Groen Links Hollands Kroon stelt wederom vragen over uitbreiding ZAP

Datum:
 • zaterdag 10 december 2016
 • in
 • Hollands Kroon - Groen Links heeft opnieuw vragen gesteld over de uitbreidingsplannen van ZAP in Van Ewijcksluis


  ___________________________________________

  Geachte leden van het college, Hartelijk dank voor uw antwoorden op onze schriftelijke vragen SV 1654 over de voorgenomen uitbreiding van Royal ZAP in Van Ewijcksluis en voor uw uitgebreide aanvullende memo. Toch hebben wij nog meer vragen.

  Vragen  1. U heeft een deel van vraag 9 van SV 1654 niet beantwoord. Er is bij Royal ZAP overlast van ongedierte: ratten. Omwonenden klagen daar al jaren over, maar er gebeurt niets. Dichtbij het bedrijf wordt er ’s zomers door kinderen gezwommen. Wij hebben zelf eind oktober rond het bedrijf de aanwezigheid van een flink aantal rattenholen geconstateerd. Dit is een ongezonde situatie. Waarom wordt er niets gedaan aan een oplossing voor deze klachten? Maakt dit probleem alleen al niet duidelijk dat dit bedrijf niet midden in een dorpskern gevestigd hoort te zijn?

  2. U schrijft dat Royal ZAP is aan te merken als een bedrijf in categorie 3.1. Hoe valt dat te rijmen met de uitspraak van de Rechtbank Alkmaar van 26 januari 2012 (ECLI:NL:RBALK:2012:BV7779), waarin staat: "5.3 De rechtbank stelt vast dat ten tijde van de peildatum sprake was van een met het onderhavige bestemmingsplan strijdig gebruik van de onderhavige gronden en bouwwerken. Het bedrijf, waarop de Hinderwet van toepassing was, was niet genoemd in de klassen 1 en 2 van de bij de voorschriften behorende "Staat van inrichtingen", maar moet worden aangemerkt als een inrichting genoemd in de klasse 4."? Bij Royal ZAP is niet alleen sprake van opslag en behandeling van zaaigoed en pootaardappelen, maar er worden ook akkerbouwproducten gedroogd. In "Bedrijven en Milieuzonering" is opgenomen dat zulke bedrijven in de categorie 4.2 vallen. Bent u het met ons eens dat de werkzaamheden van Royal ZAP derhalve niet in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan?

  3. Stel dat het bedrijf inderdaad in milieucategorie 3.1 zou vallen (wat niet zo is). In dat geval geldt voor woningen een richtafstand van 50 meter. Royal ZAP kan niet aan deze richtafstand voldoen ten opzichte van de woningen aan het Van Ewijckspad. De nieuwe loodsen worden achter de bestaande loodsen gebouwd en staan met elkaar in verbinding. Ze zullen een geheel gaan vormen. Klopt het dat u van mening bent dat, aangezien de nieuwbouw verder van de woningen af komt te staan, de richtafstand van 50 meter alleen geldt ten opzichte van de plek binnen het bedrijf waar de werkzaamheden in categorie 3.1 worden verricht en niet ten opzichte van het gehele bedrijf? Als dit al zou kloppen, hoe garandeert u dan dat genoemde werkzaamheden inderdaad niet zullen (blijven) plaatsvinden op de huidige plek? Is het niet eerder zo dat de richtafstand van 50 meter geldt ten opzichte van de dichtstbijzijnde gevel van het bedrijf?

  4. Aangezien een deel van de originele oever van het Oude Veer (behorend tot het Natuurnetwerk Nederland) lijkt te zijn afgekalfd tot binnen de kadastrale perceelsgrenzen van de locatie, wordt om de bebouwing te kunnen realiseren een damwand geplaatst, zodat verdere afkalving wordt tegengegaan. Kunt u aangeven of deze afkalving in het recente verleden heeft plaatsgevonden? Vindt er nog steeds afkalving plaats of is deze situatie al van oudsher het geval? Kortom: is er werkelijk sprake van afkalving of wordt het perceel alleen rechtgetrokken omdat dat beter uitkomt?

  5. Klopt het dat een deel van de nieuwe bebouwing buiten het bestemmingsplan Van Ewijcksluis komt te staan, maar binnen het bestemmingsplan Buitengebied Anna Paulowna? Zo ja, wat is de bestemming van deze grond en is de nieuwe bebouwing daarmee in overeenstemming?

  6. De beslistermijn loopt af op 28 december 2016, staat in uw memo. Uw conclusie, dat de vergunning moet worden verleend, omdat een weigeringsgrond ontbreekt, is niet correct. De geplande loods is buiten het bouwvlak geprojecteerd, waarmee het plan in strijd is met de bouwregels van het bestemmingsplan. De Wabo biedt een mogelijkheid om af te wijken van het bestemmingsplan. Een omgevingsvergunning, waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan voor de bouw van een bijbehorend bouwwerk binnen de bebouwde kom, kan worden verleend, maar het hoeft niet. Waarom besluit u niet om, gezien de grote bezwaren die er tegen (uitbreiding van) dit bedrijf bestaan, zeker gezien het feit dat dit bedrijf niet thuishoort op een terrein van klasse 3, de vergunning te weigeren?

  7. Bent u het met ons eens dat de kans dat ZAP ooit naar een betere plek zal verhuizen volkomen verkeken is, als u nu toestemming geeft voor de gevraagde uitbreiding en dat dit dan, gezien de bijzondere ligging van Van Ewijcksluis, een voor altijd gemiste kans zal zijn voor de ontwikkeling van dit dorp in het bijzonder en voor de ontwikkeling van de recreatieve mogelijkheden binnen onze gemeente in het algemeen?

  8. Waarom doet u niet beter uw best om ervoor te zorgen dat het bedrijf verhuist naar een bedrijventerrein? Is er geen plaats voor dit bedrijf op een van de bestaande bedrijventerreinen? Of klopt onze informatie niet dat er op verschillende bedrijventerreinen nu juist problemen zijn met het vinden van bedrijven om zich daar te vestigen?

  Wij hopen uw antwoord ruim voordat u een besluit neemt tegemoet te mogen zien.

  Met vriendelijke groet,

  Jan Eichhorn

  GroenLinks Hollands Kroon

  3 reacties :

  Sam Kooy zei

  Het is té bezopen dat dit grote ongedierte trekkende bedrijf sinds mensenheugnis midden in het dorp ligt. Hoort, los van welke (gemeentelijke) regel dan ook, thuis op een bedrijventerrein ! Volslagen eens met de heer Eichhorn.

  Anoniem zei

  Ik moet bijna mijn tong afbijten maar ik moet zeggen:
  Plus 1 voor de heer Eichhorn van Groen(s)links in deze kwestie.

  Ongebluste Kalk.

  Anoniem zei

  Het voortdurend aangeven van het CDA dat weigeren van een vergunning niet mogelijk is zonder ook maar 1 keer te onderbouwen waarom geeft aan dat ze het zelf ook niet weten. Op deze wijze proberen ze een loopje met de waarheid te nemen, maar dat is het CDA wel toevertrouwd. Zondag vooraan in de kerk en maandag is alles weer vergeten en telt alleen het geld nog maar, niet de mens. Overigens blijft de VVD wel heel erg stil, denken ze er op deze manier vanaf te komen?

  Een reactie posten