Hollands Kroon testgemeente?

Datum:
 • zaterdag 9 mei 2015
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Van stemrecht tot instemrecht en van leidend tot volgend; ziedaar de ontwikkeling van de positie van de gemeenteraad in Hollands Kroon.


   Wat is er gebeurd dat het zover is gekomen? 

  Oorspronkelijk stemt de Raad over het beleid; voorstellen worden wel of niet uitsluitend door de Raad aangenomen en aldus heeft de Raad de mogelijkheid de door de ambtenarij voorgekookte, c.q. door hogerhand opgelegde voorstellen om te buigen naar een voor de burgers van de gemeente, acceptabele en minst schadelijke maatregel. Uitsluitend hiervoor bestaat een gemeenteraad.

  In de loop der jaren werd deze methode sleets en er wordt een landelijke wet ingevoerd volgens het begrip Duaal Stelsel. In het kort komt het erop neer dat de Raad en College van B&W gescheiden opereren; de Raad bepaalt het beleid en het College voert dat beleid uit. De verklaring is dat op deze wijze de politiek zuiverder bedreven kan worden; m.a.w. minder interne en externe belangenpolitiek en vriendjespolitiek.

  Delegatiebesluit

  Na de fusie in 2012 wordt het fenomeen delegatiebevoegdheid ingevoerd; nota bene een Raadsvoorstel aan de Raad waarin vastgelegd is dat de Raad minder macht krijgt en dat het College gaat bepalen over W.R.O. en WABO- zaken. Niet zo onbelangrijk als U de recente HK geschiedenis nagaat over het windenergieregelstation in ‘t Veld van het klungelige vrouwtje Franken (CDA), het windmolenpark in de Wieringermeer en al die andere her en der vrijzinnig opgestelde windmolens in deze gemeente. De delegatiebevoegdheid wordt naar de prullenbak verwezen door een uitspraak van de Raad van State dd.26 november 2014. Evenwel worden genomen delegatiebesluiten onder de door de Raad van State afgewezen bevoegdheid, niet teruggedraaid. Kennelijk wil de HK-Raad koste wat het kost de delegatiebevoegdheid van B&W in stand houden; er is nu een andere bestuursrechtelijke formulering bedacht door de ambtenarij en na goedkeuring door de Raad vervolgt men vrolijk met delegatiebevoegdheid nieuwe stijl het pad wat symboliseert de overbodigheid van de Raad .

  Kooyhaven

  De delegatiebevoegdheid Nieuwe Stijl is praktisch onveranderd qua bevoegdheden. Of de nieuwe delegatiebevoegdheid al dan niet goed in elkaar zit, voorkomt niet dat het punt Kooyhaven op de raadsvergadering van 23 april 2015 afgehandeld wordt; Dit agendapunt behelst 3 delen, die gepresenteerd worden als zijnde onlosmakelijk met elkaar verbonden en door de Raad gezamenlijk MOETEN worden goedgekeurd omdat het contract al getekend is. Wat trouwens bestemmingsplanbevoegdheid door het College te maken heeft met het tekenen van contracten is een volledig raadsel maar deze gemeenteraad, wij bedoelen hiermee de coalitie: de sufkonten van LADA, de oude heren van de Seniorenpartij, de klassiek patriarchale landbouwlobbyclub CDA, en de voormalig democratische partij VVD gesteund door het PvdA oppositiepartij-lid van der Laan (wordt ik zo wel kamerlid, meneer Spekman?) zagen er geen been in om een bedragje van €1.600.000 uit de provinciale subsidiepot los te doen gaan peuteren door Port of Den Helder door in te stemmen met het dwangvoorstel van B&W. Bezwaren? volgens burgemeester in opleiding van der Laan kan de raad altijd nog zienswijzen indienen?

  Testgemeente?

  Is deze vorm van delegatiebevoegdheid een opmaat tot verdergaand dwangbestuur in dit land en/of overbodig maken van de provincies door gemeentes nog verder samen te voegen waarbij de politieke vertegenwoordigers (burgemeester e.d.) direct de bevelen uit Den Haag/Brussel uitvoeren?

  HK lijkt intussen wel een soort testgemeente; ook de wijze waarop het nieuwe APV, met de in en in trieste op laag niveau staande argumentaties en discussie hierover in de Raad, is aangenomen, duiden hierop. Doordrammen en goedkeuren door B&W; wat dit alles met het nog steeds van kracht zijnde Duale Stelsel te maken heeft is geen raadsel maar veeleer een volledig negeren ervan en in volledige tegenstelling tot democratische bestuur principes.

  In 1917, nog geen eeuw geleden dus, werd het algemeen kiesrecht ingevoerd. Hoe lang heeft dit nog zin en effectiviteit als in 2015 op een iets hoger echelon gemeenteraden, welke het dichtst bij de burger horen te staan, zichzelf vrijwillig de strop omdoen?


  Redactie JAS   Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015


  1 reacties :

  Anoniem zei

  Vandaar dat het trafostation naar lokatie 4 moet, de gemeente heeft de grond al gekocht. Als niet doorgaat is dat weer een verlies post.

  Een reactie posten