Provincie antwoordt op PVV-vragen over 'Grote Sloot 158'

Datum:
 • woensdag 16 september 2015
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Haarlem - Provincie: Wij staan op het standpunt dat de turbine aan de Grote Sloot 158 zo spoedig mogelijk moet worden verwijderd en op dit perceel geen nieuwe turbine mag worden gebouwd.

  _______________________________________________

  Vragen van de heer M.S. Ludriks (PVV) over omstreden windmolen Sint Maartensbrug draaide opeens weer en Schagen heeft het groene licht gegeven voor nieuwe '158-molen'.


  Inleiding: 

  Opschudding in Sint Maartensbrug. De windmolen van Bernhard Schuijt aan de Grote Sloot draaide weer even. Hiervan maakt RTV N-H melding inclusief een korte video van het voorval (I). De molen moest op last van de Raad van State worden stopgezet. Dat gebeurde na een jarenlange procedure, aangespannen door omwonenden. Er was een verkeerde molen gebouwd op een verkeerde plek. De molen moest in mei worden stilgezet en uiterlijk 31 mei zijn gesloopt. Toch draaide de molen plotseling weer.

  Direct is door omwonenden de gemeente ingelicht. Die heeft contact met Schuijt opgenomen. Na ongeveer een uur werd de molen weer uit gezet. Schuijt zou volgens bronnen de molen hebben aangezet omdat hij een dwangsom van 15.000 euro moest betalen. "Dan kan hij net zo goed weer draaien", zou Schuijt hebben gezegd.

  Een nieuwe boete kan Schuijt niet krijgen, meldt wethouder Jelle Beemsterboer. Dat heeft volgens Beemsterboer te maken met de lastige juridische procedures rond de omstreden molen.

  Daarnaast hebben burgemeester en wethouders van Schagen als klap op de vuurpijl besloten Bernhard Schuijt groen licht te geven voor een nieuwe windmolen aan de Grote Sloot 158 in Sint Maartensbrug. Dhr. Schuijt, voormalig voorzitter van de Windunie, zou een schadeclaim gaan indienen als de vergunning geweigerd wordt.

  Maar hoe zit het met de schade voor de omwonenden? De woningen rondom deze turbine zijn afgewaardeerd tot wel 50 procent van de originele waarde. Al acht jaar ervaren de omwonenden ernstige overlast. Slapeloze nachten met alle gevolgen van dien. Acht jaar lange strijd en de daarbij behorende juridische kosten. De schade voor de omwonenden loopt in de tonnen.


  http://www.rtvnh.nl/nieuws/165403/omstreden-windmolen-sint-maartensbrug-draaideopeens-weer II
  http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/schagen/article27413288.ece/Collegegeeft-groen-licht-nieuwe-158-molen?lref=SubList Ons antwoord aan provinciale staten luidt als volgt:

  Vraag 1: 

  Kan het College aangeven waarom de windmolen nog steeds niet gesloopt is aangezien de deadline van 31 mei 2015 inmiddels al lang verstreken is?

  Antwoord 1: 

  Met betrekking tot deze windturbine is een aantal gerechtelijke procedures gevoerd. Voor de beantwoording van deze vraag zijn twee procedures van belang.

  Ten eerste de civielrechtelijke procedure die omwonenden hebben aangespannen tegen de eigenaar van de windturbine over de legaliteit van het bouwwerk. In deze procedure was de provincie Noord-Holland geen partij. 3 De rechtbank Noord-Holland heeft in deze procedure op 12 november 2014 uitspraak gedaan. De rechtbank heeft geoordeeld dat het bouwen zonder vergunning onrechtmatig is en heeft op die grond de eigenaar van de windturbine bevolen om binnen een maand na betekening van het vonnis de illegaal gebouwde windturbine te verwijderen op straffe van een dwangsom van 15.000 euro per maand dat niet tot verwijdering wordt overgegaan. Wij vermoeden dat de deadline van 31 mei 2015 is gebaseerd op betekeningstermijn zoals opgenomen in de civielrechtelijke uitspraak. Omwonenden hebben dit vonnis waarschijnlijk op 30 april 2015 laten betekenen aan de eigenaar van de windturbine. Wij kunnen niet aangeven waarom de windturbine desondanks nog steeds niet is gesloopt.

  Ten tweede is hier van belang de bestuursrechtelijke procedure tussen omwonenden en de gemeente die gaat over het besluit van de gemeente om niet tot handhaving over te gaan met betrekking tot de zonder vergunning gebouwde turbine. De hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 14 januari 2015 (nr 201400363/1/A1 uitgesproken dat er geen reden is om niet over te gaan tot handhaving, aangezien er geen zicht is op legalisatie van de windturbine op deze locatie en handhaving niet als onevenredig kan worden aangemerkt. Wij staan op het standpunt dat B&W op basis van de hiervoor genoemde uitspraak van de Raad van State een handhavingsbesluit moeten nemen. Voor zover ons bekend zijn B&W tot op heden niet overgegaan tot handhaving. Indien de gemeente haar handhavingstaak niet adequaat uitvoert kunnen wij vanuit onze rol als interbestuurlijk toezichthouder (IBT) B&W aanspreken en – als de gemeente in gebreke blijft – de handhavingstaak van de gemeente overnemen. Daarbij volgen wij de escalatieladder IBT: (i) signaleren; (ii) informatie opvragen en valideren; (iii) actief toezicht; (iv) vooraankondiging juridische interventie; (v) besluit tot indeplaatsstelling met laatste termijn om alsnog zelf te voorzien; en (vi) sanctie indeplaatsstelling.

  Vraag 2:

   Welke actie(s) gaat het College ondernemen bij dhr. Schuijt om deze omstreden windmolen, op last van de Raad van State, alsnog per direct te laten verwijderen?

  Antwoord 2: 

  Zie de beantwoording van vraag 1.

  Vraag 3: 

  Wat zijn de consequenties voor dhr. Schuijt als hij de dwangsom van 15.000 euro niet betaalt? Hoe ziet het College er op toe dat hij uiteindelijk elke cent van de boete wel betaalt? Waarom kan er geen nieuwe boete meer gegeven worden?

  Antwoord 3: 

  Zie ook de beantwoording onder vraag 1. De opgelegde dwangsom volgt uit een door omwonenden tegen de eigenaar van de windturbine aangespannen civielrechtelijke procedure bij de rechtbank Noord-Holland waarbij de provincie Noord-Holland geen partij was. Om die reden hebben wij geen titel om erop toe te zien/af te dwingen dat de eigenaar van de windturbine de dwangsom betaalt. Dit is aan de omwonenden. Indien betaling uitblijft kunnen zij het bedrag vorderen bij deurwaarder exploot. Een nieuwe boete is niet aan de orde omdat het vonnis hiervoor geen ruimte biedt.

  Vraag 4:

   Wat vindt het College van de ronduit stuitende uitspraken en houding van dhr. Schuijt die ondanks alles en de uitspraak van de Raad van State nog steeds zijn illegale windmolen laat draaien?

  Antwoord 4: 

  Wij nemen afstand van de handelswijze van de eigenaar van de windturbine en roepen de eigenaar op het vonnis van de Rechtbank van 12 november 2014 na te leven.

  Vraag 5: 

  Welke stappen gaat het College ondernemen tegen de gemeente Schagen nu het College aldaar het groene licht heeft gegeven voor een nieuwe windmolen aan de Grote Sloot 158 in Sint Maartensbrug (II)? Een zelfde E70-type dat er nu illegaal en op de verkeerde plek staat.

  Antwoord 5: 

  Wij hebben bezwaar gemaakt tegen de vergunning die B&W op 4 juni jl. hebben verleend omdat de omgevingsvergunning in strijd is met artikel 32 lid 2 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Dit artikel heeft een rechtstreekse werking, wat betekent dat de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning niet alleen moet beoordelen op basis van het bestemmingsplan, maar ook op basis van ons beleid zoals dat in art 32 PRV is vastgelegd. Indien ons bezwaar niet leidt tot het intrekken van de vergunning, dan staat beroep open.

  Vraag 6: 

  Kunnen de omwonenden na acht jaar lange strijd met de daarbij behorende gemaakte juridische kosten rekenen op enige vorm van schadevergoeding? Zo ja, op welke wijze kunnen de omwonenden dan aanspraak maken op eventuele compensatie? Zo nee, waarom niet?

  Antwoord 6: 

  Omwonenden kunnen proberen hierover in overleg te treden met de eigenaar van de windturbine en de gemeente Schagen of een civiele schadeprocedure overwegen. Daarnaast ligt er een uitspraak van de rechtbank in een civiele procedure waarin de eis van omwonenden tot sloop van de windmolen onder het opleggen van een dwangsom is toegekend.

  Vraag 7:

  Wie heeft er nou uiteindelijk het laatste woord betreffende deze windmolen, de provincie of de gemeente? Graag opheldering.

  Antwoord 7: 

  De rechtstreeks bindende werking van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) heeft tot gevolg dat het provinciaal ruimtelijk beleid leidend is. De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving en dient daarbij de PRV in acht te nemen. In hoogste instantie is het laatste woord aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Vraag 8:

  Is het College het met de PVV eens dat de omwonenden na jarenlange strijd eindelijk hun welverdiende (nacht)rust verdienen? Zo ja, wat gaat het College dan doen om dit zo snel mogelijk te realiseren? Zo nee, waarom niet?

  Antwoord 8: 

  Wij staan op het standpunt dat de turbine aan de Grote Sloot 158 zo spoedig mogelijk moet worden verwijderd en op dit perceel geen nieuwe turbine mag worden gebouwd. Wij roepen de eigenaar en B&W van gemeente Schagen op respectievelijk het vonnis van de rechtbank van 12 november 2014 en de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 januari 2015 na te leven. Zie ook de beantwoording van de vragen 2, 4 en 5


  Prov. N-H

  ___________________________

  Dossier Grote Sloot 158

  0 reacties :

  Een reactie posten