LADA-vragen over uitbreiding ZAP door overname beantwoord

Datum:
 • donderdag 30 maart 2017
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Het college van Hollands Kroon  heeft op de vragen van LADA van 21 februari geantwoord. De vragen gingen over de  overname door ZAP van het bedrijf SemAgri.


  __________________________________________________________________

  21 maart 2017

  Geachte fractie,

  Op 21 februari 2017 heeft u schriftelijke vragen (nummer SV-1709) gesteld over Coöperatie Royal ZAP. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen. Onder de vraag vindt u het antwoord.

  1. Wanneer bent u op de hoogte gesteld van de plannen tot overname van SemAgri? 

  De vergunning is op 22 december 2016 verleend.  Wethouder Theo Groot is op 14 februari 2017 door de directeur van Royal ZAP telefonisch op de hoogte gesteld van deze overname. Eerder was dit vanwege geheimhoudingsplicht aan de zijde van Royal ZAP niet mogelijk. 

  2. Hoe valt dit te rijmen met de activiteiten nadat de overname een feit is en alle bedrijfsactiviteiten in Van Ewijcksluis worden ondergebracht? 

  De overname leidt niet tot  een toename  van fysieke vervoersbewegingen of andere verladingen nabij, of op de locatie Van Ewijcksluis. De aardappelen uit de overname van SemAgri worden door heel Nederland geteeld. Aan de verwerking en de afzet van deze aardappelen verandert niets. Alleen het verhandelen ervan vindt vanaf nu plaats vanuit het kantoor van Royal ZAP in Van Ewijcksluis. 

  3. Hoe kunnen deze activiteiten plaatsvinden zonder toename van de verkeersoverlast? 

  Wij verwijzen u naar onze reactie onder punt 2. 

  4. Lezen wij de memo goed dat de omgevingsvergunning op 20 december 2016 is afgegeven omdat er geen intensivering van de bedrijfsvoering zal plaats vinden? 

  De verwerking en afzet van deze aardappelen van SemAgri vindt plaats op de bedrijven zelf of in de omgeving daarvan. De  overname leidt niet tot een toename van de verwerking van aardappelen en de daaraan gerelateerde verkeersbewegingen op de locatie ZAP in Van Ewijcksluis.  

  5. Gaat u hierop handhaven? 

  Gelet op onze reactie op de voorgaande vragen bestaat er op dit moment geen enkele aanleiding om tot handhaving over te gaan.  

  6. Gaat u opnieuw in overleg met GS over de gewijzigde omstandigheden? 

  Zoals hiervoor al is aangegeven brengt de overname  geen verandering in de huidige bedrijfsactiviteiten voor wat betreft  vervoersbewegingen of verwerking van producten op de locatie Van Ewijcksluis. Verkenningen van de mogelijkheden voor een eventuele verplaatsing van het bedrijf naar een andere locatie staan los van de overname van SemAgri . Dit proces loopt nog. Vanzelfsprekend informeren wij u over eventuele ontwikkelingen

  Met vriendelijke groet,
  burgemeester en wethouders,  A.M. Cremers                                                       J.R.A. Nawijn
  secretaris                                                               burgemeester


  _______________________________________________________________________        

  _______________________________________________________________________  Reactie:

  Fusiebesprekingen en dan zeker met de feestdagen er tussen duren normaal gesproken veel langer als 2 maanden, in ieder geval waren ze al gaande voor de aanvraag van de bouwvergunning, dus het antwoord van het College is lariekoek.
  Bovendien, wat hebben gemeente en burgers te maken met de geheimhoudingsplicht van 2 bedrijven? Helemaal niets.  ZAP had in ieder geval wethouder Groot op de hoogte moeten brengen van de fusiebesprekingen(als ze dat al niet gedaan heeft) . Het is een zakelijk bespreking tussen 2 bedrijven waar een gemeente geen rekening mee kan en hoeft te houden. Bovendien is wethouder Groot volstrekt ongeloofwaardig als hij beweert van niets te weten, immers een wethouder die zelf zakelijke belangen in die sector heeft en dan van niets weten?

  In 20011 werd er volgens ZAP en de Gemeente voor Rechtbank Alkmaar en de Raad van State tussen de 4000 en 9000 ton pootaardappelen, zaaigranen en graszaad op de locatie Van Ewijcksluis opgeslagen en verwerkt. Nog geen 2 jaar later was de omzet van ZAP aldus directeur de Geus toegenomen tot 12 miljoen. Zet dit af tegen de omgerekend ongeveer 2 1/2 miljoen Euro zoals beweerd werd voor beide rechtbanken dan is in 2 jaar tijd de activiteit vervijfvoudigd, dus ook het aantal transportbewegingen. De gemeente had dienen te handhaven en heeft ook dit weer nagelaten, de omwonenden hadden voor de zoveelste keer het nakijken.

  Klachten van omwonenden werden door de RUD na de komst van een juridisch medewerkster en de Gemeente steevast afgedaan als onzin. Voor de komst van de juridisch medewerkster is op te maken uit de bezoekverslagen dat er van alles mis was binnen het bedrijf, dat is bovendien nog bevestigd door de directeur van ZAP zelf.  De Gemeente had en heeft de taak er op toe te zien dat ZAP, vallend onder het "Overgangsrecht" de activiteiten niet mocht uitbreiden, ook dit heeft de Gemeente nagelaten en bedekte de gemeente alles met de mantel der liefde en gaat daar bovendien gewoon mee door.

  De Gemeente laat nu al weten dat handhaven niet aan de orde is, ondanks dat het te verwachten aantal verkeersbewegingen na uitbreiding fors toe zal nemen tot ongeveer 10 a 12.000 per 8 maanden en dat is gezien de huidige infrastructuur(30 km zone en ophaalbruggetje met 1 rijbaan) ONVERANTWOORDELIJK. De kadewanden langs de haven zijn op een dergelijke toename van verkeer niet berekend, ook de smalle verhoogde rijbaan langs enkele woningen op de Binnenhaven en het Van Ewijckspad zal 100% zeker nog meer gaan verzakken of instorten(kade wand). Wie draait voor deze extra kosten op? ZAP of de gemeenschap? De voorkeur voor ZAP van de Gemeente kennende zal dit ongetwijfeld voor rekening van de bewoners van HK zijn.
  Bovendien wordt er geen rekening gehouden, laat staan dat er onderzoek naar wordt gedaan, met het fijn stof van het zware vrachtverkeer en de uitbreiding van de activiteiten van het bedrijf, ook er wordt nergens geschreven of gesproken over de vermeerdering van het gif gebruik om de aardappelen en granen voor de export te ontsmetten en conserveren en wat daar mee te doen? 
  Hoe is het mogelijk dat een Gemeentebestuur een dergelijk bedrijf jaar in jaar uit de hand boven het hoofd houdt ten koste van mens en natuur?  

  _______________________________________________________________________    
   

  0 reacties :

  Een reactie posten