Bij drugsafval zijn procedures niet heilig

Datum:
 • zaterdag 23 juni 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - De gemeenteraad van Hollands Kroon is akkoord gegaan met de Kadernota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. 
  Lydis Jasper 23-6-2018

  Maar er was kritiek op de inhoud. Om samen te leven zijn regels nodig. Het document geeft het college aan hoe ze zaken moet inschatten en welke procedure te volgen.
  Peter Fekkes (GroenLinks) vreest dat de kadernota onvoldoende richting geeft en zelfs een vrijbrief kan zijn. ,,Aan illegale lozingen is een bepaalde gemiddelde prioriteit gegeven’’, gaf hij als voorbeeld. ,,Kort geleden waren er dode vissen bij het Wieringerrandkanaal gevonden; oorzaak mogelijk afval van een drugslab. Dat is van een heel andere orde.’’
  Diverse fracties misten verantwoording; hoe is het met de capaciteit en het budget? Ook bestaat de angst dat in haar ambitie om alle dossiers op te pakken de gemeente lang bezig is en veel zaken blijven liggen.
  Volgens wethouder Theo Groot komen onderwerpen als capaciteit en geld later terug bij de uitvoeringsnota. ,,Als we meer nodig hebben dan de standaardcapaciteit, komen we bij u terecht.’’
  Noordhollands Dagblad  2 reacties :

  Anoniem zei

  Geef de teelt van Cannabis vrij zoals in de Verenigde Staten en in Canada eb laten de zogenaamde geleerden eens onderzoek doen naar de genezende kracht van Cababis. Helaas heeft de Farmaceutische Industrie een veel te grote vinger in de pap en koopt de politiek om. Huisartsen die het middel waarvan in veel landen al lang is bewezen dat het geneeskrachtig is willen het niet meer voorschrijven en waarom? Omdat de heren en dames (huis)artsen flink gespekt worden door de farmaceutische industrie en nergens anders om.
  In Zweden, maar ook in buurland Duitsland wordt het middel Cannabis wel ingezet als officieel geneesmiddel, o.a. tegen epilepsie.
  Cannabis is al vele eeuwen lang een beproefd geneesmiddel, maar zoals met alles als de politiek ergens over moet beslissen en het niet wil moet er onderzoek gedaan worden en nogmaals onderzoek gedaan terwijl de onderzoeken al op de plank liggen in het buitenland. Veel artsen vegen hun .... met de eed.

  2. De Nederlandse artseneed
  Nederlandse artseneed (2003)
  Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal
  zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
  Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen.
  Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
  Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.
  Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de
  beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn
  medische kennis, ook niet onder druk.
  Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.
  Dat beloof ik.
  of
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  Gekozen is voor de algemene formulering ‘God’, waarbij studenten afhankelijk van hun geloofsovertuiging de
  naam van hun God in gedachten kunnen invullen.
  Inhoud
  De tekst van de eed bevat naast een persoonlijke verklaring van toewijding en houding tegenover de patiënt ook
  aspecten van verhouding tegenover de maatschappij. Er is gepoogd een zo direct en eenvoudig mogelijke verwoording
  te vinden en tijdsgebondenheid te vermijden. Belangrijke elementen van de oorspronkelijke eed (hoofdstuk 3), de
  ‘Declaration of Geneva’ van deWorld Medical Association uit 1948 (hoofdstuk 3), en van allerlei variaties (ref. 5)
  komen er in voor.
  Naast tijdsgebonden elementen, zoals het aanroepen van Apollo in de klassieke eed en aandacht voor misbruik van
  medische kennis in de ‘Declaration of Geneva’ van 1948, zijn er veel overeenkomsten in de verschillende versies.
  Bij de totstandkoming van de tekst van de eed is tevens gebruik gemaakt van diverse (inter)nationale gedragsregels
  voor artsen. Deze komen in hoofdstuk 4 nader aan de orde.
  Vorm
  Het uitspreken van een eed is in veel landen de gebruikelijke manier om aan het eind van de studie, tijdens een
  plechtige ceremonie, toewijding aan normen en waarden van het artsenberoep te beloven.
  Stilstaan bij de ethische beroepscode kan ook eerder in de studie: in de Verenigde Staten wordt op veel medical
  schools bij aanvang van de klinische fase van de studie een ‘white coat ceremony’ gehouden (ref. 6). Daarmee wordt
  vóór het contact met patiënten aandacht aan een aantal ethische gedragsnormen van de beroepsgroep geschonken.
  Onderwijs
  Het is de bedoeling dat de eed niet alleen aan het eind van de studie wordt uitgesproken, maar ook gaande het
  onderwijs als leidraad dient voor onderricht in ethiek, professioneel gedrag en recht. Zo wordt de eed een scharnier
  tussen medisch onderwijs en uitoefening van een integere geneeskundige praktijk.
  ®KNMG uitgave - versie 3.0
  Organisatie/Auteur: KNMG, Laatst gewijzigd: 2004
  4

  Anoniem zei

  Anoniem 1: de gemeente gaat niet over het vrijgeven van cannabis, maar zelfs het meedoen aan een experiment vonden vrijwel alle partijen vorig jaar een slecht idee. Progressieve gedachten zijn schaars in de gemeenteraad, zeker bij de kortzichtige coalitiepartijen. Cannabis blijft in Hollands Kroon net zo crimineel als hard drugs, of het nu wel of niet de redding is voor veel patienten.

  Een reactie posten