Windpark Wieringermeer

Datum:
 • zaterdag 9 mei 2015
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Windkracht Wieringermeer is een samenwerkingsverband van Windcollectief Wieringermeer, ECN en Nuon. Zij wil Windpark Wieringermeer realiseren met in totaal 300-400 MW opgesteld vermogen.

   Het project staat voor:

  • Het verdwijnen van losstaande windmolens in het landschap ten gunste van lijnopstellingen
  • Meer opgewekte energie uit de lijnopstellingen van Nuon
  • Uitbreiding van het windturbinetestpark van ECN
  • Realisatie van een poldermolen van en voor de gemeenschap Wieringermeer.
  Op dit project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. De minister van EZ neemt deze coördinatie op zich. Dit houdt onder meer in dat de de ministers van EZ en IenM samen een ruimtelijke besluit nemen over de inpassing van het windpark: het zogeheten inpassingsplan.

  Stand van zaken

  De besluiten liggen van 8 mei tot en met 19 juni 2015 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 7 mei 2015 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de besluiten. De besluiten zijn op 7 mei 2015 bekendgemaakt door de minister van EZ door toezending aan de initiatiefnemer.

  Waar kunt u de besluiten inzien?

  De aanvragen, de besluiten en andere relevante stukken liggen van vrijdag 8 mei tot en met vrijdag 19 juni 2015, tijdens reguliere openingstijden, ter inzage bij:

  - Gemeente Hollands Kroon, De Verwachting 1, Anna Paulowna, T (088) 321 50 00;
  - Provincie Noord-Holland, Kleine Houtstraat 18, Haarlem, T (023) 514 31 43.

  De stukken zijn ook digitaal beschikbaar op deze vervolgpagina.

  Hoe kunt u beroep instellen?

  Belanghebbenden kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 9 mei tot en met vrijdag 19 juni 2015. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van een of meer van deze besluiten naar voren heeft gebracht. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

  U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van EZ, directie WJZ (D passage 2), Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Raad van State.

  Meer informatie

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.
  Zie ook: www.windparkwieringermeer.nl.

  Overheid

  0 reacties :

  Een reactie posten