Vragen Groen Links Hollands Kroon over uitbreiding ZAP Van Ewijcksluis

Datum:
 • maandag 21 november 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Na de provinciale partijen SP, Ouderen Partij en PvdA en de gemeenteraadsfractie van de PvdA heeft ook Groen Links vragen gesteld aan het college van Hollands Kroon over de voornemens tot uitbreiding van ZAP te Van Ewijcksluis.


  ____________________________________________________________________

  SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE

   Naam gemeenteraadsfractie GroenLinks

   Datum 16 november 2016

   Volgnummer

  Onderwerp Uitbreiding Royal ZAP   Geachte leden van het college,

  Het is ons ter ore gekomen dat u voornemens bent om toestemming te verlenen aan de voorgenomen uitbreiding van Royal ZAP in Van Ewijcksluis, een bedrijf waar agrarische producten worden gedroogd en opgeslagen. Dit baart ons grote zorgen en daarom willen wij u hierover enkele vragen stellen.

  Vragen

  1 Is het u bekend dat Royal ZAP in Van Ewijcksluis ook in 2011 een vergunning om uit te breiden heeft aangevraagd en dat deze vergunning is geweigerd na zienswijzen van omwonenden, de Waddenvereniging, Landschap Noord-Holland en de Milieufederatie? Is het u bekend dat ook de provincie Noord-Holland uitbreiding van dit bedrijf op deze plek niet gewenst vond? Op grond van welke overwegingen bent u van mening dat de destijds aangevoerde argumenten om de vergunning te weigeren nu niet meer van kracht zijn?

  2 Het bedrijventerrein in Van Ewijcksluis is in 2012 opgewaardeerd van klasse 1 en 2 naar klasse 3. Dit bevreemdt ons, gezien de te korte afstand tot de omliggende woningen. Kunt u uitleggen waarom dit is gebeurd?

  3 Is het u bekend dat Royal ZAP vanwege de graandrogerij en het werken met een cycloonfilter een bedrijf van klasse 4 is, derhalve gevestigd zou moeten zijn op een bedrijventerrein van klasse 4 en dat dit niet overeenstemt met het bestemmingsplan ter plaatse, dat alleen werkzaamheden van klasse 1, 2 en 3 toestaat?

  4 Bent u ervan op de hoogte dat de dichtstbijzijnde woning gelegen is op slechts 12 meter afstand, terwijl een bedrijf in klasse 4 op minimaal op 200 meter van woningen moet zijn gelegen?

  5 ZAP valt onder het overgangsrecht, waardoor uitbreiding van het bedrijf niet mogelijk is volgens de gebruiks- en overgangsbepalingen (bouwwerken en gronden, welke op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan op andere wijze gebruikt zijn dan in dit plan is bepaald, mogen als zodanig in gebruik blijven; het is verboden om de bestaande afwijking op enigerlei wijze, ook naar de aard te vergroten of te verzwaren). Hoe valt uw voornemen om de gevraagde toestemming voor uitbreiding te verlenen hiermee te rijmen?

  6 Is het u bekend dat, om de door ZAP gewenste uitbreiding te realiseren, een deel van het Lage Oude Veer moet worden gedempt, hetgeen een aantasting van het Natuurnetwerk Nederland betekent? Kunt u uitleggen waarom de voorschriften die van kracht zijn met betrekking tot bebouwing nabij een aardkundig monument niet in acht worden genomen?

  7 ZAP werkt met agrarische producten die tijdens de teelt zijn behandeld met bestrijdingsmiddelen. Is het u bekend dat ZAP loost op het oppervlaktewater vanwege het ontbreken van een aansluiting op het riool?

  8 Omwonenden ondervinden al jarenlang veel hinder van dit bedrijf. Zij klagen over stank, stof, lawaai, verkeersoverlast en ongedierte. Waarom wordt er niets gedaan aan een oplossing voor deze klachten?

  9 Uitbreiding van het bedrijf met nieuwe loodsen leidt ongetwijfeld tot uitbreiding van de werkzaamheden en derhalve tot nog meer vrachtwagens die door het dorp rijden. Hoe denkt u de te verwachten nog grotere overlast door vrachtwagens te gaan oplossen?

  10 Bent u het met ons eens dat een dergelijk bedrijf niet thuishoort in een dorp en zo spoedig mogelijk moet verhuizen naar een bedrijventerrein van klasse 4?

  11 Van Ewijcksluis is een van de mooist gelegen dorpen in onze gemeente, grenzend aan het Natuurnetwerk Nederland, langs het Lage Oude Veer, nabij het Amstelmeer, het Balgzand en de Waddenzee. Bent u het met ons eens dat verplaatsing van ZAP veel nieuwe mogelijkheden biedt voor Van Ewijcksluis en dat de natuur- en cultuurhistorische waarde van dit gebied zou moeten prevaleren boven de uitbreiding van een bedrijf in klasse 4, aangezien er elders in de gemeente voldoende ruimte is om een dergelijk bedrijf te huisvesten?


  Uw antwoord met belangstelling tegemoetziend,

  Met vriendelijke groet,

  Jan Eichhorn

  GroenLinks Hollands Kroon
  2 reacties :

  Anoniem zei

  Er is 1 manier. Alle dorpsbewoners de wegen afsluiten. Zo zie je maar weer: GELD TELT. Iedereen zegt: Het kan niet; Gemeentebestuur van Hollands Kroon zegt: WE DOEN HET TOCH.

  Anoniem zei

  Burgers staan machteloos tegen deze praktijken van de zeer dubieuze politici.

  Een reactie posten