PVV stelt extra vragen over veiligheid Windpark Westeinde

Datum:
 • zaterdag 18 maart 2017
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Haarlem - GS heeft groen licht gegeven voor het vervangen van 7 verouderde windmolens ondanks de directe nabijheid van gas- en stroomkabels.

  ____________________________________________

  Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

  Aanvullende vragen van de heer M.S. Ludriks (PVV) over windplan Breezand

   INLEIDING VRAGEN

  Gedeputeerde Staten geeft in de beantwoorde schriftelijke vragen 1-2017 (*) aan bij vraag 4 dat het niet onverantwoord is om de betreffende windturbines binnen de High Impact Zone te vervangen, aangezien de windturbines onder andere zijn getoetst aan de wettelijke eisen voor externe veiligheid, zoals die voortkomen uit het Handboek Risicozonering Windturbines (in vervolg: Handboek). Dit is opvallend, aangezien het Handboek geen wettelijke status heeft.

  VRAGEN 

  Vraag 1: 

  Hoe gaat u de normen inzake externe veiligheid, zoals verwoord in het (geen wettelijke status hebbende) Handboek, afdwingen? Graag een gemotiveerd antwoord. In de beantwoording van de set Statenvragen 1-2017 geeft u aan bij vraag 2: “Daarnaast zijn er privaatrechtelijke afspraken gemaakt ten aanzien van de overdraai tussen Windpark Westeinde BV en de eigenaren van de grond.”

  Vraag 2: 

  Kunt u duidelijk aangeven op welke informatie de uitspraak is gebaseerd dat er privaatrechtelijke afspraken zijn gemaakt? Graag een gemotiveerd antwoord. Met betrekking tot vraag 4 stelt u onder andere: “De Gasunie heeft in het algemeen voorgesteld om, aanvullend op de richtlijnen van het Handboek, een extra zone te definiĆ«ren waarbinnen geen buisleidingen aanwezig zouden mogen zijn vanwege het mogelijke risicoverhogende effect op buisleidingen: de High Impact Zone (HIZ) van windturbines. In de situatie bij Westeinde liggen buisleidingen binnen deze zone. Zoals echter ook door het RIVM in een second opinion is aangegeven, heeft deze zone geen wettelijke status en wordt er bij vergunningverlening dus ook niet aan getoetst.”

  Vraag 3: 

  Deelt u de mening dat dit wel zo zou moeten zijn? Zo ja, bent u bereid zich hiervoor hard te maken en zo nee, waarom niet?

  Vraag 4: 

  Kunt u aangeven waarom bij andere projecten, zoals Windpark Wieringermeer, wel rekening wordt gehouden met stroomkabels en gasleidingen en wel veilige afstanden worden aangehouden, zoals vastgelegd in het Handboek? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Vraag 5: 

  Bent u van mening dat de unaniem aangenomen PVV-motie M69 (PS 15-12-2014) “Handhaving bij gevaarlijke situaties en overlast gevende windturbines” niet van toepassing is bij de vervanging van turbines van Windpark Westeinde? Zo ja, wat is de reden dat hier dan geen rekening wordt gehouden met de minimale afstanden tussen windturbines en hogedruk gasleidingen en zo nee, wat is de reden dat er windturbines binnen de High Impact Zone van de hogedruk gasleidingen worden geplaatst? Graag een gemotiveerd antwoord. Bij een calamiteit (zoals een brand of een breuk van een wiek) kan een windturbine neerstorten.

  Vraag 6:

   Is er een onderzoek bekend, waarbij is berekend wat de gevolgen zijn voor de omgeving als een windturbine omvalt? Kunt u aangeven hoe diep de wieken en/of rotor zich in de grond kunnen boren? Hoeveel hogedruk gasleidingen bevinden zich bij het windpark Westeinde en op welke diepte liggen deze hogedruk gasleidingen?

  BRON (*) Beantwoorde schriftelijke vragen nr. 1-2017 van hr. Ludriks (PVV) over windmolens draaien illegaal rondjes boven landbouwgrond en creƫren gevaarlijke situatie.docx

  ____________________________________________________________


  0 reacties :

  Een reactie posten