Lada en Groen Links stellen vragen over Verplaatsing ZAP

Datum:
 • woensdag 27 september 2017
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - De ligging in de dorpskern van Van Ewijcksluis is immers om redenen van
  milieu en verkeershinder ongewenst, evenals de voorgenomen uitbreiding op dezelfde
  plek.  SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE


  Naam gemeenteraadsfractie GroenLinks en LADA
  Datum 27 september 2017
  Volgnummer SV 1756
  Onderwerp Verplaatsing Royal ZAP, stand van zaken

  Geacht college,


  Na een levendige discussie over Royal ZAP tijdens de raadsvergadering van 20 december
  2016 heeft de gemeenteraad op 22 december Gedeputeerde Staten schriftelijk verzocht
  alles in het werk te stellen om het bedrijf zo spoedig mogelijk te verplaatsen naar een
  betere locatie. De ligging in de dorpskern van Van Ewijcksluis is immers om redenen van
  milieu en verkeershinder ongewenst, evenals de voorgenomen uitbreiding op dezelfde
  plek.  Vraag 1


  Op 21 maart 2017 antwoordde u op vragen van D66 (SV-1710) dat de verkenningen van
  de mogelijkheden voor een verplaatsing van Royal ZAP naar een andere locatie nog
  liepen en dat u de raad vanzelfsprekend zou informeren over eventuele ontwikkelingen.
  Sindsdien hebben wij hierover van u echter niets meer vernomen.
  Wat is op dit moment de stand van zaken?


  Vraag 2


  Marnix Bruggeman, Statenlid voor de SP, liet ons onlangs weten dat de inspanningen van
  de provincie volgens gedeputeerde Joke Geldhof nog steeds zijn gericht op verplaatsing
  van ZAP. Ook zou er inmiddels een plan zijn voor de bouw van 24 woningen op het
  huidige terrein van ZAP. Uit de opbrengst van deze woningen zou dan de
  bedrijfsverplaatsing gefinancierd moeten kunnen worden. Het probleem zou echter zijn
  dat de opbrengst niet voldoende is de verplaatsingskosten te dekken.
  Bent u hiervan op de hoogte?
  Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke mogelijkheden staan u voor ogen om dit probleem op
  te lossen en op welke termijn?


  Vraag 3


  Op 21 maart antwoordde u op vragen van LADA (SV-1709) en D66 (SV1710) dat de
  overname van SemAgri door Royal ZAP geen verandering in de huidige
  bedrijfsactiviteiten van Royal ZAP voor de vervoersbewegingen of de verwerking van
  producten op de locatie Van Ewijcksluis zou veroorzaken. Vanuit het dorp horen wij
  echter toch klachten over toenemende overlast van het vrachtverkeer: meer
  vrachtwagens en onveilige verkeerssituaties.
  Ben u hiervan op de hoogte en zo ja, wat gaat u hieraan doen?


  Vraag 4

  Het is inmiddels al weer bijna een jaar verder zonder zichtbaar resultaat.
  Bent u het met ons eens dat deze kwestie veel te lang duurt en dat daardoor de
  inwoners van Van Ewijcksluis veel te lang in onzekerheid en grote overlast verkeren?
  Welke acties gaat u ondernemen het proces van verplaatsing te bespoedigen?


  Met vriendelijke groet,Jan Eichhorn
  Peter Couwenhoven
  GroenLinks LADA

  _______________________________________________________  3 reacties :

  Sam Kooy zei

  Wethouder Groot wist hier toch antwoord op ! Had eerder al beslist aan de ZAP direktie de vergunning tot nieuwbouw af te geven. Bewust de Raad buitenspel gezet ! Zo werkt e.e.a. bij BenW van Hollandskroon. Schijt aan des burger's afgevaardigden. Ofschoon ........ ???

  Dekker zei

  Hoe lang gaan Gemeente en ZAP door met het chanteren van de Provincie?
  Normaal gesproken had de Gemeente nooit een bouwvergunning mogen afgeven na het doen van eerdere beloftes aan omwonenden dat ZAP niet zou mogen uitbreiden(zwart op wit). Ook wat betreft bestemmingsplan en andere restricties zoals o.a. niet mogen bouwen op met kwik en asbest vervuilde grond, had een bouwvergunning nooit verleend mogen worden.

  Aangezien ZAP en Gemeente al lang de beste maatjes zijn wordt elk (grond)onderzoek wat nadelig is voor ZAP onder het tapijt geveegd. Daar komt nog bij dat wethouder Groot zelf agrariër is dus die zal ook zijn (financiële)belangen hebben bij ZAP. Door nu onterecht een bouwvergunning af te geven kan ZAP bij wijze van spreken morgen gaan bouwen en zodoende kunnen ze vragen wat ze willen aan de Provincie en dat kan alleen maar omdat de Gemeente Hollands Kroon met aan het hoofd Burgemeester Nawijn en wethouder Groot er alles aan gedaan hebben ZAP ter wille te zijn.

  Anoniem zei

  Er is sinds kort een forse toename van boeren onder de miljonairs in Nederland.
  Is ook niet vreemd want door de CDA lobby in de EU krijgen ze bijna overal subsidie op: landbouwsubsidie, subsidie in de veeteelt en vooral niet te vergeten de immense hoeveelheid geld die ze krijgen via hun gesubsidieerde windmolens. Dit alles via extra belasting en heffingen betaald door de burgers in Nederland, dus de gedragingen van ZAP en de gem. HK., die erg boerengericht is, moet niet als een incident gezien worden, het gros van de boeren en aanhang is nu eenmaal niet anders.

  Een reactie posten