GS-antwoorden op PVV-vragen over herstructureren windmolens

Datum:
 • zondag 21 december 2014
 • in
 • Categorie: , ,
 • Haarlem - Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Ecofys, de slager die gevraagd is zijn eigen vlees te keuren  Inleiding: De provincie heeft het adviesbureau Ecofys (onderdeel van Eneco Holding) opdracht gegeven om de financiƫle haalbaarheid van het herstructureren (2 windmolens weg 1 grotere windturbine terug) door te rekenen.

  Concreet is gevraagd om:
   Een eenvoudig en transparant rekenmodel voor het berekenen van de waarde van zowel bestaande als nieuwe locaties;
   Berekening van de restwaarde van drie bestaande representatieve windprojecten;
   Berekening van de (over) waarde van de drie representatieve windprojecten.

  Met andere woorden, er wordt aan de slager gevraagd zijn eigen vlees te keuren voordat hij het verkoopt.

  Volgens het Ecofys model zijn er ruim voldoende (74 stuks) kleine windmolens tot 300kw aanwezig om de herstructurering mogelijk te maken. Helaas is er hierdoor geen enkel zicht op het oplossen van ernstige overlast. Aan de hand van de actuele statistieken op http://windstats.boschenvanrijn.nl/ komt naar voren dat dit aantal in werkelijkheid lager is. Totaal 59 van 0-300kw en totaal 11 van 300kw-660kw. Het aantal, voor herstructurering in aanmerking komende windmolens, zou wel eens kunnen bestaan uit niet functionerende, al afgebroken of ooit vergunde, maar nooit gerealiseerde windturbines.

  Bovendien is het aantal ook veel lager vanwege de massale aanvragen voor vervanging van windturbines. Het is immers heel lucratief om bestaande windturbines van 10 jaar oud te vervangen vanwege de mogelijkheid om opnieuw SDE+ subsidie te verkrijgen.


  Vraag 1: Is het College het met de PVV eens dat het vreemd is dat Ecofys, een werkmaatschappij van Eneco Holding, wordt ingehuurd om een waarde oordeel te geven over overlast gevende windturbines. Zo nee, waarom niet?

  Antwoord 1: Nee. Wij hebben Ecofys gevraagd om dit onderzoek uit te voeren vanwege hun ervaring en deskundigheid in dit specifieke werkveld. Ecofys is een op zichzelf staand bedrijf binnen de Eneco groep. De directie van Eneco groep, noch andere bedrijven binnen Eneco groep, hebben inhoudelijke bemoeienis met onderzoek uitgevoerd door Ecofys in opdracht van derden. In de procedure van opdrachtverlening hebben wij hier nadrukkelijk op doorgevraagd, met het oog op de integriteit van de onderzoekers en de kwaliteit van het onderzoek. Ecofys heeft voorafgaand aan opdrachtverlening een integriteitsverklaring overlegd.

  Vraag 2: Kan het college aangeven hoeveel van de door Ecofys genoemde windturbines (74 stuks) bestaande windturbines zijn en hoeveel slechts als vergunning bestaan of inmiddels al zijn weggehaald? Gaarne een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 2:
  Ja, van de 74 windturbines met een vermogen tot 300kW in het rapport van Ecofys zijn er 71 bestaande windturbines aangegeven op windstats.nl. Het verschil van 3 turbines in de klasse tot 300kW is het gevolg van de recente sloop van windpark Hoorn, bestaande uit 3 turbines van elk 225kW.

  Vraag 3: Hoe betrouwbaar is het rapport van Ecofys als (figuurlijk) de slager gevraagd wordt zijn eigen vlees te keuren en als ook blijkt dat er verschillen zitten in de aantallen tussen windstatistieken van Bosch en van Rijn (http://windstats.boschenvanrijn.nl/ ) en Ecofys? Kloppen onze conclusies dat er een verschil zit in de aantallen windturbines die Ecofys hanteert en het werkelijk aantal windturbines? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 3: De resultaten van het onderzoek uitgevoerd door Ecofys zijn besproken in een expert bijeenkomst met experts uit het bedrijfsleven, die niet verbonden zijn met Ecofys. Voor ons standpunt ten aanzien van de kwaliteit en betrouwbaarheid van het onderzoek verwijzen wij naar de beantwoording op vraag 1. Er is een beperkt verschil tussen de door Ecofys gebruikte data en windstats.nl; de data op windstats.nl worden doorlopend geactualiseerd. Voor verdere beantwoording zie vraag 2.

  Vraag 4: Kan het college een overzicht van locaties geven van de windturbines die door Ecofys zijn geteld. Zo nee, waarom niet?

  Antwoord 4: Ja, een overzicht is genomen in de bijlage.

  Vraag 5: In hoeverre wordt er recht gedaan aan de uitvoering van motie M11-4 van 14-02-2011? Hierin werd door de Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten verzocht:
  * zich in te zetten dat het uitvoeringsprogramma wind op land leidt tot een afname van de bestaande (ernstige) overlast;
  * zich in te zetten dat de (ernstige) overlast veroorzakende windmolens met voorrang worden verwijderd of aangepast. Gaarne een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 5: De herstructurering is erop gericht solitaire windturbines en windturbines in verouderde lijnopstellingen te saneren, waarbij de helft van het aantal te saneren turbines wordt teruggebouwd in een lijnopstelling op locaties met grotere afstand tot woningen en andere gevoelige objecten. Uit de beweging die wij – mede door inzet van de windmakelaar – signaleren, maken wij op dat deze strategie kansen biedt om daadwerkelijk het aantal overlast gevende turbines terug te brengen. Tegelijkertijd signaleren wij dat – zo blijkt ook uit de tussentijdse rapportage van de windmakelaar die wij op 11 november hebben vastgesteld en aan uw Staten overlegd – extra inspanning is vereist om in specifieke overlast gevende situaties tot sanering te komen. De inzet van de windmakelaar zal hier de komende tijd mede op gericht zijn.

  Mede op basis van zijn ervaringen en signalen en ontwikkelingen in het werkveld met betrekking tot de sanering van overlast gevende turbines onderzoeken wij op welke wijze wij deze complexe opgaven optimaal kunnen faciliteren.

  Vraag 6: Is het college bereid om een nieuw onafhankelijk bureau te verzoeken een nieuw onderzoek uit te laten voeren teneinde “jumping to conclusions” te voorkomen als blijkt dat er fouten zitten in het rapport en er ook twijfels zijn aan de objectiviteit van het rapport? Zo nee, waarom niet?

  Antwoord 6: Nee, zie beantwoording vraag 1, 2 en 3.


  Bijlage 1:
  1 reacties :

  Anoniem zei

  De PVV doet zijn stinkende best maar tegen zoveel corruptie is niet op te boksen, de overige politici worden steeds schaamtelozer, het kan ze niets meer schelen dat hun leugens ontdekt worden. Ze weten zich in de rug gesteund door de regering en de rechterlijke macht.

  Een reactie posten