Kooyhaven: 100.000 euro voor recreatie in Groenzone

Datum:
 • woensdag 14 januari 2015
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - 100.000 euro, dat werd besloten in de raad van 18 december, zoals de heer Vriend (CDA) nog extra benadrukte: ‘alleen voor recreatie’. Dit geld moet uit het ‘Gemeentelijk landschap- en recreatiefonds’ komen.


  Een van de eisen, die de Raad van Anna Paulowna destijds heeft gesteld is een bijdrage van het private Consortium (Dura-Vermeer, Ballast Nedam en de Vries en van der Wiel), welke het werk uitvoert; voor elk uitgegeven m2 grond 3,50 euro (2 euro in ‘Gemeentelijke landschap- en recreatiefonds’ en 1,50 in het fonds ‘Herstructurering bestaande bedrijventerreinen’), te betalen op het moment dat de grond wordt verkocht aan de afnemer. Er wordt een bijdrage betaald op het moment dat het fonds voldoende is gevuld.

  Opmerkelijk dat juist de bijlage bij het voorstel - over de kanttekeningen ‘afdracht fondsen RHB’ - niet openbaar is !

  De nader vast te stellen exacte bijdrage wordt naar rato van de afdracht betaalbaar gesteld op het moment dat de afdracht daadwerkelijk is ontvangen en de groenzone op dat moment is gerealiseerd.

  Deze groenzone zal in beheer worden genomen door Consortium en vereniging van ondernemers. Het RHB zal worden geëxploiteerd en beheerd door de Port of Den Helder NV.

  Het Consortium vraagt de bijdrage in de fondsen gefaseerd te mogen betalen (2,50 euro per m2 op het moment van uitgifte en 1 euro per m2 te laten afhangen  van de realisering van een eventuele volgende fase). Deze constructie is na de vergadering van november onder de aandacht gebracht van een ingehuurde advocatenkantoor, er is nog geen antwoord ontvangen.

  De raad wordt gevraagd in te stemmen met het principe dat de gemeente voor maximaal 100. 000 euro een bijdrage levert in de recreatieve voorzieningen van de groenzone. Een uitspraak over deze gefaseerde betaling is nu van belang om het resultaat op een juiste wijze te kunnen verwerken in de tussen de gemeente en het consortium te sluiten anterieure overeenkomst en de verdere stukken gereed te kunnen maken voor de finale besluitvorming over het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage.

  Bovenstaande wordt vermeld in het voorstel, dat aangenomen is door de Raad van Hollands Kroon met tegen het voorstel stemden: Groen Links, CU en Progressief HK.

  Wat o.a. vooraf ging: 

  1. Op 14 januari 2004 doet wethouder N. Bais van Den-Helder het voorstel de HVC afvalverwerking nabij De Linie te Den Helder, waar afval van Den-Helder en Texel behandeld wordt, te doen overplaatsen naar een locatie bij Breezand. Dit wegens de overlast en hinder die de afvalbehandeling ter plaatse oplevert.

  2. Kooyhaven wordt in februari 2007 geïntroduceerd door wethouder van der Laan (PvdA) als een Regionaal  Havengebonden Bedrijventerrein met de hoofdfunctie werkhaven en productiecentrum voor windmolens. De provincie heeft aandelen in de windmolenproducent Darwind en ziet een gouden toekomst als deze firma windmolens met de gepatenteerde magneetkoppeling (= tandwielkast overbodig) massaal gaat bouwen voor installatie op de Noordzee. Bezwaren vanuit de raad dat het Noord Hollands kanaal daarvoor te smal en te ondiep is worden weggewuifd. Kort daarna gaat Darwind failliet en de patenten worden verkocht aan Chinese firma’s.

  3. Daar zit de Provincie dan met zijn (gereserveerde gelden?) voor aanleg haven zonder de oorspronkelijke opzet en functie.

  4. Het begrip RHB wordt vanuit de krochten van het ambtelijk apparaat weer opgepoetst middels de utopische wens dat de haven milieuvriendelijker is door het watertransport en de daardoor veroorzaakte vermindering van wegtransport en bovendien een concentratie van werkgelegenheid oplevert voor Anna Paulowna, wat eveneens een gunstige milieu economisch neveneffect oplevert doordat werknemers uit Anna Paulowna e.o. niet ver hoeven te reizen, wordt door van der Laan de Raad uitvoerig ingewreven.

  5. Maar ja, alles schiet niet erg op en er is weinig zekerheid te bespeuren in de uitspraken van de diverse wethouders maar evengoed worden plannen voor aanleg van de haven gemaakt. Het bekende adviesbureau Royal Haskoning BV geeft als klap op de vuurpijl in 2008 een negatief advies uit over het plan en aanleg van het RHB wegens de grote financiële risico’s. Heijmans haakt af als uitvoerder en krijgt 2,5 ton mee. Bovendien is de buurt tegen; logisch in een land waar de overheid niets anders doet dan de bevolking te terroriseren met dolle plannen, procedures, rechters en kromme wetten.

  6. Wat immers kan het nut zijn van een haven in het binnenland, na een brug in een ondiep en smal kanaal uit 1815 welke eindigt in de smalle sluis van Den Helder?

  7. Geeft niets; de toenmalige gemeente Anna Paulowna, welks bestuurs methoden volledig getransformeerd zijn naar de nieuwe gedaante Hollands Kroon, lijkt standvastig in die zin dat er door de gemeente GEEN CENT aan uit gegeven zal worden. 

  8. Ziezo, punt uit! Oh, ja??? Nee, dus toch! Of wel?

  9. In de Raadsvergadering van 06-11-2014 deelt wethouder Meskers nog mee dat om de goede wil te tonen een bedrag van €60.000 wordt bijgedragen voor de aanleg in de groenzone met een recreatieve functie. Buiten het feit dat de aanleg van de specifieke recreatieve sub-functie normaal gesproken pas in de laatste fase van een project uitgevoerd wordt, blijft de vraag overeind of er überhaupt wel iets te recreëren valt in een smalle strook krom gewaaid geboomte (na hoeveel jaren zal er een werkelijke groenzone zijn?) en bosschages welke grenst aan een hoog hekwerk met prikkeldraad waarachter loodsen en open opslagterreinen met betonplaten zichtbaar zullen zijn.

  10. Want: Nog steeds is NIETS maar dan ook NIETS bekend over bedrijven die daar willen vestigen. Wel zijn er 'liefhebbers' om het terrein aan te leggen c.q. uit te graven hoewel de belangstelling daarvoor inmiddels ook terugloopt. Hollands Clown lijkt wel wat op die aannemer die een huis bouwde maar er geen opdracht van een koper had – maar ja, het is belastinggeld he!

  11. Dat het belastinggeld is blijkt maar weer uit de Raadvoorstel van 18-12-2014 waarin Meskers het opeens heeft over €100.000 goede wil; en de raad? Die sliep rustig door!

  Samenvatting:

   A. Waar is dat 'goede wil' bedrag van €100.000 dan wel voor? Men zou GEEN CENT uitgeven en voor de recreatieve voorzieningen in het bosplantsoentje rond de RHB komen opeens extra gelden uit de grote pot. Recreëren in een bosrand van wel 20 meter breed, uitziend op een hoog hek waarachter vorkheftrucks rijden op milieuvriendelijk betonplaten; en daar geld aan uit te durven geven!

  B. Port of Den Helder wordt begeleid door de haven van Amsterdam; wel, als die Amsterdammers kans zien hevelen ze die hele offshore in een keer over naar het Noordzeekanaalgebied. Leer ons dat roversnest daar kennen!

  C. En hoe zit het met de offshore-situatie van Port of Den Helder? Vandaag zakte de olieprijs beneden de $50/barrel; zijn dure investeringen in Noordzee olie en gas dan wel verantwoord voor de oliemaatschappijen en zullen investeringen niet drastisch teruglopen bij een vooralsnog BLIJVEND lage olieprijs? Een BRICS-land als Brazilië heeft veel geld nodig en zal zeker trachten zijn immense olievoorraden te gaan dumpen.

  D. Of blijft straks alleen maar het in punt 1 in dit artikel genoemde over waar het RHB eerst voor bedoeld was? Een HVC-afvalverwerkingsinstallatie? HVC, zeer noodlijdend met aandeelhouders de gemeenten in o.a. Noord-Holland die HVC , op kosten van de belastingbetaler, ruimschoots schadeloos zullen gaan stellen voor een toekomstige “gedwongen”verhuizing van Den Helder naar Breezand? Het lijkt er op; niet in het minst omdat milieunormen voor wat vervuilende bedrijven betreft inmiddels ten gunste van potentieel zwaar vervuilende bedrijven die zich op het RHB willen vestigen, zijn bijgesteld naar de categorieën 3 en 4 . Dit laatste in tegenstelling tot de oorspronkelijke opzet in de normering waar alleen sprake was van categorie 1 en 2.

  E. De vuilverwerking Den Helder gaat dan dicht en deze rotzooi mag fijn naar Breezand; misschien iets voor de gemeente om daar ook een autosloperij te laten gaan vestigen?  Redactie JAS

  Dossier Kooyhaven
  1 reacties :

  Anoniem zei

  Het was een rotzooi, het is een rotzooi en het zal in HK altijd een rotzooi blijven met bestuurders van dit niveau. Overal moet op worden bezuinigd, maar er is wel €100.000 beschikbaar voor een 20 mtr. brede groenstrook waar niemand op zit te wachten. Hoe zou het kunnen dat de Nederlandse Gemeenten een tekort hebben van 4,5 miljard Euro, zou het iets te maken kunnen hebben met incompetente wethouders in het hele land die met belastinggeld smijten alsof het niet op kan? Theo Meskers??????????

  Misschien kan de gemeente zich beter eens druk gaan maken over de door de gemeente zelf veroorzaakte ernstige met asbest bevuilde grond op en rond de jachthaven en RAP in Van Ewijcksluis? Er is door de gemeente AP in het verleden heel veel asbest houdend puin gestort in Van Ewijcksluis.
  VVD wethouder Steenbergen kondigde begin jaren 2000 al aan dat de ernstig vervuilde grond hoognodig gesaneerd moest worden, maar de daaropvolgende wethouders hebben gedaan alsof er niets aan de hand was, eerdere rapporten over de vervuiling werden door de diverse wethouders genegeerd.

  Een reactie posten