Antwoorden Provincie op PVV-vragen over aardbevingen

Datum:
 • dinsdag 8 september 2015
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Haarlem - Vragen van de heer M.S. Ludriks (PVV) over Potentieel gevaar voor bewoners door risico van aardbevingen in relatie tot windturbines nabij hogedruk gasleidingen


  Inleiding: 

  In het artikel “Verbaasd over gaswinning in Slootdorp” uit het Noordhollands Dagblad van 6 februari 2015, valt te lezen dat omwonenden nabij de gaswinlocatie Slootdorp-I van Vermilion uit Harlingen, zich zorgen maakten over de uitbreiding van 4 naar 6 gasputten. Zij vreesden ‘Groningse toestanden’, zoals aardbevingen met alle gevolgen van dien en hekelden de radiostilte over de uitbreiding van de gaswinlocatie. Deze zorgen lijken bepaald niet ongegrond, want op 23 juni 2015 stond op de website van de NOS het bericht “Aardbevingen bij Anna Paulowna”, waaruit naar voren komt dat op 23 juni twee bevingen zijn geregistreerd met een kracht van respectievelijk 2.3 en 1.5 op de schaal van Richter, waarmee ze vergelijkbaar zijn met de zwaardere bevingen in de provincie Groningen.

  Volgens seismoloog Läslo Evers van het KNMI zijn de genoemde bevingen waarschijnlijk veroorzaakt door gaswinning in de gemeente Hollands Kroon, waar Anna Paulowna deel van uitmaakt. Tevens valt te lezen in het rapport “Risico-inventarisatie buisleidingen gemeente Wieringermeer” uit 20113 van Prevent Adviesgroep, dat aan de Oost- en Westzijde van Wieringermeer meerdere hogedruk gasleidingen lopen. Ook nabij locaties waar momenteel grote windturbines staan en plannen zijn om nog meer windturbines te plaatsen.

  1. http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/schagen/article27304889.ece/Verbaasd-    
      overgaswinning-in-Slootdorp
  2. http://nos.nl/artikel/2043040-aardbevingen-bij-anna-paulowna.html
  3. http://www.windmolenoverlast.nl/wp-content/uploads/2015/02/01-KNH-BL7-V02-
      buisleidingrapportWieringermeer.pdf

  In het Inpassingsplan Windpark Wieringermeer valt op bladzijde 13 te lezen dat de Gasunie tegenwoordig m.b.t. ondergrondse hogedruk gasleidingen en bovengrondse installaties uitgaat van zogenoemde werpafstanden van een windturbineblad, wat grotere afstanden zijn dan de daarvoor gehanteerde High Impact Zone (HIZ). ECHTER, voor windpark Wieringermeer wordt nog de oude, minder strikte HIZ gehanteerd. Serieuze problemen inzake de onveilige ligging van gasleidingen bij windturbines doen zich al voor bij Windpark Westeinde.

  In het artikel “Dit is een potentiële ramplocatie” uit het NRC van 13 februari 2015 valt te lezen dat omwonenden veel vrees hebben voor de windturbines die veel te dicht bij de hogedruk gasleiding liggen, vrees die volledig wordt onderschreven door de Gasunie bij monde van een woordvoerder.

  Om die zaak diende de PVV tijdens de PS-vergadering van 15 december 2014 een motie in, “Handhaving bij gevaarlijke situaties en overlast gevende windturbines”, waarbij GS wordt opgeroepen om strak te handhaven bij gevaarlijke situaties en overlast gevende windturbines. Deze motie is unaniem aangenomen door PS.

  De Partij voor de Vrijheid Noord-Holland maakt zich grote zorgen over de gevaarlijke cocktail die momenteel is ontstaan voor bewoners en de Noord-Hollandse economie door de combinatie van gaswinning, aardbevingen, windturbines en hogedrukgasleidingen. Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:  Vraag 1:

  Bent u bekend met de artikelen en documenten 1 t/m 6?

  Antwoord 1:

   Ja.

  Vraag 2: 

  Zijn er binnen Noord-Holland en specifiek rondom Anna Paulowna windturbines aanwezig of gepland (windpark Wieringermeer) die mogelijk een risico vormen voor de omgeving en/of grote economische schade (gasleveringszekerheid) kunnen veroorzaken indien zich nu of in de toekomst aardbevingen voordoen? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 2: 

  Windturbines moeten voldoen aan regelgeving ten aanzien van de externe veiligheid, met inbegrip van wettelijke veiligheidscontouren tot gevoelige bestemmingen, infrastructuur en buisleidingen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het handboek risicozonering en vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de Activiteitenregeling milieubeheer (Bevr) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen. In het kader van de vergunningverlening voor windpark Westeinde toetsen wij als bevoegd gezag of aan deze normen wordt voldaan.

  Vraag 3: 

  Zijn er kritische situaties binnen Noord-Holland en specifiek rondom Anna Paulowna waarbij windturbines zijn gesitueerd nabij hogedruk gasleidingen, vergelijkbaar met de ongewenste situatie waarbij zich hogedruk gasleidingen van het windpark Westeinde in Anna Paulowna binnen de High Impact Zone (3) bevinden. Graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 3: 

  Er zijn ons geen situaties bekend die vergelijkbaar zijn met windpark Westeinde in Anna Paulowna. In het kader van de vergunningprocedure voor windpark Westeinde hebben wij RIVM opdracht gegeven om de externe veiligheidssituatie te beoordelen en te onderzoeken welke consequenties de aanwezigheid van een High Impact Zone rond de hoofdgasleiding heeft voor de vergunningverlening.

  Vraag 4:

  Wordt er bij de risico inventarisatie voor vervanging van de windturbines van het windpark Westeinde en eventueel andere windparken, rekening gehouden met de extra risico’s van aardbevingen? Zijn er überhaupt eisen bij de bouw van windturbines betreffende aardbevingen? Zo ja, kunt u deze maatregelen en genoemde eisen nader omschrijven & zo nee, vindt u het ook noodzakelijk dat het risico van aardbevingen in relatie tot windturbines nabij hogedrukgasleidingen extra onder de aandacht gebracht moet worden bij de minister van Economische Zaken? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 4:

  Nee, het risico van aardbevingen is niet als zodanig onderkend; een wettelijke basis voor handhaving ontbreekt. Er is een NEN-norm in voorbereiding over veilige constructies bij aardbevingen. Deze normen zullen wellicht ook gaan gelden voor windturbines. Wij zullen dit onderwerp aan de orde stellen in het regulier overleg met het Rijk in het kernteam Wind op Land.

  Vraag 5: 

  Bent u, in het licht van de genoemde unaniem aangenomen PVV-motie, bereid handhavend op te treden tegen windturbines die vanwege mogelijke aardbevingen een potentieel gevaar kunnen zijn voor omwonenden en de Noord-Hollandse economie? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 5:

  Nee, een wettelijke basis voor handhaving op risico’s die verband houden met mogelijke aardbevingen ontbreekt. In algemene zin treden wij handhavend op indien sprake is van overschrijding van wettelijke normen en wij hiervoor het bevoegd gezag zijn.

  Vraag 6: 

  Deelt u de mening dat er altijd duidelijk moet worden gecommuniceerd en zoveel mogelijk rekening moet worden gehouden met belangen van omwonenden die in een gebied wonen waar ingrijpende plannen voor kunnen zijn, zoals gaswinning en deelt u de mening van omwonenden nabij de gaswinlocatie Slootdorp-I, dat dit niet is gebeurd? Zo ja, welke activiteiten kunnen we dan van u verwachten & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 6:

  Ja, wij staan op het standpunt dat heldere communicatie met omwonenden en het meewegen van hun belangen ten aanzien van externe veiligheid essentieel is. Om die reden hebben wij hen geïnformeerd over het onderzoek naar de externe veiligheid dat door RIVM wordt uitgevoerd. Wij zullen hen actief informeren over de uitkomsten. De uitkomsten van het onderzoek worden betrokken bij de omgevingsvergunningprocedure, waarbij de beschikking open staat voor bezwaar en beroep. Wij zijn niet op de hoogte van de betrokkenheid van omwonenden bij de gaswinlocatie Slootdorp.


  Provincie N-H 1-9-2015
  .

  0 reacties :

  Een reactie posten