COLLEGE GEMEENTE SCHAGEN BLIJFT LIEGEN OVER ILLEGALE WINDTURBINE

Sint Maartensbrug - Voor de 3de maal: Eis aan B&W Schagen tot onmiddellijk buiten bedrijf stellen turbine 158, Sint Maartensbrug.
________________________________________________________________


                                                        1752 JP Sint Maartensbrug, 23 januari 2015
                                                        Grote Sloot 156


Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente
Schagen.
                 
CC: omwonenden nr. 158 andere betrokkenen en krantenredacties          


Geachte dame en heren,

Graag uw aandacht - en ook die van de “Schager Courant” - voor het volgende:

COLLEGE GEMEENTE SCHAGEN BLIJFT LIEGEN OVER ILLEGALE WINDTURBINE

                    Deze kop vat precies samen hoe de arrogantie van de macht haar vernietigende werk kan doen, oftewel: hoe diep kun je als gezaghebber zinken?
Immers, wanneer je als gewone burger iets zonder vergunning bouwt, staat de gemeente onmiddellijk klaar om ‘t af te breken en jou direct de rekening daarvan te presenteren. Want bouwen zonder een daartoe benodigde bouwvergunning geschiedt op eigen risico, en terecht.
Krankzinnig genoeg omgekeerd hanteert de gemeente diezelfde regel niet, nu het de windturbine aan de Grote Sloot betreft. De Raad van State (het hoogste rechtsorgaan van ons land) heeft met haar uitspraak van 14 januari jl. onomstotelijk vastgesteld dat deze windturbine er al sinds 2006 illegaal staat. En omdat de Raad van State inmiddels ook heeft geoordeeld dat de Provincie terecht geen ‘verklaring van geen bezwaar’ heeft verleend, is er ook geen zicht meer op legalisering van deze mega-turbine. Hetzelfde geldt voor de twee identieke turbines aan de Belkmerweg van o.a. een lid van uw college, wethouder Sigge van der Veek.
Dat betekent dat de gemeente moet handhaven, sterker nog, volgens de Raad van State is de gemeente tot nu toe geheel ten onrechte niet handhavend opgetreden!
Maar wat doet de gemeente nu met deze vernietigende uitspraak van de Raad van State? Ze legt deze naast zich neer en verdraait de waarheid opnieuw, getuige het bericht in de Schager Courant van heden morgen. Hieruit is duidelijk op te maken dat u weigert om de nog altijd illegaal draaiende windturbine stil te zetten. U legt daarmee de zorgvuldig gemotiveerde uitspraak van de Raad van State van 14 januari j.l. schaamteloos naast u neer. Geen vergunning betekent illegaliteit, en dit illegaal draaiende bouwwerk dient als gevolg daarvan direct te worden stilgezet. Uw bewering in de krant dat dit niet kan, is dan ook een volstrekt valse voorstelling van zaken, in gewoon Nederlands: een pertinente leugen. Ook een nieuw handhavingsbesluit is niet, zoals u beweert, door de Raad van State opgedragen.
Tot slot, uw uitnodiging om te praten terwijl u ons niets te bieden heeft, is natuurlijk te ridicuul voor woorden. Het enige wat wij willen is eindelijk rust... mag dat een keer na 8 1/2 jaar obstructie uwerzijds?

Hoogachtend,

mede namens alle omwonenden van nr. 158,

Ina Vonk

______________________________________________________
Krantenartikel NHD 23 januari 2015:


1 reacties :

P.Dekker zei

Terugbetalen van 8 1/2 jaar onterecht verkregen subsidie is een normale gang van zaken in een rechtstaat en net zoals een bijstandsmoeder die niet heeft opgegeven dat ze samenwoont de onterecht gekregen bijstand terug moet betalen vermeerderd als straf met eenzelfde bedrag is het niet meer dan de gewoonste zaak van de wereld dat de 3 heren, wethouder v.d.Veek, de Graaf en Schuijt net zoals een bijstandsmoeder voor de rechter moet verschijnen en veroordeeld worden voor het terugbetalen van de subsidie vermeerderd wegens fraude met zo'n zelfde bedrag, of zou er in Nederland misschien toch een klein beetje klassejustitie zijn?
We zullen het spoedig weten en dan zijn we ook benieuwd naar wat de raadsleden van deze onverkwikkelijke zaak vinden en dan met name de raadsleden van de partij van meesteroplichter en crimineel wethouder V.d. Veek. Tot nu toe hebben ze bewezen het prima te vinden dat V.d.Veek zijn zakken op een criminele manier vult en misschien dat ze er zelfs wel een graantje van meepikken? (corruptie heet dat toch?)

Een reactie posten