Tweede Kamer wil gebruiksverbod voor imidacloprid in de gehele glastuinbouw

Datum:
 • zaterdag 5 maart 2016
 • in
 • Categorie: ,
 • Den Haag - Tijdens het debat over gewasbeschermingsmiddelen in de Tweede Kamer op 2 maart schaarde zich een meerderheid achter een motie van GroenLinks waarin de regering wordt gevraagd om uiterlijk per 1 april via een Algemene maatregel van bestuur een gebruiksverbod van imidacloprid in de gehele glastuinbouw in te stellen. 

  Verder kreeg ook een motie van de PvdA en GroenLinks voldoende steun waarin de regering wordt gevraagd om in het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders van 7 en 8 maart tegen het voorstel van de Europese Commissie te stemmen voor hernieuwde toelating van glyfosaat voor een periode van 15 jaar te stemmen, en de Europese Commissie op te roepen met een nieuw voorstel te komen. 


  GroenLinks motiveert de motie over imidacloprid met onderzoeksgegevens van het Centrum voor Milieuwetenschappen. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal normoverschrijdingen niet is gedaald, terwijl er al sinds mei 2014 verplicht gezuiverd moet worden in de glastuinbouw, terwijl imidacloprid een grote bedreiging vormt voor de biodiversiteit en in het bijzonder voor bijen en andere insecten. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde overigens ook in met een motie van het CDA over imidacloprid. De partij stelt vast dat in het gebruiksvoorschrift van het Ctgb voor het middel voor de glastuinbouwsector bij het gebruik een zuiveringsplicht geldt. De partij vraagt de regering de beoordeling van het Ctgb te respecteren en ondertussen samen met de sector in te zetten op naleving en handhaving van de zuiveringsplicht voor de glastuinbouw.

  Met betrekking tot glyfosaat stellen PvdA en GroenLinks vast dat de Europese Commissie hernieuwde goedkeuring voor de verkoop van glyfosaat op de Europese markt voor de maximale termijn van 15 jaar voorstelt, ondanks een grote wetenschappelijke controverse over mogelijk kankerverwekkende eigenschappen van het middel. Zij stellen tevens dat glyfosaat een bedreiging vormt voor de biodiversiteit en dat het gebruik van glyfosaat de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water in gevaar brengt. Volgens de partijen hoort het beleid van de Europese Unie uit te gaan van het voorzorgbeginsel en moeten er bij mogelijk gevaar voor de menselijke gezondheid preventieve besluiten genomen worden.

  In een motie van PvdA en D66 wordt de regering gevraagd de Tweede Kamer jaarlijks een overzicht te verstrekken van de geaggregeerde afzetgegevens van alle toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Bovendien wordt het kabinet gevraagd eens in de 4 jaar een overzicht te verstrekken van de hoeveelheid gebruik van gewasbeschermingsmiddelen per toegelaten werkzame stof. In beide overzichten moet het middel metam-natrium meegenomen worden. Ook deze motie werd gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer.

  bron: Tweede Kamer, 02/03/16   0 reacties :

  Een reactie posten