Windmolentactiek in Medemblik: PVV-vragen aan GS

Datum:
 • zondag 3 mei 2015
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Haarlem - 28 april 2015 - Vragen van de heer M.S. Ludriks (PVV) over Windmolentactiek in Medemblik


  Inleiding:

  In een artikel (*) uit het Noordhollands Dagblad van 21-03-2015 genaamd 'Windmolentactiek in Medemblik' staat o.a. aangegeven dat de Stuurgroep Tegenwind (Turbinelocaties in de linten), waarin tegenstanders van windmolens in Medemblik zich hebben verenigd, wil dat de gemeente uitzoekt waarom de zoeklocaties voor windmolens in Medemblik nog niet zijn geschrapt. Omdat de afstand tussen windmolens en huizen naar 600 meter is vergroot, passen de rijen windmolens hier niet meer, hebben de bewoners zelf uitgezocht. Mocht Medemblik toch in beeld blijven als windmolengebied, dan moeten bewoners volgens de Stuurgroep onder geen beding zitting nemen in een ’gebiedsteam’ waarin inspraak wordt geregeld.

  *http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/enkhuizenwestfriesland/article27344128.ece

  VRAGEN en ANTWOORDEN

  Vraag 1: Kan het College aangeven waarom de zoeklocaties voor windmolens in Medemblik nog niet zijn geschrapt? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 1: Provinciale Staten hebben op 2 maart 2015 de gewijzigde Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld. In deze verordening wordt een herstructureringsgebied voor windturbines in West-Friesland aangewezen.

  Vraag 2: Is het College bereid om de inwoners van de gemeente Medemblik gerust te stellen door aan de gemeente aan te geven dat net zoals bij de locatie in Berkhout ook de zoeklocaties in Medemblik worden geschrapt? Zo nee, waarom niet?

  Antwoord 2: Nee. De locatie bij Berkhout is komen te vervallen bij PS-besluit van 2 maart 2015 als gevolg van een wijziging van de minimale afstand tot gevoelige bestemmingen van 500 naar 600 meter. Echter, ook bij een afstandsbepaling van 600 meter blijven er locaties over in West-Friesland die mogelijk aan de criteria voor herstructurering kunnen voldoen.

  Vraag 3: Klopt hetgeen dat door de bewoners zelf is uitgezocht dat door de afstand te vergroten naar 600 meter de windmolens niet meer passen?

  Antwoord 3: Ja. Overigens hebben wij in een reactie bevestigd dat de plannen voor herstructureringsprojecten in West-Friesland op dit moment niet voldoen aan de gestelde criteria. Nader onderzoek door de aanvrager moet uitwijzen of de plannen zodanig kunnen worden aangepast dat de realisatie van herstructureringsprojecten in West-Friesland mogelijk is.

  Vraag 4: Is het College bekend met de Stuurgroep Tegenwind? Zo ja, deelt het College dan hun zorgen en die van andere omwonenden? Zo ja, waar blijkt dat dan uit? Zo nee, waarom niet? 

  Antwoord 4: Ja, wij zijn bekend met de Stuurgroep Tegenwind en kennen de zorgen van omwonenden. Wij hebben contact met de belangenorganisatie en wanneer een aanvraag lijkt te kunnen voldoen aan de criteria en de organisatie van een gebiedsatelier opportuun wordt, zullen wij met de belangenorganisatie het overleg aangaan.

  Vraag 5: Hoe kan het College er van uit gaan of er wel of niet voldoende draagvlak is voor genoemde locaties als de bewoners bewust deelname aan het 'gebiedsteam' gaan boycotten?

  Antwoord 5: De gebiedsateliers staan open voor alle omwonenden binnen een straal van 1500 meter rond een plan voor windturbines. Wij nodigen mensen uit om de dialoog aan te gaan over windenergie in West-Friesland. Daarnaast bereiken signalen ons ook buiten de gebiedsateliers om.

  Vraag 6: Is het College het eens met de uitspraak van dhr. Co Vlaar, van Stuurgroep Tegenwind, dat pas "als de zoekgebieden voor windmolens worden geschrapt, de rust weer zal wederkeren in de Noord-Hollandse dorpen"? Zo nee, waarom niet?

  Antwoord 6: Nee. Het schrappen van alle zoekgebieden zou ertoe kunnen leiden dat de taakstelling Wind op land niet tijdig kan worden gerealiseerd. De verwachting is dat het Rijk dan zal ingrijpen en nieuwe locaties aanwijzen. Wij verwachten dat duidelijkheid over de haalbaarheid en uitwerking van principeaanvragen ertoe leidt dat omwonenden beter weten waar zij aan toe zijn. Wij gaan graag hierover in gesprek met omwonenden en het college van de gemeente Medemblik.


  Prov. N-H
  0 reacties :

  Een reactie posten