Provincie duidelijk over 'Grote Sloot 158'

Datum:
 • donderdag 3 september 2015
 • in
 • Categorie: , ,
 • Provincie antwoordt op vragen van mevrouw J.M.E. de Groot (SP) over de verdere gang van zaken rond de windturbine(s) van Grote Sloot 158 in Sint Maartensbrug  Inleiding:
  Op 22 april 2015 stuurde u, onder kenmerk 603211/603273 een brief aan het college van
  Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schagen waarin u verzocht de bouwvergunning,
  verleend op 2 augustus 2005, voor de windturbine Grote Sloot 158 te Sint Maartensbrug 1 in te
  trekken. Op 13 mei 2015 stuurde het college van B en W van Schagen u een brief, onder
  kenmerk 15.010526, waarin toegelicht werd dat de gevraagde vergunning niet geweigerd kan
  worden vanwege strijd met art. 32 PRV. In diezelfde brief stelt het college van B en W van
  Schagen dat het bereid is de vergunning te weigeren vanwege strijd met art. 32 PRV indien de
  provincie Noord- Holland de gemeente Schagen zal vrijwaren voor alle civielrechtelijke gevolgen
  voortvloeiend uit een gerechtelijke vernietiging van de weigering van de vergunning. Hier kon u
  niet in meegaan.

  Op maandag 1 juni vergaderde de commissie Ruimte van de gemeenteraad van Schagen. Het
  vergaderonderwerp was de aanvraag voor de windmolen aan de Grote Sloot 158. De commissie
  werd om een zienswijze gevraagd. In het Noordhollands Dagblad van 4 juni 2015 werd in het
  artikel 'College geeft groen licht nieuwe 158- molen' bekendgemaakt dat Burgemeester en
  Wethouders van Schagen op 3 juni 2015 de eigenaar van Grote Sloot 158 groen licht hebben
  gegeven voor een nieuwe windmolen, overigens op een andere locatie dan de illegale
  windturbine die er nu staat. De vergunde windturbine zal dichter bij de woningen komen van de
  bewoners die overlast ervaren.

  Volgens het Noordhollands Dagblad gaat wethouder Jelle Beemsterboer van de gemeente
  Schagen nog wel met de provincie in overleg of er geen mogelijkheid is een nieuwe molen
  elders dan aan de Grote Sloot 158 te bouwen.

  Vraag 1:
  Kunt u nog stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de nieuwe windturbine aan de Grote Sloot 158 in Sint Maartensbrug niet gebouwd zal worden? Zo ja, wat zijn uw mogelijkheden? Gaat u uw mogelijkheden ook benutten?

  Antwoord 1:
  Ja. Wij hebben bezwaar gemaakt tegen de vergunning die B&W op 4 juni jl. hebben verleend. Wij hebben bezwaar gemaakt omdat de omgevingsvergunning in strijd is met artikel 32 lid 2 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Dit artikel heeft een rechtstreekse werking, wat betekent dat de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning niet alleen moet beoordelen op basis van het bestemmingsplan, maar ook op basis van ons beleid zoals dat in art 32 PRV is vastgelegd. Indien ons bezwaar niet leidt tot het intrekken van de vergunning, dan staat beroep open.

  Vraag 2:
  Hebt u - nu de vastgestelde wijziging van de PRV nog niet in werking is getreden - nog de mogelijkheid een nieuwe windturbine aan de Grote Sloot 158 te situeren op een locatie waar omwonenden er geen overlast van ervaren? Dit uiteraard onder de voorwaarde dat de verleende vergunning op de vergunde locatie wordt ingetrokken. Zo ja, bent u bereid hiertoe de nodige stappen te ondernemen? Zo nee, waarom bent u hiertoe niet bereid?

  Antwoord 2:
  Nee. Uit de uitspraak van de Raad van State van 14 januari jl. volgt dat de turbine aan de Grote Sloot 158 niet legaal is gebouwd. De windturbine komt derhalve niet in aanmerking voor vervanging.
  In juridische zin zou sprake zijn van de bouw van een nieuwe solitaire windturbine op perceel Grote Sloot 158. Op grond van het vigerend artikel 32 PRV, dat in januari 2013 in werking is getreden, is de bouw van een solitaire windturbine niet toegestaan.

  Vraag 3:
  Indien het onmogelijk is de windturbine niet op een niet overlast gevende plek op Grote Sloot 158 te Sint Maartensbrug te situeren, is er dan de mogelijkheid dat de betreffende windturbine wordt geplaatst in een (gepland) windmolenpark? Zo ja, wat zijn hiervan dan de juridische en financiƫle consequenties voor de provincie, de gemeente Schagen en de eigenaar van Grote Sloot 158?

  Antwoord 3:
  Nee. Uit de uitspraak van de Raad van State van 14 januari jl. volgt dat de turbine aan de Grote Sloot 158 niet legaal is gebouwd, zie ook antwoord 2. De windturbine komt derhalve niet in aanmerking voor herstructurering op grond van artikel 32 lid 4 PRV, vastgesteld door PS op 15 december 2014.

  Vraag 4:
  Bent u bereid in overleg te treden met het college van B en W van Schagen en alle andere partijen zodat er een oplossing gevonden kan worden die voor alle partijen en met name voor de omwonenden bevredigend is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u zorgen voor een spoedig overleg?

  Antwoord 4:
  Nee. Wij roepen de heer Schuijt en B&W van gemeente Schagen op om de uitspraak van de Raad van State van 14 januari jl. en het vonnis van de Rechtbank van 12 november 2014 na te leven.

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Heeft de gemeente Schagen al een nieuwe afdeling?

  Burgertje pesten.

  Een reactie posten