Vergadering Gemeenteraad Hollands Kroon 29-01-2015

Datum:
 • zaterdag 17 januari 2015
 • in
 • Categorie:
 • Hollands Kroon - Raadsvergadering op donderdag 29 januari 2015.   Plaats: Raadszaal MFA De Ontmoeting, Anna Paulowna
  tijd: 20:00
  Voorzitter: Dhr. J.R.A. Nawijn

  AGENDA

    1.   Opening

    2.   Mededelingen voorzitter

    3.   Vaststellen agenda

    4.   Inspreker burgers

    5.   Verklaring van geen bedenkingen locatie 4 trafostation

    6.   Verklaring van geen bedenkingen windturbine Alkmaarseweg         Middenmeer

    7.   Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015

    8.   Vaststellen agenda

    9.   Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming

  10.   Vaststellen lijst ingekomen stukken

  11.   Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 18 december 2014

  12.   Besluitvorming onderwerpen uit oordeelvormend gedeelte

  13.   Vaststellen verslag besloten raadsvergadering 18 december 2014

  14    Sluiting


  Zie hier voor de bijlagen bij de agendapunten  Live volgen raadsvergadering  1 reacties :

  Theo Moras zei

  Besluit locatie Transformatorstation agendapunt 5.

  Tennet en Liander hebben binnen de gestelde termijn gereageerd waarin ze in beroep kunnen gaan. Ze laten verdere stappen afhangen van de raadsvergadering van donderdag 29 januari.
  Dit onderwerp staat dan als eerste punt op de agenda.
  Het college vraagt de raad een 'verklaring van geen bedenkingen' af, te geven voor bouw van een trafostation bij 't Veld/De Weel.
  Zij wachten het besluit van de gemeenteraad af als ze niet snel aan de slag kunnen, zetten zij het door.
  Zowel locatie 4 bij 't Veld als de locatie bij de Moerbeek zijn beide om diverse redenen onacceptabel.
  Wanneer de raad 29 jan. zal beslissen de gevraagde verklaring niet af te geven voor locatie 4, zou de aanvrager Tennet/Liander, de elektriciteitsnetbeheerder gevraagd kunnen/moeten worden alle overige locaties nog eens opnieuw grondig te laten onderzoeken.
  Er is destijds alleen door Tennet/Liander zelf onderzoek gedaan naar de eventueel voorhanden zijnde locaties en zijn de bevindingen zonder uitleg of inmenging van andere hiervoor neutraal bevoegde instanties als zodanig geaccepteerd.
  De gemeenteraad zou nu het college kunnen verzoeken Tennet/Liander alle locaties nog eens opnieuw tegen het licht te houden in samenspraak met een door de raad aangestelde onafhankelijk externe bevoegde partij.
  Hierbij zouden alle locaties vanaf de N 248 dus De Gouw (Burenweg) t/m locatie 6 (Verlaat) opnieuw in overweging moeten worden genomen, wellicht zal hier dan mogelijk een beter en iets meer voor de hand liggende en acceptabelere locatie in aanmerking kunnen komen.
  Want iedere andere locatie zal niet gewenst zijn.

  Theo Moras
  Zijdewind.  Een reactie posten