Statenvragen over uitbreiding ZAP te Van Ewijcksluis

Datum:
 • dinsdag 1 november 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • Haarlem - Vragen van de heren mr. J.M. Bruggeman (SP) J.H. Leever (ONH), en N. Papineau Salm (PvdA)  over uitbreiding van het bedrijfscomplex van Royal ZAP te Anna Paulowna, gemeente Hollands Kroon 

  INLEIDING VRAGEN 

  Met kennisgeving van 19 september 2016, Nr 127925, hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon bekend gemaakt dat zij van de Coöperatieve Zaaizaad- en Pootgoedtelersvereniging Anna Paulowna Royal ZAP ten behoeve van het adres Binnenhaven 5a te Van Ewijcksluis Anna Paulowna een melding hebben ontvangen op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit milieubeheer) voor het uitbreiden van het bedrijf met enkele loodsen. Omwonenden hebben al vele jaren te kampen met geluid-, stof- en verkeersoverlast van de bedrijvigheid van Royal ZAP.

  VRAGEN 

  Vraag 1: Kunnen Gedeputeerde Staten bevestigen dat voor de - op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer - gemelde uitbreiding met enkele loodsen van de bedrijfs¬vestiging van de Coöperatieve Zaaizaad- en Pootgoed¬telersvereniging Anna Paulowna Royal ZAP op het adres Binnenhaven 5a tevens een omgevingsvergunning (bouwen/gebruik) bij burgemeester en wethouders van Hollands Kroon is aangevraagd?

  Vraag 2:  Past deze uitbreiding binnen het vigerende bestemmingsplan? Kan een omgevings-vergunning voor de loodsen volgens de reguliere voorbereidingsprocedure worden verleend?

  Vraag 3: Herinneren Gedeputeerde Staten zich dat zij op schriftelijke vragen van de heer F.J. Gersteling (SP), nr 2011 | 93 op 31 augustus 2011 hebben geantwoord dat zij verdere uitbreiding van ZAP op de huidige locatie onwenselijk vinden en dat zij er nauwlettend op zullen toezien dat ruimtelijk-bestuurlijk geen uitbreiding van het bedrijf ZAP mogelijk wordt gemaakt? Welke locatie werd verstaan onder "de huidige locatie"?

  Vraag 4: Hebben Gedeputeerde Staten het in de vorige vraag bedoelde standpunt nadien verlaten? Waarom?

  Vraag 5: Herinneren Gedeputeerde Staten zich dat zij op schriftelijke vragen van de heer R.J. de Graaf (SP) nr 2009 | 66 op 8 december 2009 hebben geantwoord dat, gezien de ligging van de bedrijfsvestiging van ZAP in de nabijheid van een woonkern, uitplaatsing van het bedrijf de voorkeur heeft, en dat zij op schriftelijke vragen van de heer F.J. Gersteling (SP), nr 2011 | 93 op 31 augustus 2011 hebben geantwoord dat zij nog altijd van mening zijn dat uitplaatsing de voorkeur heeft?

  Vraag 6: Hebben Gedeputeerde Staten het in de vorige vraag bedoelde standpunt nadien verlaten? Waarom?

  Vraag 7: Welke stappen hebben Gedeputeerde Staten gezet om de in de vraag 5 bedoelde uitplaatsing te helpen bevorderen?

  Vraag 8: Kunnen Gedeputeerde Staten een beknopt overzicht geven van de besprekingen die tussen hen en het gemeentebestuur van Hollands Kroon over de uitplaatsing van ZAP zijn gevoerd? Hoe luidt het oordeel van Gedeputeerde Staten over het verloop en de uitkomst van deze besprekingen?

  Vraag 9: Kunnen Gedeputeerde Staten bevestigen dat Royal ZAP ten behoeve van uitplaatsing grond heeft aangekocht aan de Kerkweg te Anna Paulowna? Zo nee, zijn zij dan bereid hiernaar navraag te doen?

  Vraag 10: Kunnen Gedeputeerde Staten bevestigen dat Royal ZAP heeft afgezien van uitplaatsing naar de Kerkweg omdat de provincie daaraan niet de vereiste planologische medewerking wil verlenen? Zo nee, zijn zij dan bereid hiernaar navraag te doen?

  Vraag 11: Kunnen Gedeputeerde Staten bevestigen dat zij aan Royal ZAP andere locaties in overweging hebben gegeven waarheen naar hun oordeel verplaatsing wel mogelijk zou zijn, en dat deze alternatieve locaties onder meer uit oogpunt van bedrijfslogistiek en verkeersoverlast ongeschikt bleken te zijn?

  Vraag 12:  Begrijpen Gedeputeerde Staten dat Royal ZAP uit oogpunt van gezonde bedrijfsvoering hierdoor nu noodgedwongen niet anders kan dan de benodigde uitbreiding te doen plaats vinden op de locatie Binnenhaven 5a te Van Ewijcksluis Anna Paulowna?

  Vraag 13: Welke stappen zullen Gedeputeerde Staten zetten om deze ontwikkeling te keren en te bevorderen dat alsnog een wel wenselijke oplossing wordt gevonden? Welke belemmeringen bestaan er daarbij? Kan hierbij ook een rol voor provinciale staten zijn weggelegd?

  ___________________________________________________


  Lees ook: Dossier ZAP

  1 reacties :

  Dekker zei

  De perikelen rond uitbreiding van coöperatie ZAP geven precies de integriteit van bestuurlijk Hollands Kroon weer.
  ZAP verklaart in de Schager Krant dat de plannen binnen het bestemmingsplan passen.
  Daarin heeft ZAP gedeeltelijk gelijk, de politiek in HK rekt het bestemmingsplan zodanig op dat ze zelfs in staat zijn het bestemmingsplan zodanig aan te passen dat dat de bouw van een kerncentrale mogelijk is, zolang het natuurlijk maar voor ZAP is. Dus ja, dan kan je altijd wel beweren dat het binnen het bestemmingsplan past.
  Het gedrag van burgemeester Nawijn is typerend voor deze gemeente en haar bestuurders, het ontbreekt ze aan integriteit.

  Een reactie posten