KUSTGEMEENTEN TELEURGESTELD

Datum:
 • donderdag 18 februari 2016
 • in
 • Categorie: ,
 • De kustgemeenten Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Zandvoort, Bergen en Castricum zijn teleurgesteld in de nieuwe analyse van het kabinet over de effecten die de geplande windturbines hebben op toerisme en werkgelegenheid in de regio. 


  Dit laten zij weten in reactie op het verschijnen van een analyse die is opgesteld in opdracht van minister Kamp van Economische Zaken. Minister Kamp heeft een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) laten uitvoeren naar de effecten van het plaatsen van windturbines dicht op de Hollandse Kust. Hierbij is volgens de kustgemeenten uitgegaan van onjuiste, verouderde aannames. Stichting Vrije Horizon laat aanvullend onderzoek uitvoeren naar de meerkosten van het plaatsen van windturbines op locatie IJmuiden-Ver.
  De kustgemeenten vinden dat IJmuiden-Ver op termijn een duurzamere keuze is. Groter draagvlak, meer ruimte voor grotere windturbines met een hogere opbrengst. Bovendien zou met een keuze voor IJmuiden-Ver de duurzaamheidsdoelstelling uit het Energieakkoord van 14% schone energie in 2020 binnen bereik komen. Maar het kost wel extra geld. Hoeveel precies, dat moet nu uitgezocht worden. 
  Opwekken energie    
  Het kabinet is van plan om in het gebied ‘Hollandse Kust’ 2100 MW windenergie op te wekken. De turbines zijn gepland in een strook tussen 10 tot 12 mijl (18-22 kilometer) uit de kust. De procedure hiervoor wil het kabinet dit voorjaar opstarten. Wethouder Pieter Jan Barnhoorn, voorzitter van de Stuurgroep Kustgemeenten: “De plaatsing van honderden windturbines in het zicht van de kust leidt tot een hekwerk met industriële aanblik op de dag en knipperende rode kerstboomverlichting in de nacht. Het vrije uitzicht van Hoek van Holland tot Den Helder verandert hierdoor definitief van aanblik, terwijl er een alternatief is, IJmuiden-Ver.”
  Achter de horizon
  Naast het ontnemen van het vrije uitzicht, vrezen de kustgemeenten voor omzetderving en faillissementen. Bovendien overstijgt het belang van een vrij uitzicht het lokale niveau. Deze kwestie gaat, net als bebouwing in duinen, heel Nederland aan. De kustgemeenten benadrukken vóór wind op zee te zijn. Maar wel achter de horizon, bijvoorbeeld in het gebied IJmuiden-Ver, op zo’n 60 kilometer uit de kust. Onze Nederlandse kust heeft de vorm van een kom. Dat betekent dat wanneer de plannen van het kabinet doorgaan, het vrije uitzicht langs de hele Nederlandse kust verleden tijd is.
  Analyse
  De analyse die minister Kamp heeft laten uitvoeren is een aanvulling op de MKBA uit 2014. Bij de behandeling van de wet Wind op zee in 2015 heeft de Tweede Kamer de minister opgedragen deze analyse te herzien, rekening houdend met de effecten van windturbines in het zicht van de kust op de lokale economieën. De minister schrijft de Tweede Kamer (12 februari 2016) dat er “weinig empirisch onderzoek is gedaan naar de effecten op toerisme” en dat “de gedrags- en belevingseffecten van windturbines op zee onzeker” zijn.
  Bezwaren
  De kustgemeenten hebben 2 grote bezwaren tegen de uitgangspunten van de aanvullende analyse: 
  1.     Het effect op het toerisme is berekend op basis van een visualisatie waarbij uit werd gegaan van 30 windturbines van 3MW op 23,5 km uit de kust. Dat strookt niet met de plannen van het kabinet. In de plannen die nu voorliggen gaat het namelijk om honderden en veel hogere windturbines die dichter bij de kust staan.  In de analyse staat dat de plaatsing van de turbines de Kustgemeenten tussen de 0 - 1.250 fte’s aan arbeidsplaatsen kosten en dat 0 tot 10 % van de toeristen weg blijft. De impact voor kusteconomieën qua investeringen en werkgelegenheid zou dus al aanzienlijk zijn bij plaatsing kleine turbines verder uit de kust.
  2.     Voor de berekening van de extra kosten voor IJmuiden-Ver zijn ook oude cijfers gebruikt. De Kustgemeenten hebben de minister hierop gewezen. De gemeenten vinden dat zo een vertekend beeld ontstaat van de meerkosten en dus objectieve besluitvorming door de Tweede Kamer in de weg staat. De kosten voor het opwekken van windenergie op zee nemen snel af. Daarnaast gaan de technologische ontwikkelingen zeer snel. Verder op zee bouwen heeft grote voordelen. Er is meer wind en er kunnen hogere en meer rendabele turbines worden gebouwd. Met deze ontwikkelingen is ten onrechte geen rekening gehouden.
  De kustgemeenten zijn zich bewust dat plaatsing op IJmuiden-Ver extra kosten met zich meebrengt. De vraag aan Nederland en aan de politiek is simpel: hoeveel is de oneindige blik over zee vanuit de kust Nederland waard? Een dergelijk besluit moet de politiek wel kunnen nemen op basis van de juiste cijfers. Daarom wordt nu aanvullend onderzoek gedaan. De verwachting is dat het onderzoek half april beschikbaar is.

  AOK.nl


  0 reacties :

  Een reactie posten