Brief aan wethouder Westerkamp over sluiting Zwembad De Venne te Hippolytushoef.

Datum:
 • zaterdag 24 oktober 2015
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Beschamend optreden van wethouder Westerkamp in Hipolytushoef.

  Een brief aan de heer Westerkamp, wethouder namens de politieke partij LADA in Hollands Kroon,

  _______________________________________________________


  Aan de heer F. Westerkamp
  Wethouder Gemeente Hollands Kroon
  Anna Paulowna

                                                                            Den Burg, 19 oktober 2015                                                                              

  Mijnheer,

  Ongaarne schrijf ik u deze brief terzake van de sluiting van het Zwembad De Venne in Hippolytushoef. Ik schrijf u deze, aangezien ik als getogen Wieringer, mij nog zeer betrokken voel bij het wel en wee van het aloude eiland en zijn bewoners. En daar ook nog vaak kom.

  U had tijdens de bijeenkomst op maandag 12 oktober 2015 twee mededelingen. De volgende.
  1. Het dagelijks bestuur van de gemeente heeft besloten dat het bad door de gemeente wordt gesloten     en afgebroken.
  2. U beschuldigde het uit meer dan 200 personen bestaande publiek van Calimero-gedrag !

  Het is n.m.m. onvoorstelbaar dat een leidinggevende - een wethouder nota bene - van een gemeente zich in termen van Calimerogedrag openbaar durft uit te drukken. Hoe kunt u zich daarna nog verantwoorden tegenover diezelfde burger ? Het eensluidend antwoord is: door zich niets van hen aan te trekken ! Dat heeft u tijdens die avond wel nadrukkelijk getoond. En nog wel als afgevaardigde van Lada !

  U heeft tijdens de bijeenkomst met uw uiterst arrogante houding duidelijk weergegeven dat u uit hetzelfde laken en pak bent gesneden als uw voorganger, S.J. Van Dijk. Het huidige raadslid (!!) van de PvdA. Dan: U kon op zeer belangrijke/essentiele vragen vanuit het publiek op bewuste maandagavond geen enkel antwoord geven. Uw voorbereiding was dus - mede ten overstaan van een aantal raadsleden en een groot publiek - uiterst slecht. Een enkele verwijzing van uw kant, zoals bijv. die naar Kreileroord, was zondermeer lachwekkend en te kwalificeren als kinderlijk. Uiterst beschamend was dit daar waar een goede en onderbouwde toelichting door u van groot belang zou zijn geweest. Evenzeer beschamend en shockerend was uw mededeling dat u slechts kwam om een beslissing van BenW toe te lichten en niet om een voorstel op tafel te leggen. M.a.w. eliminatie van verworven zaken in het zeer nabije verleden met een enkele pijl in uw begrotingsstukken dirigeren naar een zekere ongewilde toekomst uitsluitend in het voordeel van uw gemeentelijke organisatie.

  Natuurlijk heeft u bewust voor bovenomschreven houding gekozen ofschoon dat voor het publiek altijd een vraag zal blijven. Een mogelijke veronderstelling is dat dergelijke mededelingen en vragen vanuit het publiek voor u niet nuttig danwel onwelkom waren. Als wethouder heeft u terplekke een houding tentoongesteld niet alleen uzelf onwaardig maar ook met een respectloze houding naar de paar honderd aanwezigen. Het zou van u en uw voorganger "netjes" zijn geweest om vanaf de aftrap van het z.g. Accomodatiebeleid, een van de peilers van het gemeentelijk beleid, de burgers direkt te betrekken bij de plannen. Dan: het dagelijks bestuur waarvan u deel uitmaakt, heeft besloten dat periodiek een z.g. "welkomstavond" voor nieuwe bewoners zal gaan worden gehouden. Het lijkt me dat u die nieuwe bewoners in eerste instantie wegwijs maakt inzake uw politieke ambities, uw afbraak van de vele verworven (regionale) eigen/aardigheden binnen de gemeente Hollands Kroon. Als nieuwe bewoner van Hollands Kroon zou ik mij na een avond als deze wel bedenken om in te gaan op een dergelijke uitnodiging daar waar deze uitsluitend bezig is met letterlijke en figuurlijke afbraak van sociale- danwel recreatieve voorzieningen en een enorme verkwisting van gemeenschapsgelden, uit welke pot dan ook. Zie daarvoor de miljoenen kostende opzet, dankzij de pertinente wil van het Gemeentebestuur, van de touristische twijfelachtige uitkomst van het project De Waddenpoort bij Den Oever nogwel langs doorgaande drukke (snel)wegen (N99/A7)

  Het zal u duidelijk zijn dat ik doel op maatschappelijke accomodatie's zoals de zwembaden sporthallen en bijv. die voor buitensporten e.d. Dat onderschreef u zelfs op pagina 15 punt 2.7 onder "Ambitie" in de nota "Integraal Accomodatiebeleid". Ik doel daarbij tevens op de bouw/verbouwingsplannen van het gemeentehuis te Anna Paulowna ten koste van 7,6 miljoen euro's! Ook een verrassend mogelijk nieuw wedstrijdbad - opvallend genoeg in Anna Paulowna - ten koste van zo'n 51/2 miljoen euro's en een nieuw z.g. "doelgroepenbad" bad in Wieringermeer voor bijna
  3 miljoen euro ! Voorts de kosten voor instandhouding van de vele gemeentelijke gebouwen die door uw toedoen, na de opgelegde verplichting tot fusie door dhr. Schoof namens de Provincie, zijn gesloten. Dan is nog niet eens gesproken over kapitaalvernietiging door het aantal (aanstaande) lege schoolgebouwen door de inrichting van Brede Scholen zoals het voormalig gemeentehuis in Hippolytushoef: € 325.000. Ook: kosten voor het afstoten zwembad De Venne ten bedrage van
  € 1.255.000=!! Overigens, met de inrichting van een doelgroepenbad elimineert u gelijkertijd het voor de volksgezondheid zeer belangrijke recreatiezwemmen hetgeen niet de bedoeling kan zijn van's lands politiek en die van de gemeentelijke.

  U bezigt in de vele teksten met het grootste gemak uitsluitend de woorden "we gaan " etc. en vervolgens verkoop of sloop van panden. Dit valt onder het hoofd "letterlijke afbraak politiek". Dit alles kan je als burger in de gehele gemeente niet meer geloven, niet bevatten en zelfs niet accepteren. En n.m.m. is zelfs het totaal aantal pagina's inzake het Accomodatiebeleid, de bezuinigingen 2016 alsmede de begroting 2016-2019, vervat in totaal 248 pagina's, voor een raadslid onleesbaar en niet meer te begrijpen. De conclusie moet dan ook zijn dat zij geen beargumenteerd weerwoord zullen hebben tijdens beslissende raadsvergaderingen en genoodzaakt zijn om in te stemmen met plannen van BenW. Daarbij is het voor een goede lezer onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat u bijv. op pagina 17 in het stuk "Voorstel raad" dd. 29-10-2015 in de onderste 2 regels stelt een tekort te hebben aan een voordien verkregen netto-overschot van € 69.000,= minus € 10.000,= is € 59.000,= (voordeelloverschot). U boekt nu in de begrotingsvoostellen dit bedrag eenvoudigweg af en dat uiteraard als verliespost ten koste van bijv. juist een zwembad. Voor de "Hollandskroner" onbegrijpelijk en onaanvaardbaar ! U sprak - in de periode kort na de gemeentelijke fusie - veelvuldig over burgerparticipatie. Toen nog een belangrijk onderwerp binnen de gemeentelijke politiek - erger nog: een speerpunt - maar u voldoet daaraan in de onderhavige kwestie (nu het zwembad en morgen de sportvelden) - nogmaals - op generlei wijze. Erger: u schendt dit keer op keer in meerdere richtingen. Zondermeer ondemocratisch gedrag. Het is naar u toe te adviseren over het gemeentelijk beleid ook eens de website's van de Stichting lAS, Wieringernieuws en vele andere websites te raadplegen teneinde meningen uit de samenleving uit uw direkte politieke omgeving binnen Hollands Kroon mee te nemen. Namelijk in overwegingen en beslissingen welke "de mens" niet alleen direkt aangaan maar ook in negatieve zin treffen. Met dit laatste doel ik op het door de Wieringers opgehaalde startkapitaal voor de bouw destijds - slechts 35 jaar geleden - van het zwembad De Venne. Door veel zelfwerkzaamheid behoort het hen dus nog steeds toe!

  Ik woon op het (eveneens) eiland Texel. Binnen die gemeente van iets meer dan 13000 inwoners treft u 3 (drie) zwembaden aan. Twee stuks, overdekt, op recreatieterreinen en 1 luxe verwarmd open groot gemeentebad in Den Burg. Afstanden tot die baden: niet meer dan 5 a 6 kilometer. Hoe u aan de wijsheid bent gekomen dat mensen/ kinderen etc. bijv. na schooltijd op een afstand van tussen de 10 en 20 kilometer nog een rondje gaan zwemmen is een raadsel. Op Texel heeft men nog nooit van Accomodatiebeleid gehoord ondanks de korte lijnen naar de zwembaden ! Wat opvalt is dat ook de onderdelen "subsidies" en "inwonerparticipatie" deel uit maken van uw portefeuille. E.e.a. houdt in dat u reeds tijdens de bijeenkomst in het openbaar zou hebben kunnen vertellen dat er o.a. op sociale/recreatieve gronden en die betreffende de volksgezondheid (kinderen, zieke mensen en ouderen) mogelijkheden voorhanden moeten zijn tot het verkrijgen van subsidie's voor het open houden van het bad. Dat heeft u echter nagelaten kennelijk om geen slapende honden wakker te maken. Misschien had u daarop eveneens geen antwoord. Voorts heeft niet alleen u maar ook uw voorganger, waarschijnlijk zelfs bewust, nagelaten die "inwonerparticipatie" in de praktijk te brengen hetgeen niet anders dan kwaIijk en onbetrouwbaar is te kwalificeren. Daarmee bent u in dit geval van de politieke ambities/afsprakenlbeloften binnen het gemeentebestuur afgeweken en wel ten koste van een groot algemeen nut op Wieringen. Wellicht heeft u zich van dat "probleem" bewust willen distancieren.

  Gezien de grote haast tot sluiting - juli 2016 - om de beslissing van BenW in de gemeenteraadsvergadering van 5 november a.s. definitief vast te stellen rest slechts een conclusie: er liggen reeds plannen klaar om terplekke de veel besproken en bekritiseerde Brede School te realiseren.

  Ik heb afschriften van deze brief toegezonden aan o.a. alle raadsleden. Niet om hen te beinvloeden maar hen vanuit niet alleen mijn persoonlijke standpunt, maar ongetwijfeld dat van alle Wieringers, op de hoogte te brengen op welke zuiver ondemocratische wijze (zie hiervoor de website van Stichting JAS) u omgaat met belangen van mensen/inwoners van Hollands Kroon. En wellicht veel belangrijker: nog los van de onverantwoorde enorme verkwisting van financiele gemeenschapsgelden door dit gemeentebestuur.

  Tot slot is het vreemd en opvaIlend, dat binnen uw eigen politieke partij, de Lada, verschil van mening heerst. Ik heb begrepen dat die partij zich van u distantieert en voorstander is van het (voorshands) open houden van het zwembad De Venne.

  Deze brief staat los van welke persoon of organisatie ook en is dus op persoonlijke titel.

  Een ontvangstbevestiging van deze brief stel ik op prijs.

  Afschriften van deze brief heb ik per e-mail toegezonden aan:

  - De raadsleden gemeente Hollands Kroon
  - Stichting JAS
  - Redactie Wieringer Courant
  - Redactie Wieringemieuws.
  - Per brief aan mevr. Jolieke Ellens, mevr. Nienke Staal in Hippolytushoef en mevr. Titia Lont te  
    Westerland.

  Met vriendelijke groet

  S.R. Kooy
  Schilderend 117
  1791BE Den Burg
  email: srkooy@gmail.com

  ______________________________________________________________________________

  0 reacties :

  Een reactie posten