Het onweert in Hollands Kroon - code ORANJE

Datum:
 • maandag 7 maart 2016
 • in
 • Categorie: , , , , ,
 • Hollands Kroon - Gemeentelijke lopende zaken  (week 8/9).  Zorg uitgebuit?

   1.1 In de raadsvergadering van donderdag 25 februari jongstleden was het onderwerp Zorg – WMO geen agendapunt maar wel het belangrijkste onderwerp bij het 'Inspreken'. Enerzijds door dreigende ontslagen in de zorg door toepassing van nieuwe regels maar vooral door het mindere geld dat Den Haag voor het werk ter beschikking stelt. Insprekers die half over hun toeren gingen, geroep vanaf de publieke tribune wat ogenblikkelijk door Nawijn verboden werd, een vakbond die probeert de Raad de oren te wassen en tegelijkertijd poogt de banen voor de zorgwerkers te behouden. 

  Geruststellende informatie dat het Rijk €140 miljoen in 2016 (300 miljoen in 2017) en nog eens €60 miljoen ter beschikking stelt om het geknoei van de regering met de nieuwe WMO (2015) te maskeren, pardon te repareren.

  Een raad die halsstarrig volhield dat zij destijds bij de stemming over de invoering in HK van de nieuwe WMO de juiste keuzes gemaakt had door het onderscheid HH1 en HH2 te handhaven terwijl juist een vakbondsman stelde dat daarin geen onderscheid gemaakt mocht worden – kortom het was een chaos.

  1.2 Bij stemming over deze kwestie middels motie M 2016 – 05 bleef de raad bij de oorspronkelijk coalitieopvatting dat het onderscheid tussen HH1 en HH2 gehandhaafd blijft (er is hiermee geindiceerd?)  en terwijl dat onderscheid WMO-wettelijk niet meer bestaat.
  Lust U nog peultjes?

   JAS/Vakbond: De nieuwe WMO wet kent geen onderscheid tussen HH1 (HH =huishoudelijke hulp) en HH2 – er wordt zorg verleent op basis van een indicatie. Huishoudelijk zorg is geen algemene voorziening; bepalend wordt dat iedereen vanuit de WMO hulp kan krijgen als hij/zij psychisch of lichamelijk niet in staat is een huishouden draaiende te houden en voor alle groepen wordt nu zorg verleend op basis van indicatie.

   1.3. Inmiddels heeft Eichhorn (GL) toegegeven in 2014/2015 voor de nieuwe HK-zorgaanpak/interpretatie gestemd te hebben; hij stelt destijds fout te zijn geweest. Eichhorn was de ENIGE. Zelfs de Seniorenpartij stemde tegen de motie; zij zullen wel gedacht hebben: Hoe komen wij zo snel mogelijk van onze aanhang af?

  1.4. Opvallend was een opmerking van CDA-Vlaming, ook de VVD noemde het in hun betoog, om de nieuwe gelden van de WMO in de algemene middelen-pot te laten vloeien. Volgens hen had de VNG hierover een mededeling doen uitgaan. Ondanks dat de gelden geoormerkt zijn voor de zorg zou de gemeente een eigen afweging mogen maken. VVD en CDA willen de gelden liever niet aan de zorg uitgeven. Ook Lada en de Seniorenpartij stemden tegen de motie om de extra gelden volledig te benutten om de bezuinigingen in de zorg te repareren.

  1.5. JAS vraagt zich af vanwaar de HK-interpretatie van de WMO komt? Is dit een raadsbesluit met in het achterhoofd als doel geld over te houden, zijn zij ambtelijk foutief voorgelicht en zo ja, wie is daarvoor verantwoordelijk? Is het soms een zuiver B&W besluit; buiten alles om en heeft de raad klakkeloos ingestemd?

   1.6. Verwant met bovenstaande verwarring was de Motie van Treurnis M 2016 – 06 die ingediend werd door de oppositiepartijen CU, GL en foppositie partij PvdA over de bezetting van het gemeentehuis door ‘demonstranten’ uit de zorg en het vervolgens door de politie laten beëindigen ervan.
  Nawijn zat in Den Haag, alle overige loco burgemeesters en wethouders waren bezet of ook niet genegen te komen omdat zoals Nawijn het uitdrukte: ‘wij laten ons niet door onverwachte omstandigheden als deze onze agenda bepalen’. Daarbij merkte de burgemeester ook nog op dat het gemeentehuis 'openings- en sluitingstijden' kent.
  Hiermee gaf de heer Nawijn duidelijk aan hoe ernstig het met dit bestuur gesteld is en waarom de 'Motie van Treurnis' nodig was.
  Natuurlijk dekte de coalitie het college met op niets slaande argumenten en stemde tegen de motie: LADA - burgemeester heeft goed gehandeld, CDA - te zwaar aangezet, VVD - woorden gaan te ver, voor politieke eigen gewin, Seniorenpartij - nogal overdreven aangezet, niet passende motie.

  Het was niet belangrijk genoeg voor hen maar misschien waren zij bang ‘nat’ te gaan tijdens een gesprek tussen zorgvakbond/demonstranten wegens de door HK foutief geïnterpreteerde WMO wetgeving. Wat dat betreft afwachten dus; geruststellend was overigens de uitsprak van de vakbondsman dat zij intussen grossierden in rechtbankzaken met gemeentes over deze WMO.

  Motie M 2016 – 05 (Reparatie Huishoudelijke hulp) werd met grote meerderheid door de voltallige coalitie LADA, Seniorenpartij,CDA en VVD weggestemd. Uw huishoudelijke hulp kunt U dus vergeten.

  2. Chaos bij LADA. 

   2.1. Ook LADA verdedigde, nou ja verdedigde – ze waren het er gewoon mee eens - de huidige HH1/HH2 WMO interpretatie.

   2.2. Buiten de raad en gemeente om heeft LADA er in  het LADA-bolwerk Nieuwe Niedorp begrip voor dat er een AZC wordt opgericht door o.a. de plaatselijke dominee. Kennelijk gaan ze morgen beginnen; het halve dorp is vrijwilliger en ze betalen alles zelf; fijn zo’n samenleving die anderen niet voor hun specifieke hobby laat opdraaien.
  Hoe heeft men de bevolking erbij betrokken?

  2.3. Inmiddels hebben voorzitter Ravensteijn (ook oprichter in 2009) en secretaris van Essen aangekondigd afscheid te nemen op de ledenvergadering op 7 maart. Ravesteijn: "Lada staat voor vernieuwing, een ander soort democratie dan de politiek traditioneel gewend is. Wij willen dat de stem van inwoners duidelijk wordt gehoord, voordat knopen worden doorgehakt."
  Fractievoorzitter van Gameren (ex-PvdA) laat weten over het aftreden van de bestuurders:"Dat is hun zaak". Bestuur heeft niets te maken met fractie.  En raadslid Smit, herkent zich niet in de kritiek. "Dat bestuurders vaak het wat anders in de politieke praktijk staan dan raadsleden, vind ik wel begrijpelijk, aldus Smit." 

  Een partijbestuur, die zijn beloftes aan de kiezers wil nakomen en een fractie, geheel ingepakt door coalitiegenoten, eigen wethouder (van buitenaf) en college.Uit de reacties van de LADA-fractie blijkt dat zij niet ziet dat zij VOOR DE PARTIJ LADA  in de raad zitten. De LADA-leden herkennen zich niet meer in wat de raadsleden beslissen. Groot probleem; raadsleden kunnen niet weggestuurd worden.  

  Einde partij LADA.   

  2.4. Wie is er trouwens zo stom om met een stelletje door de wol geverfde plaatselijke politieke dieren als VVD en CDA zo samen te gaan werken terwijl zij met de Seniorenpartij een meerderheid van 12 tegen 7 zetels hadden? Ze hadden in de oppositie moeten gaan zoals JAS al in 2012 stelde na de verkiezingen. Zij spelen door hun gepruts het ancien patriarchaal regime, dat zich op de achtergrond verkneukelt over hun gepruts, in de kaart waardoor bij de bevolking het toch al minimale vertrouwen in de plaatselijke politiek het nulpunt nadert. Of is dit soms de bedoeling? Een volledige apathische bevolking waarin VVD, CDA en vrindje PvdA naar hartenlust met elkaar kunnen rollebollen en het electoraat verworden is tot een klapmachine? Is dit het soort democratie waar van der Laan (PvdA) het steeds over heeft; een democratie naar EUDDR - model gebaseerd op leugen en bedrog? Kijken wij naar Den Haag dan zijn dit soort conclusies welhaast onvermijdelijk.

  Trafostation

  3.1. De uitspraak van de rechtbank Alkmaar per 08-01-2016 over het trafostation Zijdewind is op die datum 6 weken uitgesteld; heden nog geen uitspraak.

  Kooyhaven

  4.1. Er wordt sinds kort volop gespit om een 2 ha grote scheepsparkeerplaats/verbreding van het NH kanaal te maken waar in de nabijheid ooit een haven (84 ha.) gepland was. Wij hebben Meskers hier niets horen zeggen in de raadsvergadering over planning, kostenoverschrijdingen en eventuele extra geheel vrijwillige bijdragen ( ongeveer 400.000 euro?) van HK. Maar goed, dat hoeft ook niet want als iets niet op de agenda staat, bestaat het gewoon niet. Vooralsnog is deze activiteit weinig urgent nu de olieprijs laag is en booreilanden werkloos in de haven van Den Helder liggen.

  Samenwerking

  4.2 Gerelateerd aan Kooyhaven - enorme werkgelegenheid volgens PvdA-er van der Laan destijds (900 man) – is de instelling van een Regionale Raads Commissie (wat voor status heeft deze?). Deze club moet €15.000.000 uit de bevolkingen van HK, DH, Schagen en Texel zien te wringen (€91,60) per inwoner waarna de Provincie – ook van Uw geld – dat €15.000.000 bedrag verdubbeld tot €30.000.000. Ziezo, de volgende belastingverhoging komt eraan en zal geheel ondersteund worden door de Raad. De eerste vergadering van deze RRC is op 10 maart a.s. in de schouwburg De Kampanje te Den Helder om 17.00 hr.

  Doel van dit samenwerkingsmodel is de Noordkop een ‘boost’ te geven door samenwerking, bedrijfsvestigings mogelijkheden te optimaliseren, bevordering toerisme en een betere aanpassing van het onderwijs op de vraag. Het geheel heeft een hoog ideaal gehalte en zal zeker veel stof tot praten en vergaderen geven en talloze managers, beleidsondersteuners en project bureau’s werkgelegenheid verschaffen.
  Als zodanig denkt JAS aan het €17.000.000 kostende Randmeerplan rond Wieringen van een paar jaar terug, welks geld geheel opging aan praten en papier en uiteindelijk afgeblazen werd.
  Sterkte inwoners van HK!


  Redactie JAS
  2 reacties :

  Anoniem zei

  Het moet voor veel goedgelovige inwoners van Hollands Kroon toch keer op keer teleurstellend zijn dat die raadsleden en leden van het College gewoon schijt hebben aan ze hebben en gewoon hun eigen dubieuze agenda uitvoeren.
  Zoals uit het bovenstaande stuk blijkt is het wel heel erg gesteld met de democratie en vooral het gebrek aan kennis van deze onbenullen(raadsleden, wethouders en burgemeester, met op de achtergrond een niet functionerend ambtenarenapparaat) .

  Anoniem zei

  Van Gameren is gelijk een Koekoeksjong;

  Een koekoeksjong is een vogel, komt uit het ei dat de wijfjeskoekoek als broedparasiet in het nest van veelal kleine zangvogels legt
  [Gedrag] werpt de eieren van de broedvogel uit het nest en laat zich door de gastouders voeren

  + Meer kenmerken

  Algemene voorbeelden

  Op deze manier legt een koekoek 7 tot 20 eieren in verschillende nesten, maar wel vaak van dezelfde zangvogels. Wat heel bijzonder is, is dat het koekoeksjong altijd een dag eerder uitkomt dan de andere jongen. Eenmaal geboren is het bovendien geen leuk broertje of zusje. Het koekoeksjong zorgt ervoor dat het met de vleugels de andere eieren uit het nest werkt en vermoordt op die manier de "zusjes en broertjes".

  Een reactie posten