TRAFO-STATION NAAR AGRIPORT?

Datum:
 • woensdag 3 december 2014
 • in
 • Categorie: ,
 • MIDDENMEER – “Om het bestaande energienetwerk in de Kop van Noord-Holland ook in de toekomst robuust te houden, moet het worden versterkt en uitgebreid met een transformatorstation in de omgeving van Middenmeer.”

  03 DECEMBER 2014

  Dat valt te lezen in een persbericht, afkomstig van de communicatieafdeling van de provincie Noord-Holland. Verbazingwekkend, nietwaar? Immers, vorige week verloor het college van b en w van de gemeente Hollands Kroon nog een beroep dat was aangespannen door inwoners van buurtschap De Weel. Daar móest en zóu het trafo-station komen, alleen de rechter in Alkmaar besliste anders.

  En nog geen week later lezen we in voornoemd persbericht dat de provincie Noord-Holland samen met TenneT, Liander en de gemeente Hollands Kroon op zoek is naar een locatie voor dat transformatorstation. We lezen: “Uit de Afwegingsnotitie Zoekgebieden Netuitbreiding Noord-Holland Noord, die op 2 december door Gedeputeerde Staten is vastgesteld, blijkt dat de meest kansrijke plekken zich bevinden op het bedrijventerrein van Agriport.”

  Inpassingplan 

  Bredero zei het al: het kan verkeren. “Om de netuitbreiding ruimtelijk mogelijk te maken”, vervolgt het bericht, “zal de provincie een inpassingplan (PIP) opstellen. In het voorjaar van 2014 stelden Gedeputeerde Staten een startnotitie vast waarin acht potentiële zoekgebieden bepaald werden. Van die acht locaties zijn er na de Afwegingsnotitie Zoekgebieden Netuitbreiding, nog twee over. De komende tijd wordt binnen de twee zoekgebieden op Agriport één locatie gezocht waarop het provinciaal inpassingplan zich zal richten. Gedeputeerde Staten zullen het ontwerp inpassingplan begin 2015 vaststellen en na vaststelling door PS, ter inzage leggen.”

  Op 16 december zal gedeputeerde Ruimtelijke Ordening, Tjeerd Talsma, het proces rondom het inpassingsplan toelichten op een informatieavond in het Van der Valk hotel Wieringermeer. Op deze avond is er ook de gelegenheid om in gesprek te gaan met TenneT en Liander en vragen te stellen over het 150/20 kV transformatorstation en de benodigde tracés voor de 150 kV kabelverbindingen naar de omliggende bestaande transformatorstations. De informatiebijeenkomst start om 19.00 uur. Direct omwonenden zijn per brief uitgenodigd.

  Meer informatie over de netuitbreiding staat op www.noord-holland.nl/netuitbreiding.


  Noordkop Nieuws

  0 reacties :

  Een reactie posten