Verkiezingsprogramma Anders!

Datum:
 • donderdag 15 maart 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst van Anders!


  _________________________________


  Gemeenteraadsverkiezingen

   21 maart 2018.

  Foto

  Kandidatenlijst ANDERS! 

  1. Dorien Sijbenga –  van den Outenaar  (Middenmeer)
  2. Anneke Romar – Loer  (Breezand)
  3. Gerard Schür (Barsingerhorn)
  4. Arjen Voogt (Slootdorp)
  5. Edwin van Stam (Anna Paulowna)
  6. Peggy Dames (Wieringerwerf)
  7. Nico de Vries (Wieringerwerf)
  8. Ellen Hiemstra –  Smit (Wieringerwerf)
  9. Bob Smit (Wieringerwerf)
  10. Rien Hoekenga (Wieringerwerf)
  11. Rob Röell (Middenmeer)
  12. Annemarie Karman (Middenmeer)
  13. Marleen Alma (Wieringerwerf)

  Wie zijn wij ? 
  Na de fusie van Wieringermeer met de gemeenten Wieringen, Niedorp en Anna Paulowna zijn Progressief Wieringermeer (PW) en Onafhankelijk Wieringermeer (OW) samen verder gegaan als een lokale partij met een lange termijn visie waarin het algemeen belang van de burger en zijn leefomgeving centraal staat. In 2014 werd de aanduiding “Progressief Hollands Kroon” gekozen,

  Onze partij die de lokale politiek niet wil belasten met landelijke of provinciale thema's, maar zich wil concentreren op wat in Hollands Kroon speelt, zal in maart 2018 deelnemen aan de verkiezingen onder de naam “ANDERS !”

  De publiciteit die de gemeente recent heeft gehad, heeft onze partij ervaren als belastend voor de naam “Hollands Kroon”. De kroon is immers een symbool dat verbonden is aan het predicaat koninklijk, een predicaat dat o.a. staat voor een goede financiële reputatie.
  Daarom heeft de partij besloten afscheid te nemen van de aanduiding “Progressief Hollands Kroon” en met de nieuwe naam de noodzaak van verandering te benadrukken.
  Door de deelname van landelijke partijen waarvan de leden tot 2012 in “Progressief Wieringermeer” samenwerkten, werd onze partij gedwongen tot een bezinning op zijn bestaansrecht.
  Daarbij is het eigen profiel opnieuw gedefinieerd.
  In dit programma is het resultaat van deze actie verwoord.

  De overheid is er voor de burger !

  Dat betekent voor ANDERS ! een lokaal bestuur dat zorgt voor de burger, dat dienstbaar is aan de inwoners; een bestuur dat acties faciliteert die door inwoners gesteund worden, een bestuur dat open staat voor initiatieven uit de samenleving, de belangen van de samenleving behartigt en de burger bij het bestuur betrekt.

  Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Maar deze overdracht van taken kende veel problemen waarvan de burger de dupe was. Het belang van de burger dient centraal te staan als sprake is van ingrijpende veranderingen.
  De overheid verwacht steeds meer van de burger
  In plaats van de vraag: “wat kan de overheid voor de burger betekenen” is de vraag ontstaan:
  “wat kan de burger voor de overheid betekenen ?”
  Door decentralisaties is het takenpakket van de gemeente toegenomen en werd de burger meer afhankelijk van gemeentelijk beleid. Daarbij is de kloof gegroeid tussen burger en bestuur. Door met de burger te communiceren en samen te werken moet de relatie burger – overheid hersteld worden.
  Steeds meer wordt van ons burgers verwacht dat we digitaal met de overheid communiceren.
  ANDERS ! wil dat inwoners die van internet geen gebruik kunnen of willen maken, ook via een (mobiele) servicebalie de diensten van de overheid kunnen bereiken.

  ​Websites van overheden moeten door de burger beoordeeld worden op klantvriendelijkheid.
  Voor ANDERS ! moeten lokale besluiten een maximaal draagvlak hebben. Dat betekent dat plannen die de leef- of woonomgeving veranderen, altijd moeten worden gesteund door omwonenden.

  Hollands Kroon is ontstaan door een herindelingsbesluit waarbij op onderdelen onderzoek is verricht naar de meest wenselijke situatie.
  ANDERS ! bepleit dat de resultaten van die onderzoeken niet vergeten worden.
  Een betrouwbare overheid respecteert immers besluiten uit het verleden en handelt volgens de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur.
  Te vaak moeten inwoners vaststellen dat deze beginselen van de rechtsstaat niet functioneren.

  Enkele voorbeelden

  De pluimveebedrijven die zich in de gemeente wilden vestigen, kregen een medewerking van het college alsof er geen provinciaal referendum tegen megastallen door meer dan 25.000 mensen werd gesteund.

  In afwijking van het standpunt van de Raad van Wieringermeer, wil het College van HK onderzoeken of  woningen in Kreileroord een pensionfunctie voor werknemers van Agriport kunnen krijgen.

  De besluitvorming rond het transformatorstation en het watergebonden bedrijventerrein toont dat dit lokale bestuur onvoldoende oog heeft voor de belangen van de bewoners van de gemeenten die zijn opgegaan in Hollands Kroon.

  In december 2013 besloot de Raad dat onder strenge voorwaarden zou kunnen worden meegewerkt aan een motorcross-centrum in Wieringermeer. In februari 2018 werd door het College voorgesteld deze voorwaarden los te laten en ruim baan te geven aan een activiteit die met aardolieraffinaderijen; ijzer- en staalfabrieken; kerncentrales; schietbanen en luchthavens, onder de zwaarste milieucategorie valt (categorie 6)
  Het bevestigt het bestaansrecht van een partij die zich onverkort inzet voor de belangen van de inwoners en het behoud van de kwaliteiten van dit gebied.

  Wat willen wij ?
  Met de vorming van de gemeente Hollands Kroon werden grenzen verlegd en ontstond een omvangrijke, dunbevolkte gemeente met een diverse bevolking en meerdere economische dragers; een gemeente die zowel kansen als bedreigingen kent.
  Met de toegenomen omvang van de gemeente nam de specifieke locatiekennis in de gemeentelijke organisatie af, waardoor de input van burgers belangrijker is geworden.

  ANDERS ! is zich ervan bewust dat de uitspraak: “wie betaalt, bepaalt” ook de relatie burger – overheid raakt. Daarmee kiest ANDERS ! nadrukkelijk voor een bestuur dat in dienst staat van de burger; gestuurd door een lange termijn visie waarin leefbaarheid, duurzaamheid, respect voor bestaande kwaliteiten en rentmeesterschap centraal staan.
  Tot de leefbaarheid behoort de kwaliteit van de ruimte maar ook de (verkeers-)veiligheid in een gebied.
  De gemeentelijke organisatie moet sober, doelmatig en doeltreffend functioneren en open staan voor opvattingen die onder de bevolking leven.
  Vanzelfsprekend moet het gebruik van publieke middelen die door de belastingbetaler worden opgebracht, publiek verantwoord worden. De toppositie die de gemeente inneemt in de vorig jaar gepubliceerde lijst van gemeenten met geheime stukken, toont weinig ambitie tot transparantie.
  Met deze uitgangspunten wil ANDERS ! benadrukken dat in dit programma wordt uitgegaan van de inzichten en de belangen van de inwoners van Hollands Kroon.
  De inwoners
  De 22 kernen in Hollands Kroon houden in dat activiteiten vaak kleinschalig zijn en dat verenigingen en dorpsraden een belangrijke rol vervullen. Omdat deze organisaties een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale structuren, heeft de lokale overheid een verantwoordelijkheid als ze in hun bestaan worden bedreigd. Ook de vrijwillige brandweer die in de grotere kernen aanwezig is, kenmerkt zich door een sterke onderlinge betrokkenheid die in een grootschalige regionale organisatie bedreigd kan worden. Nu door Den Haag meerdere (zorg)taken aan de gemeenten worden overgedragen, kan het tekort aan middelen leiden tot schaalvergroting van de organisaties die met de uitvoering worden belast.
  Daarmee wordt de bureaucratie en de afstand tot de burger vergroot ten koste van de (zorg)taken die uitgevoerd moeten worden.
  ANDERS ! staat voor kleinschalige structuren waarin de uitvoerenden de spil zijn en de organisatie in dienst staat van de uitvoering.

  Vanaf de crisis in 2008 is de woningbouw achtergebleven bij de groei van de bevolking. Daarvan is de huidige ontwrichting van de woningmarkt het gevolg. ANDERS ! wil woningbouw in alle kernen zodat het draagvlak voor de aanwezige voorzieningen wordt versterkt. Daarbij moeten sociale-huurwoningen voorrang krijgen.

  Ontwikkelingen op ICT-gebied maken het mogelijk de betrokkenheid van burgers bij het lokale bestuur te vergroten door via een referendum de bevolking te raadplegen.
  Nu van burgers steeds meer gevraagd wordt, moet de burger ook meer zeggenschap krijgen.
  Een democratie waarin de burger slechts via gekozen vertegenwoordigers invloed heeft, past voor ANDERS ! niet meer in deze tijd.
  Een referendum betrekt de burger bij de besluitvorming en geeft de bestuurder een draagvlak.

  Ambtelijke organisatie en bestuur
  In de voormalige gemeenten was de organisatie voor de burger bereikbaar en aanspreekbaar.
  Nu het contact met de lokale overheid steeds meer via de computer verloopt, dreigt het persoonlijke contact en daarmee de menselijke maat te verdwijnen.
  ANDERS ! bepleit een herstel van de relatie burger – bestuur met korte lijnen en persoonlijke contact.
  Het betrekken van de bevolking bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester kan een bijdrage leveren aan het herstel van deze relatie.

  De volksvertegenwoordiging, de Raad van de gemeente
  De huidige vergaderstructuur van de Raad met beeldvormende, oordeelvormende en besluitvormende vergaderingen geeft de mondige, meedenkende burger onvoldoende ruimte.
  Het afschaffen van de Raadscommissies betekent dat de interactie tussen burger en bestuur beperkt is en dat de burger niet de betrokkenheid ontmoet die hij mag verwachten.
  Ook het besluit om de ingekomen stukken, een van de middelen waarmee de burger inzichten en wensen aan de Raad kenbaar kan maken, niet langer als Raad te behandelen, ademt een gebrek aan belangstelling voor wat onder de inwoners leeft.

  Daarom pleit ANDERS ! voor de terugkeer van een vergaderstructuur waarin de Raad ondersteund wordt door Raadscommissies, commissies die open staan voor de inspraak van onze inwoners en daarmee draagvlak geven aan de besluitvorming in de Raad.
  In 2012 is op voorstel van de coalitie de bevoegdheid van de Raad om te oordelen over plannen die afwijken van het bestemmingsplan, aan het College overgedragen.
  Daarmee werd de Raad bijna monddood gemaakt bij ontwikkelingen als het transformatorstation, de megastallen en de windparken; ontwikkelingen die de leefbaarheid en het welzijn aantasten en veel weerstand ontmoetten. Een initiatiefvoorstel van onze partij om het delegatiebesluit te herroepen, kreeg in mei 2013 geen meerderheid in de Raad.
  ANDERS ! neemt de verantwoordelijkheid van de Raad serieus en is daarom tegen het overdragen (delegeren) van bevoegdheden van de Raad aan het College.
  Omdat een coalitieprogramma de scheiding tussen coalitie en oppositie benadrukt, kiest ANDERS ! voor een raadsbreed gesteund programma waarin de Raad de doelen voor de periode tot de volgende verkiezing benoemt. De kwaliteit van het lokaal bestuur kan gediend worden door de wethouders via een sollicitatieprocedure te werven en de gehele raad bij de selectie van de kandidaten te betrekken.

  Waar staan wij verder voor ?

  Voor ANDERS ! is windenergie een tussenstation maar zonne-energie het eindstation.
  Nu blijkt dat kolencentrales en het elektriciteitsnet niet passen bij de duurzame decentrale opwekking van elektriciteit is een principiële keuze onvermijdelijk.
  ANDERS ! kiest nu al voor zonne-energie. Die keuze is o.a. gebaseerd op onderzoeken die duidelijk maakten dat windenergie zonder subsidie bijna onhaalbaar is.
  Het gebruik van aardgas heeft verschillende kanten. De gevolgen van de winning en het gebruik van aardgas hebben duidelijk gemaakt dat deze energievorm moet worden verlaten en dat woningen en bedrijven moeten omschakelen naar andere energiedragers.
  Het laten vervallen van de verplichte gasaansluiting van nieuwbouwwoningen, beperkt het toekomstig gebruik van alternatieven als waterstof en biogas en is daarom voor ANDERS ! een ondoordacht en ongewenst besluit.

  Er is een ontwikkeling waarin de burger meer bewust kiest voor kwaliteit.
  In onze belangrijkste handelspartner Duitsland overtreft de vraag naar biologische producten het aanbod. Het is onbegrijpelijk dat de bio-industrie zich in Nederland blijft uitbreiden en dat krampachtig wordt vastgehouden aan een niet-duurzaam productie-systeem. Niet alleen om het dierenwelzijn maar ook om ons eigen welzijn is ANDERS ! tegen megastallen.

  De gemeente bestaat uit 22 kernen. Deze kernen hebben alle recht op voorzieningen die de leefbaarheid ondersteunen. Om het draagvlak van deze voorzieningen te borgen, is een evenwichtige ontwikkeling van de kernen voor ANDERS ! een voorwaarde. 

  Samengevat :
   

  ANDERS !    zet zich in voor een leefbare gemeente

  ANDERS !    kiest voor vitale kernen

  ANDERS !    respecteert bestaande kwaliteiten 

  ANDERS !    kiest voor kleinschaligheid en dus niet voor “mega”

  ANDERS !    kiest voor duurzaamheid

  ANDERS !    kiest voor zonne-energie

  ANDERS !    behartigt het algemeen belang 

  ANDERS !    luistert naar u


      VOOR  EEN  BETER  HOLLANDS  KROON

  Voor meer informatie : 

  De fractie :             Dorien Sijbenga               Groetweg 23                                         1775 PL  Middenmeer
                                 Tel. 0227 501587
                                 Email: w.sybenga@planet.nl


  Het bestuur :                         
  secretaris :            Arjen Voogt                           Dr. Harm Smeengestraat 56                1774 AC  Slootdorp
                                 Tel. 0227 581242
                                 Email: voogt.a@gmail.com  


  ____________________________________________________________  17 reacties :

  Anoniem zei

  Volgens mij word het nu werkelijk anders met "ANDERS".Het kan haast niet anders!
  Progressief Wieringermeer, Progressief Hollands Kroon, en nu "Anders" is altijd de partij geweest die een eigen inbreng had en altijd anders heeft geprobeerd als oppositie partij dit met elkaar te volbrengen. Maar als de coalitie je daar totaal geen ruimte voor geeft op elk gebied,dan helpt vechten daartegen hoe graag je het ook wilt niet, en moet je "ANDERS" verder.
  Maar ondanks de vastberadenheid van "ANDERS" en nog steeds in haar gerechtvaardigdheid gelooft, stem ik dan ook in Maart op "ANDERS" want de andere grote partijen zijn wel duidelijk genoeg negatief aan de orde geweest dit jaar en zegt wel genoeg.
  "ANDERS" is nu een geweldig partij team geworden en verwacht er veel van.
  Heel veel steun en succes toegewenst en sterkte met "ANDERS".
  Namens een "positieven" inwoner uit Wieringerwerf over "ANDERS" .

  Anoniem zei

  Stem Lokaal, vooral in Hollands Kroon omdat dit hard nodig is!
  Ik roep de lezers en nieuwe kiezers op vooral op een lokale partij te stemmen omdat zo'n partij de plaatselijke problemen beter zou begrijpen en ook het doel heeft de inwoners problemen proberen op te oplossen. Beter lijkt het mij om te kijken welke mensen er op de nieuwe Partij lijst staan met bestuurlijke ervaring en verstand van zaken heeft. Nou dat heeft partij "ANDERS" nu nog sterker als voorheen en ziet er goed uit. Het gaat vaak om verschillende dossiers en daarom is het beter om te stemmen op een partij die deze in behandeling heeft.Nou partij "ANDERS" heeft al aangegeven vele omstreden probleem dossiers van Hollands Kroon in haar beheer te behartigen en geven aan dat het zo langzamerhand een keer "ANDERS" moet in Hollands Kroon. Daarom stem ik op een lokale partij en denk haast wel zeker op "ANDERS" omdat die voor gerechtigheid strijd en dit ook werkelijk aandurft en helemaal met zo'n nieuw sterk team en zullen het zien.

  Dekker zei

  Willen we nog iets redden van wat een democratie genoemd wordt in Hollands Kroon dan zijn we wel verplicht op ANDERS te stemmen. De rest van de partijen hebben het op een verbijsterende wijze laten afweten en ze zijn er nog trots op ook.

  Anoniem zei

  Anoniem 2: stem lokaal? Dus dan zijn Lada en de Senioren ook een optie? Kom nou, wel lokale partijen, maar 100% door de mand gevallen. Landelijke partijen bestaan bovendien net zo goed uit mensen die hier wonen, veelal geboren en getogen zijn en Hollands Kroon op hun duimpje kennen. Het gaat niet zozeer om de partijen als wel om de mensen die daarin zitten en om wat zij doen. En dat is bij de twee grootste lokale partijen niet veel goeds, net als bij de twee grootste landelijke partijen.

  Anoniem zei

  Waarschijnlijk wil anonieme schrijver 2 geen voorkeurs positie creëer, maar zoals vorige schrijver al zij blijft er maar een enkele partij over en dat zou dan eventueel met zekerheid 'ANDERS" kunnen wezen. En inderdaad het gaat ook om de leden die in een partij zitten en er niets van bakken en de democratie overboord kieperen en de kiezer niet wil horen. Maar dat is aan de slimme kiezer zelf te bepalen welke partij daar niet aan mee doet.

  Dekker zei

  De huidige partijen zoals VVD, CDA, Senioren, LADA en nog wat van dat soort partijen bestaan uit lieden die doen wat voor zichzelf het beste is en net zoals in de landelijke politiek krijgen nieuwkomers geen kans want die worden meteen uitgerangeerd, immers, de partijtop bepaalt hoe het er aan toe gaat en wie ze daar voor nodig hebben.
  Er is veel kritiek op Wilders en Baudet die dan zogenaamd geen democratische partij zijn maar hoe moeten we de partijen waarvan de top ook alles bepaalt dan noemen, iemand?

  Anoniem zei

  De machtige coalitie partijen VVD-CDA-Senioren en LADA die alles bepalen hier HK. zijn enkel dictaturen partijen en niets anders.
  De oppositie partijen met hier een coalitie VVD-er burgemeester aan de macht,krijgt hier bij voorbaat al geen enkele kans wat voor goeds ze ook ophebben voor haar kiezers. Dus de democratie is al bij voorbaat verleden tijd en de kiezers hebben niets meer te vertellen.Die ervaring is de laatste 4 jaar al dik bewezen. En wacht ons alleen net zoals het in de eerste en tweede kamer ook zo toegaat alleen nog maar lege briefjes in te leveren met daaraan een grote factuur geplakt om die maar even gauw te willen betalen. Sinterklaas Premier VVD-er Rutte en consorten en aftreksels daarvan hier in Hollands Kroon u word bedankt om onze ozo gekoesterde en opgebouwde democratie te vernietigen. Wilders kom maar vlug naar Hollands Kroon toe, om hier maar vlug af te rekenen! Het is niet anders! Of toch partij "ANDERS" kiezen als laatste mogelijkheid? Ik hoop het van harte.

  Anoniem zei

  Ik zou graag ook de verkiezingsprogrammas van de andere partijen willen zien.

  Anoniem zei

  Ik zou vorige schrijven zeggen,vraag of de coalitie hun sprookjes verkiezing beloften in drievoud willen toesturen. Dan kan je ze in de loop van de komende 4 jaar erop wijzen dat u weer ook bedondert ben, net zoals de afgelopen 4 jaar.Daarom durven ze het niet meer breeduit op internet vast te leggen, want de burgers hebben deze spelletjes langzaam door.Want een gewaarschuwd mens,telt hier in Hollands Kroon voor drie als het niet voor vier is.

  Anoniem zei

  Ik hou van humor en van sprookjes, dus hoe meer verkiezingsprogramma's ik hier kan lezen hoe meer ik kan genieten!!

  Anoniem zei

  Als de vorige schrijven en kiezer van sprookjes houd, moet hij bij zijn huidige sprookjes vertellende partij blijven. Geen enkel probleem natuurlijk, maar ga dan later niet zitten zeuren dat het hier in Hollands Kroon niet meer leuk en betaalbaar wonen is. We zijn hier niet de Efteling aan het besturen,althans die onderneemt in ieder geval beter als de afgestudeerde ambtenaren en wethouders van Hollands Kroon bij elkaar.

  Anoniem zei

  Hollands Kroon is hier niet de Efteling aan het besturen,althans die onderneemt in ieder geval beter als de afgestudeerde ambtenaren en wethouders van Hollands Kroon bij elkaar.En vergeet het VVD opperhoofd burgemeester Jaap Nawijn hier ook niet te benoemen.

  Anoniem zei

  Alles wat ik steeds negatief lees over oa. VVD,D66,PvdA,CDA,wil ik heel snel aan de slag met "ANDERS". Want dat kan niet anders, wegens een gebrek bij die partijen aan eerlijke kanjers.

  Anoniem zei

  Ik laat mij niet meer misbruiken door de politieke partijen! Ik heb zelf mijn eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Er wordt mij gevraagd door politieke verenigingen om mijn verantwoordelijkheid en bevoegdheid over te dragen in een machtiging aan diezelfde politieke verenigingen (stemmen). Ik ben volwassen genoeg en draag mijn eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid zelf en draag die niet in een machtiging over aan een politieke vereniging. De reden? Waarom zou ik een politieke vereniging in een mandaat voor mij laten handelen, als er structureel bij die politieke verenigingen een cultuur heerst van list en bedrog, en zij inwoners zien als stemvee dat zij eens in de vier jaar nodig hebben om daarna weer vier jaar op de gelden van de staatsburgers te kunnen parasiteren. Maar ik twijfel nu toch een beetje om daar verandering aan mee te werken en ga toch misschien wel stemmen op…………omdat we toch met elkaar lokaal “anders” moeten te denken.

  Anoniem zei

  Concurrentie vervalsing voor de echte Lokale Partijen!
  FvD-leider Baudet vindt dat de landelijke thema’s buiten de gemeenteraadsverkiezingen moeten blijven. Ik ben het volkomen eens met dat standpunt. Nu zie je vertegenwoordigers van de landelijke partijen overal lopen met folders en op TV. propaganderen alsof het Tweede Kamerverkiezingen zijn. Ze maken zich heer en meester van de Lokale debatten, die voor sommige partijen heel anders liggen. Je hebt ook nog echte Lokalen partijen die veel dichter bij de inwoners staan en daar ook voor gaan. Dit noem ik zgn. concurrentie vervalsing wat deze partijen eigenlijk niet toekomt. De angst dat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen uitstraalt naar de landelijke politiek rechtvaardigt hun bemoeienis niet. Dus hier ben ik het met Baudet helemaal eens en hoop dat daar in de toekomst wat aangedaan word.

  Anoniem zei

  Sluit me aan bij het gezegde van Dekker dat de huidige partijen niet besturen maar hun eigen belang en baantje vast stellen. Daarom komt er ook nooit wat van en vervalt de Gemeente tot een moloch dat niets klaar maakt. Eigengereide ambtenaren die conflicten uitlokken. De burger wordt vergeten . Leever en Pankras zijn naast Mesker ook van dergelijke vogels die beter kunnen gaan vliegen uit het beeld van Hollands Kroon. Zakkenvullers, jalouzie, onderlinge afgunst. Niets klaar maken en de burger maar betalen voor de forse verliezen. Dan zie je vandaag met tranen in de ogen de advertentie van Senioren Holland Kroon met een prachtfoto van een jonge fitte Herder.
  Zielige toestand.w

  Anoniem zei

  De echte Lokale partij (dus niet landelijk?) zijn erg populair! Bij de campagnes van de gemeenteraadsverkiezingen zijn de partijkopstukken, zoals Rutte, Pechtold en Buma, te veel in beeld. Zij lopen daarmee de echte lokale partijvertegenwoordigers voor de voeten, vinden de meeste stellingnemers (92%). Daar de echte Lokale partijen deze promotie campagnes helemaal niet kunnen opbrengen, dan is dit een oneerlijke strijd en concurrentie vervalsing en zouden deze machtsmisbruik in de toekomst verboden moeten worden. Een eerlijke Lokale verkiezing is gerechtvaardigd maar niet op deze manier. Daarom kan een echte lokale partij geen leugens en sprookjes verhalen te vertellen, want dan hebben ze helemaal geen levensvatbaarheid meer en zijn dan voor altijd van het toneel verdwenen. Dus ten alle tijden eerlijk zijn voor je kiezers! Daarom bestaan sommige van deze partijen zoals voorheen Progressief Hollands Kroon wat nu “Anders” heet al vele jaren in (Wieringermeer) Hollands Kroon omdat zij altijd eerlijk en oprecht blijven en voor en met hun inwoners echt aan de slag gaan. Het Woord is hun Daad. Dat kan je van vele andere landelijke partijen in Hollands Kroon de laatste jaren absoluut niet meer zeggen. De enen blunder en sprookje na de ander waardoor veel belastinggeld van de inwoners verkwanseld woord. U heeft nog tot 9 uur vanavond de tijd om te stemmen, dus denk daar nog maar eens goed over na voordat u een verkeerde keuze maakt voor weer 4 jaar lang ellende. Want zo kan het niet langer in Hollands Kroon, het zou toch echt “anders” moeten om nog wat vertrouwen over te houden bij de inwoners van Hollands Kroon.

  Een reactie posten