Coalitie VVD, D66, PvdA en CDA geeft ruimte aan groei

Datum:
 • woensdag 20 mei 2015
 • in
 • Categorie:
 • Haarlem - De onderhandelaars hebben tijdens een persconferentie hun Coalitieakkoord 2015 – 2019 bekendgemaakt.

  Onder het motto ‘Ruimte voor groei’ maken de coalitiepartijen VVD, D66, PvdA en CDA realistische en ambitieuze keuzes voor werkgelegenheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Samen met de Noord-Hollanders geven zij ruimte aan groei voor een provincie die ertoe doet.
  De beoogde coalitie, die haar zaken financieel op orde heeft en houdt, zal er de komende vier jaar alles aan doen om de regionale economie duurzaam aan te jagen, om ruimte te geven aan vernieuwing, duurzaamheid en ondernemerschap. Hiervoor investeert de nieuwe coalitie € 160 miljoen extra.
  Bij de totstandkoming van het coalitieakkoord zijn de gesprekken die de onderhandelaars hebben gevoerd met de partners uit het maatschappelijk middenveld van grote waarde geweest. Met hen - ondernemers, professionals, vrijwilligers, medebestuurders – en met alle inwoners van Noord-Holland wil de nieuwe coalitie de kracht van Noord-Holland versterken.

  Samenvatting coalitieakkoord

  Regionale economie

  Noord-Holland is een ondernemende en één van de vitaalste provincies van Nederland. Een krachtige aanjager van de zich voorzichtig herstellende economie. De versterking van de regionale economie en de groei van werkgelegenheid zijn belangrijk speerpunten van de coalitie, die streeft naar een aantrekkelijk ondernemersklimaat. De coalitie zorgt voor de nodige randvoorwaarden voor groei en innovatie, geeft ondernemers de ruimte, heeft een scherp oog voor de leefomgeving en stimuleert de industrie, diensten en landbouw in Noord-Holland. De coalitie versterkt de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden. Om het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten, komt er een provinciale werkambassadeur.
  In het belang van de economie van de Noordkop moet vliegveld De Kooy openblijven en moet de haven van Den Helder verder ontwikkeld worden. De coalitie blijft daarom ook actief in het samenwerkingsverband ‘De Kop Werkt!’, maar verwacht wel dat de betrokken gemeenten het initiatief nemen.
  Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de economische motor van de provincie. Verdere innovatie is van belang om die motor draaiende te houden. De coalitie stelt hiervoor een MKB-innovatiefonds in, waardoor nieuwe initiatieven makkelijker van de grond kunnen komen. Om de leefbaarheid in stads- en dorpskernen te behouden en te versterken, geeft de coalitie zo veel mogelijk kansen aan de huidige detailhandel en kiest zij voor hoofdwinkelgebieden. Ook Schiphol is een belangrijke motor voor de provinciale economie. Hierbij blijft er een goede balans in economische ontwikkelingen en een goede leefbaarheid. Meer bedrijvigheid betekent meer werkgelegenheid. Daarom komt er de komende periode structureel geld voor het aantrekken van (internationale) bedrijven.
  Digitale infrastructuur is belangrijk voor de economische ontwikkeling. Daarom onderzoekt de coalitie hoe glasvezel zo goed mogelijk en voor iedereen bereikbaar wordt in Noord-Holland. De coalitie blijft investeren in de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen (HIRB-regeling). De hierdoor gecreëerde ruimte verbetert het werkklimaat en het grondgebruik.
  In het buitengebied is ook de land- en tuinbouw een belangrijke economische drager. De coalitie biedt planologische zekerheid voor de sector. Nevenactiviteiten zijn toegestaan (ook in kassen), maar mogen niet leiden tot beperkingen in de bedrijfsvoering van bestaande agrarische bedrijven. Indien noodzakelijk voor een goede bedrijfsvorming, wordt een tweede bedrijfswoning bij agrarische bedrijven mogelijk gemaakt. De coalitie gaat ook het onderscheid tussen de gebieden voor gecombineerde en grootschalige landbouw heroverwegen. Dat betekent dat er mogelijk ook in het zuiden van de provincie meer mogelijkheden komen voor grootschalige landbouw. De agribusiness is één van de speerpunten van het coalitieakkoord. De coalitie ondersteunt duurzame ontwikkelingen en innovaties voor ondernemingen in deze branche.

  Ruimtelijke ordening, Wonen en Water

  Noord-Holland is een provincie waar je graag woont, werkt en recreëert. Ruimtelijke ordening is daarom één van de belangrijkste kerntaken van de provincie. De coalitie stelt duidelijk regels over de verdeling van de ruimte in Noord-Holland. Waar kun je het beste wonen of werken? Waar wordt er gebouwd? En waar krijgt de natuur de ruimte? De bevolkingsontwikkeling in de provincie is daarbij leidend. Tot 2040 zijn er in Noord-Holland 240.000 nieuwe woningen nodig, waarvan het merendeel in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Voor gebieden waar de bevolking krimpt, zorgt de coalitie ervoor dat ze vitaal en leefbaar blijven. De coalitie gaat aan de slag met het OV-knooppuntenbeleid, waarbij rond een selectief aantal stations hoogwaardige locaties voor wonen, werken en recreëren worden ontwikkeld.
  Een krachtig, groen landschap is essentieel voor Noord-Holland in het geheel en de MRA in het bijzonder. De diversiteit van het landschap en de verweving met de stad zijn essentieel voor het internationaal concurrentievermogen van de MRA. Met de partners in de MRA blijft de coalitie samenwerken aan het metropolitane landschap.
  Samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven vertaalt de coalitie de nieuwe Omgevingswet in een provinciale Omgevingsvisie. De coalitie richt zich op een duurzame economische structuur met een goede bereikbaarheid en aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden voor bedrijven en een veilige woon- en leefomgeving met de unieke kwaliteiten die Noord-Holland op het gebied van landschap, water en natuur biedt. Vertrouwen is hierbij het uitgangspunt: bovenal regisseren en faciliteren en minder reguleren.
  Bij bouwen staat de vraag voorop. De coalitie stimuleert de bouw van levensbestendige- en kangoeroewoningen, zodat ouderen vaker en langer zelfstandig kunnen blijven wonen. En de coalitie zet zich in voor collectieve zelfbouw, die beter aansluit bij de woonwensen van de inwoners. In het Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) kijkt de coalitie hoe leegstaande kantoren kunnen worden omgebouwd tot woningen. En de coalitie investeert in de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.
  Er wordt ruimte geboden aan de Noord-Hollandse agrarische sector voor continuering of verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering. Het onderscheid tussen de gebieden voor gecombineerde en grootschalige landbouw wordt heroverwogen. Een mooie mix van verschillende bedrijfsstijlen en groottes zal de leefbaarheid en diversiteit van het platteland vergroten.
  De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) wordt in de huidige vorm voort gezet. De ARO adviseert aan Gedeputeerde Staten over de landschappelijke kwaliteiten en ruimtelijke inpassing van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen met impact in het landelijk gebied.

  Water

  Samen met de drie waterschappen beschermt de provincie de Noord-Hollanders tegen te veel water. In tijden van schaarste zorgt de provincie voor voldoende schoon water.
  In het zogenoemde Deltaprogramma voert de provincie de regie. De coalitie wil een veilige kuststreek met behoud van de huidige kustlijn. Daarbij geldt: zandig en zeewaarts waar mogelijk en een harde kustverdediging waar noodzakelijk. De coalitie grijpt de versterking van de Noordzeekust aan om de kwaliteit van en de diversiteit tussen de badplaatsen te vergroten. De coalitie wil samen met de kustgemeenten de Noordzeekust toeristisch aantrekkelijker maken.
  Plastic en genees- en bestrijdingsmiddelen vervuilen de Noord-Hollandse meren, waterwegen en zeeën. De coalitie zorgt ervoor dat de Europese Kaderrichtlijn Water, die regelt dat uiterlijk 2028 al het water zo schoon is dat alle planten en dieren die er van nature voorkomen weer terug kunnen keren, op tijd wordt uitgevoerd.
  De provincie informeert het publiek over de kwaliteit van het zwemwater. De coalitie heeft als doel dat er voor alle inwoners van Noord-Holland voldoende zwemgelegenheid is in oppervlaktewater en stimuleert gemeenten om vooronderzoek te doen naar geschikte zwemwaterlocaties.
  De coalitie werkt samen met haar partners aan een bestendig Waddengebied. De balans tussen economie en ecologie staat daarbij centraal. De provincie kan projecten, die worden gesubsidieerd vanuit het Waddenfonds, cofinancieren. Samen met andere partijen in het gebied IJsselmeer, Markermeer, IJmeer wordt er op korte termijn voor gezorgd dat het probleem van de waterplanten binnen de grenzen blijft. Bij dijkversterkingsprojecten investeert de coalitie in de kansen voor toerisme, recreatie, natuur en regionale economie en is provinciale cofinanciering beschikbaar.

  Bereikbaarheid

  Economische groei in Noord-Holland vereist goede bereikbaarheid. Een snelle doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving is van groot belang, zowel voor werk als vrije tijd. Welk vervoermiddel je ook gebruikt. Daarom zet de coalitie in op het vergroten van die bereikbaarheid, waarbij leefbaarheid en veiligheid de uitgangspunten zijn. Om de regionale bereikbaarheid en de doorstroming te vergroten investeert de coalitie in wegen, zoals de N23, de verbinding tussen de A8 en A9 en de Duinpolderweg. Bij de Duinpolderweg hangt dit samen met de komst van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer verbinding. De coalitie onderzoekt hoe de coalitie de bereikbaarheid van Den Helder kan verbeteren.
  Voor het vervoer van goederen stimuleert de coalitie transport over water. Personenvervoer over water is alleen wenselijk vanuit een toeristisch recreatief oogpunt. De coalitie houdt het provinciale fietsnetwerk up-to-date en helpt gemeenten bij het aanleggen van veilige fietsvoorzieningen. De coalitie brengt de knelpunten in beeld. Veiligheid staat voorop.
  Voor beheer en onderhoud van wegen, voor een vlottere doorstroming én voor leefbaarheid, kiest de coalitie voor innovatieve en slimme oplossingen, zoals zelfdenkende, dynamische, routeplannersystemen en ‘vehicle-to-vehicle-communication’. De coalitie investeert in schone en innovatieve vormen van vervoer. Zoals elektrische mobiliteit voor (vracht-)auto’s, het openbaar vervoer en de fiets. Daarom komen er meer oplaadpunten voor elektrische fietsen.
  Ook blijft de coalitie zich inzetten voor innovatieve technieken in de auto en op de weg. Hier worden de mogelijkheden benut die ICT en verkeersmanagement bieden. Dit draagt bij aan een betere doorstroming en zorgt voor een betere leefbaarheid. Als het project Solaroad succesvol blijkt, realiseert de coalitie dit ook op andere plekken.
  Samen met de transportsector zet de coalitie een pilot op van gecombineerde venstertijden voor het bevoorraden van de steden om zo de overlast zo veel mogelijk te beperken en de verkeersveiligheid te vergroten.
  De provinciale belastingen (opcenten) blijven hetzelfde en worden dus niet verhoogd. Hiermee blijft Noord-Holland de provincie met de laagste opcenten in het land.

  Regionaal openbaar vervoer

  De provincie is verantwoordelijk voor goed openbaar vervoer. De coalitie blijft zich inzetten voor snelle en veilige verbindingen, de zogenaamde Hoogwaardig Openbaar Vervoer verbindingen. De verbindingen tussen Velsen en Haarlem-Noord en die tussen Huizen en Hilversum worden gerealiseerd. Verder zet de coalitie in op sterke hoofdlijnen, die zorgen voor een goede verbinding van de grotere knooppunten in woon- en werkgebieden. Ook investeert de coalitie in de bereikbaarheid van de kleine kernen door kansrijke, particuliere initiatieven, zoals de buurtbus, mogelijk te maken. De coalitie zet de verdere ontwikkeling van toegepaste reisinformatie door. Op Texel gaat de coalitie door met ‘vervoer op maat’. Met deze gemeente wordt gekeken naar de mogelijkheden om deze pilot te combineren met ander doelgroepenvervoer. De coalitie maakt zich, vanuit haar rol als belangenvertegenwoordiger van gemeenten, voor het spoor sterk voor het oplossen van specifieke knelpunten. 

  Havens

  Havencomplexen (Noordzeekanaalgebied, Den Helder, IJsselmeerhavens) spelen een belangrijke rol in de Noord-Hollandse economie en hebben de bijzondere aandacht van de coalitie. De aanleg van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden is noodzakelijk voor de ontwikkeling en verdere groei van het Noordzeekanaalgebied, het havengebied en de cruisesector. Het is van groot economisch belang dat ook de grote (cruise-)schepen in de toekomst Amsterdam kunnen aandoen. De coalitie zet zich in voor het sluis- en haveninformatiepunt (SHIP).

  Natuur

  De coalitie vindt natuurgebieden van grote waarde voor leefbaarheid, recreatie en toerisme, voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat en voor het herstel van de biodiversiteit. Daarom zet de coalitie in op het versterken van de natuur. Om dit te bereiken werkt de coalitie nauw samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De coalitie streeft ernaar de achteruitgang van de biodiversiteit om te buigen, bijvoorbeeld door het faciliteren van tijdelijke natuur en het inzaaien van akkerranden door boeren.
  De coalitie zet zich onverkort in voor de totstandkoming van het Natuurnetwerk Nederland, een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden, met de ambitie van 250 hectare per jaar. Aan de omvang van dit netwerk wordt niet getornd. De voorgenomen bezuiniging op groene vrijwilligers wordt teruggedraaid; het ondersteunen van vrijwilligers krijgt een structurele plek binnen het groene budget. De coalitie onderzoekt in hoeverre de terreinbeherende organisaties voor moeilijk te beheren (versnipperde) gebieden in aanmerking kunnen komen voor aanvullende subsidie. Daarnaast zet de coalitie de vaarlandtoeslag voor natuurbeherende organisaties en agrariërs voort. 
  De coalitie blijft lid van het algemeen bestuur van de recreatieschappen en het Goois Natuurreservaat (GNR), maar draagt het voorzitterschap over. De coalitie zet samen met gemeenten in op de modernisering van de recreatieschappen, waarbij er kritisch gekeken wordt naar de provinciale voorzittersrol. De schappen moeten naast de reguliere subsidies zoeken naar andere financieringsvormen, bijvoorbeeld door meer samen te werken met ondernemers. In het Waddengebied zet de coalitie zich in voor een balans tussen economie en natuur. 

  Milieu

  De provincie werkt aan schone lucht, bodem en water. De coalitie wil met burgers, bedrijven en gemeenten komen tot een betere luchtkwaliteit. Daarom start de coalitie naast de IJmond ook in andere regio’s een milieudialoog. De coalitie wil het Noordzeekanaalgebied intensiever gebruiken waarbij werken, wonen en recreëren mogelijk blijven. Om dit bereiken moet inventief met de milieuruimte worden omgegaan. Met bewoners worden hier goede afspraken over gemaakt.
  De coalitie levert samen met het Rijk, bedrijfsleven, bewoners en maatschappelijke organisaties een bijdrage aan het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De coalitie is aanjager van innovaties op het gebied van duurzame energie. Dit komt het milieu, de leefomgeving, de economie en de werkgelegenheid ten goede. 
  De coalitie is groot voorstander van zonne-energie. Het toepassen van zonne-akkers is kansrijk. Hierbij wordt rekening gehouden met het open landschap van Noord-Holland om wildgroei te voorkomen. Als het project ‘SolaRoad’ (fietspad van zonnepanelen) succesvol blijkt, dan wil de coalitie dit ook op andere plekken realiseren. De coalitie blijft kansen op het gebied van biomassavergassing en groen gas ondersteunen en nieuwe vormen hiervan verkennen. In de metropoolregio Amsterdam wil de coalitie een pilot starten voor de toepassing van warmtenetten, zowel voor warmte-koude opslag als voor het gebruik van restwarmte. De coalitie wil innovatieve duurzame energiebronnen zoals zeewierteelt, uitbreiden naar een 'boerderij op zee'. 
  De coalitie bekijkt of er een provinciaal Energieakkoord gerealiseerd kan worden om initiatiefnemers te helpen bij alle overheidsactiviteiten op het gebied van energiebesparing. De coalitie gaat door met het Servicepunt Duurzame Energie, maar wel samen met de Noord-Hollandse gemeenten. Via het Servicepunt helpt de coalitie o.a. woningbouwcorporaties om gebouwen te isoleren en worden bedrijven met de overstap naar circulaire economie gesteund, waarbij zo veel mogelijk grondstoffen opnieuw worden gebruikt.
  De coalitie gaat onverminderd verder met het beleid van wind op land, zoals met het Rijk is afgesproken. Dat betekent maximaal 685,5 megawatt, alleen molens in lijnopstelling, minimaal 600 meter van bebouwing en voor iedere nieuwe molen worden er twee oude verwijderd. Als het Rijk windmolens op zee gaat bouwen, vindt de coalitie dat dit buiten de 12-mijls-zone moet zijn.

  Cultuurhistorie en Cultureel Erfgoed

  De coalitie vindt cultuurhistorie en toegankelijkheid van het culturele aanbod belangrijk voor de leefbaarheid en identiteit van Noord-Holland. Daarbij gaat het niet alleen om de inwoners maar om het toerisme en de economische ontwikkelingen. Daarom blijft de coalitie zich inzetten om cultuur, economie en toerisme aan elkaar te koppelen. Meer kennis over de geschiedenis van de leefomgeving draagt bij aan behoud en verdere ontwikkeling van een aantrekkelijke provincie. De ontwikkeling van regionale beeldverhalen, cultuureducatie en archeologie zijn daarom onderdelen van het cultuurbeleid. Behoud door ontwikkeling is het uitgangspunt voor herbestemmingsprojecten. De coalitie richt een fonds op om een impuls te geven aan waardevolle herbestemming van monumenten. 

  Openbaar bestuur en Europa

  De coalitie wil voor een goed bestuur van haar inwoners samenwerken met de andere overheden: gemeenten, andere provincies, waterschappen, het Rijk en Europa. De coalitie concentreert zich op terreinen die te ver af staan van het Rijk en de gemeentegrenzen overstijgen: ruimtelijke ordening, natuur, landschap, water, wonen, milieu, economie, culturele infrastructuur en verkeer en vervoer. De coalitie wil de Noord-Hollanders meer betrekken bij het ontwikkelen van beleid. De coalitie gaat uit van actieve en betrokken burgers en wil in de komende bestuursperiode instrumenten voor raadpleging van burgers uitbreiden, bijvoorbeeld via digitale media. De coalitie vergroot haar communicatie-inspanningen.
  De coalitie wil meer aandacht voor de controlerende taak van de gemeenteraad, die soms onder druk komt te staan doordat gemeentelijke taken in toenemende mate op regionaal niveau worden neergelegd bij gemeenschappelijke regelingen. De coalitie is voorstander van gemeentelijke samenwerking van onderop, tenzij bestuurlijke kwaliteit of verminderde bestuurskracht tot gevolg hebben dat de dienstverlening aan burgers verslechtert. In dat geval kan de provincie actie ondernemen voor gemeentelijke herindeling.
  De coalitie gaat met de waterschappen in een eerder stadium samenwerken bij het maken van plannen zoals bij ruimtelijke ontwikkeling, natuur en klimaatadaptie.
  De coalitie wil met kracht samenwerken met de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland op het gebied van bedrijfsvoering om de kwaliteit en efficiëntie van het provinciale bestuur te verhogen. De coalitie denkt daarbij aan het uitwisselen en delen van personeel, gezamenlijke aanbestedingen, uitwisseling van kennis, gezamenlijke beleidsontwikkelingen en expertisecentra.
  Fusie van provincies is een verantwoordelijkheid van het Rijk. De coalitie staat er niet afwijzend tegenover, mits er een visie is voor het hele land, er ook naar de andere bestuurslagen wordt gekeken en er een gedeelde zienswijze is op landschappelijke en economische verbanden.
  Omdat Europese regelgeving veel invloed heeft op bedrijven en inwoners in Noord-Holland, spant de coalitie zich in voor eenduidige, effectieve en uitvoerbare Europese plannen. Vroegtijdige beïnvloeding is daarbij essentieel, zowel in Den Haag als Brussel. De coalitie streeft naar een eerlijke concurrentie in de Europese Unie, onder meer bij het verminderen van de administratieve lasten voor ondernemers en bij de normen voor luchtkwaliteit.
  De coalitie blijft zich inzetten voor het verkrijgen van Europese subsidies voor Noord-Hollandse doelen, onder meer om de concurrentiekracht en het ondernemerschap in Noord-Holland te verbeteren. In het geval dat Europese investeringsgelden aansluiten bij de provinciale ambities, stelt de coalitie daarvoor tijdig cofinanciering beschikbaar.

  Prov. N-H


  0 reacties :

  Een reactie posten