SP stelt maandag 12 dec. vragen in PS-vergadering over ZAP

Datum:
 • zaterdag 10 december 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon -  In het vragenuur van de PS-vergadering, agendapunt 16, gaat de SP vragen stellen over de gestelde vragen door SP, PvdA en OPNH, over het niet beantwoorden door GS van vragen over uitbreiding van  ZAP te Van Ewijcksluis.   PS-vergadering 12 december 2016
  Agendapunt 16

  _______________________________________________________

  SP

  Melding vragenuur vergadering provinciale staten van 12 december 2016

  Beantwoording schriftelijke vragen uitbreiding Royal ZAP Hollands Kroon

        Aan de voorzitter van provinciale staten

  Op 31 oktober 2016 hebben de leden Leever (OPNH), Papineau Salm (PvdA) en Bruggeman (SP) aan gedeputeerde staten schriftelijke vragen gesteld over uitbreiding van het bedrijfscomplex van Royal ZAP te Anna Paulowna, gemeente Hollands Kroon (vragen nr 2016 | 124). Aanleiding voor de vragen was de voorgenomen uitbreiding van de bedrijfsgebouwen van de zaaizaad- en pootgoedteler op de bestaande bedrijfslocatie in Van Ewijcksluis. Omwonenden kampen daar echter al vele jaren met geluid-, stof en verkeersoverlast.

  Kern van de schriftelijke vragen was of gedeputeerde staten afstand hebben genomen van hun eerder bij herhaling ingenomen standpunt dat verplaatsing van het bedrijf naar elders voorkeur verdient, en of verplaatsing nu wordt tegengehouden doordat de provincie daaraan geen planologische medewerking wil verlenen.

  Met brief van 23 november 2016 hebben gedeputeerde staten bericht dan het hun niet mogelijk is de schriftelijke vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden en dat zij verwachten de antwoorden te kunnen vaststellen in de vergadering van hun college van 20 december. Naar verwachting zullen de antwoorden dan niet eerder dan op 21 december openbaar worden gemaakt.

  Met memo van 30 november 2016 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon aan de raad medegedeeld dat de beslistermijn voor de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van ZAP op de bestaande locatie tot 28 december loopt en dat voor die datum een beslissing op de aanvraag moet worden genomen. In antwoord op schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA in de raad van Hollands Kroon hebben burgemeester en wethouders op 30 november voorts gesteld dat zij verplaatsing als positieve ontwikkeling zagen, maar dat "in de richting van de provincie geleverde inspanningen" "geen resultaat hebben gehad", en dat zij hun inzet tot verplaatsing van ZAP hebben gestaakt "toen van de kant van de provincie definitief duidelijk werd gemaakt dat een verplaatsing geen kans van slagen zou hebben". De raad van Hollands Kroon vergadert op 20 december 2016. Naar verwachting zal in de raadsvergadering de vergunningverlening aan de orde worden gesteld, alsmede de rol van de provincie.

  In het vragenuur van de vergadering van provinciale staten van 12 december 2016 zullen daarom mondelinge vragen worden gesteld, als volgt:

  Vraag 1 Kunnen gedeputeerde staten de schriftelijke vragen 2016 | 124 thans met de grootst mogelijke spoed beantwoorden, dat wil zeggen ruim vóór de vergadering van de raad van de gemeente Hollands Kroon op 20 december, teneinde te voorkomen dat de beantwoording door de ontwikkelingen is achterhaald en minder opportuun is?

  Het lid van provinciale staten,


  J.M. Bruggeman


  _______________________________________________________________
  0 reacties :

  Een reactie posten