter stappen. Eindeloze procedures – die in de huidige situatie al een eeuwigheid duren – zijn het gevolg. Het wordt een walhalla voor advocaten en NGO’s als Urgenda, Milieudefensie en MOB, de club van Vollenbroek.

   

  Luchtfietserij

  Kortom, de droom van Rutte IV is luchtfietserij en zal slechts leiden tot een verarming van ons land. Een voorproefje hebben we onlangs gezien in Sri Lanka. De in dat land belangrijke landbouwsector werd de duimschroeven aangedraaid en gedwongen tot biologische productie. Kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen werden verboden. Het resultaat? Hongersnood, inflatie en een failliet land. Dat willen we Nederland toch besparen?

   

  Omslag

  Gelukkig is de stemming in Nederland omgeslagen. Het vertrouwen in de door D66 gedomineerde Rutte IV-regering is tot een historisch dieptepunt gezakt. Van de 78 zetels bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen heeft de coalitie nog maar 47 (virtuele) zetels over.

  Met de opkomst van nieuwe partijen als BBB en JA21 en het vertrek van Pieter Omtzigt bij het CDA is het politieke landschap danig veranderd. Als de trend in de peilingen doorzet – en met de desastreuze klimaat- en stikstofplannen van het kabinet ligt dat voor de hand – gaat de coalitie met de Provinciale Statenverkiezingen en in de daarop volgende verkiezing voor de Eerste Kamer zoveel zetels verliezen, dat een deadlock ontstaat. De coalitie zal geen enkele wetgeving meer door de Eerste Kamer krijgen. Het zal de opmaat kunnen zijn voor vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Het betekent hopelijk dat het gevaarlijke luchtfietserij-scenario van Rutte IV nog op tijd zal kunnen worden afgewend.


  0 reacties :

  Een reactie posten